Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Bryssel, 4 april 2007

Kommissionen ger flygbolag och medlemsstater sex månader att få lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter att fungera

Europeiska kommissionen lade i dag fram en rapport om resultaten och tillämpningen av förordningen om flygpassagerares rättigheter[1]. Vissa framsteg har gjorts under de två år som gått sedan reglerna infördes, men ytterligare åtgärder måste vidtas för att säkerställa att flygbolagen tillämpar reglerna på ett mer konsekvent sätt och att medlemsstaterna kontrollerar efterlevnaden bättre. Detta är de viktigaste resultaten av den undersökning[2] som kommissionen beställt som komplement till sitt meddelande om resultaten av de gemensamma reglerna för att skydda medborgarnas rättigheter i samband med flygresor.

”Det råder ingen tvivel om att flygpassagerarna fått ett bättre skydd, men vi måste se till att flygbolagen och medlemsstaterna fullgör alla sina skyldigheter”, betonade kommissionens vice ordförande Jacques Barrot, som har ansvar för transportfrågor. ”Kommissionen kommer att ge dem sex månader att få lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter att fungera och vi kommer att ge dem vårt fulla stöd i detta arbete”.

Även om strandsatta passagerare nu har fastställda rättigheter, är deras ställning fortfarande svagare än flygbolagens. Exempelvis låter flygbolagen ofta bli att informera passagerarna om deras rättigheter i samband med störningar, trots att de enligt förordningen är skyldiga att göra det, eftersom passagerarna behöver denna information för kunna hävda sina rättigheter.

Kommissionen anser därför att ytterligare arbete krävs inom flera områden: bättre kontroll av efterlevnaden, förtydligande av tolkningen av vissa aspekter av förordningen, större klarhet i frågan om förseningar och inställda flygningar eftersom passagerarna har olika rättigheter beroende på omständigheterna samt stärkt roll för de nationella tillsynsorgan som övervakar tillämpningen av de gemensamma reglerna.

Under de närmaste sex månader kommer kommissionen att intensifiera samarbetet med dessa nationella tillsynsorgan och flygbolagen för att uppnå bättre resultat. Om slutresultatet fortfarande inte är tillfredsställande kommer kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater.

Om dessa förfaranden och kontakter inte leder till några tillfredsställande resultat kan kommissionen komma att överväga att ändra den nuvarande förordningen.

Genom förordningen infördes nya regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och ofrivillig nedgradering. Beroende på omständigheter är flygbolagen enligt förordningen skyldiga att erbjuda passagerarna sådan assistans som inkvartering, förfriskningar, måltider och kommunikationsmöjligheter. De bör också erbjuda ombokning och återbetalning, betala ersättning och aktivt informera passagerarna om deras rättigheter enligt förordningen.

Kommissionen har också utarbetat ett uppdaterat informationsmaterial för att ge passagerarna bättre vägledning om deras rättigheter. En ny affisch kommer att finnas tillgänglig på alla flygplatser före sommaren.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Mer information finns på: Memo/06/293


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 och http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar