Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Brusel, 4 apríl 2007

Komisia poskytla leteckým spoločnostiam a členským štátom šesť mesiacov na to, aby zabezpečili fungovanie nariadenia o právach cestujúcich, ktorí využívajú leteckú dopravu

Európska komisia dnes predložila správu, na základe ktorej sa hodnotia výsledky a proces uplatňovania nariadenia o právach cestujúcich, ktorí využívajú leteckú dopravu[1]. Aj napriek pokroku dosiahnutému počas uplynulých dvoch rokov od doby predloženia návrhu uvedeného nariadenia je potrebné, aby sa prijali určité opatrenia, cieľom ktorých je zabezpečiť dôsledné uplatňovanie pravidiel zo strany leteckých spoločností a ich lepšie presadzovanie členskými štátmi. K tomuto záveru sa dospelo na základe analýzy[2], vypracovanie ktorej si vyžiadala Komisia s cieľom doplniť oznámenie o výsledkoch spoločných pravidiel, prijatých na ochranu práv občanov, ktorí využívajú leteckú dopravu.

„Aj keď niet pochýb, že cestujúci, ktorí využívajú leteckú dopravu, sa v súčasnosti tešia lepšej ochrane, musíme zabezpečiť, aby letecké spoločnosti a členské štáty konali v plnom súlade so svojimi povinnosťami“, zdôraznil podpredseda Komisie pre dopravu Jacques Barrot. „Komisia im poskytne šesť mesiacov na to, aby zabezpečili fungovanie nariadenia o právach cestujúcich, ktorí využívajú leteckú dopravu, a my im v priebehu tohto procesu poskytneme plnú podporu“.

Aj napriek tomu, že cestujúci, ktorých let je oneskorený, majú už v súčasnosti určité konkrétne práva, stále sa nachádzajú v nevýhodnejšej pozícií v porovnaní s leteckými spoločnosťami. Napríklad letecké spoločnosti častokrát neinformujú cestujúcich o ich právach v prípade narušenia letovej prevádzky, hoci uvedené nariadenie im túto povinnosť ukladá, keďže cestujúci potrebujú tieto informácie, aby sa mohli dožadovať svojich práv.

Komisia preto zvažuje podniknúť ďalšie kroky vo viacerých oblastiach: zlepšiť presadzovanie pravidiel, objasniť výklad určitých aspektov nariadenia, vysvetliť okolnosti v prípade meškania a zrušenia letu a rozdielne práva, ktorých sa cestujúci môžu dožadovať v danej situácii, posilniť úlohu príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie spoločných pravidiel.

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude Komisia intenzívne spolupracovať s týmito vnútroštátnymi orgánmi a leteckými spoločnosťami s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky.

Ak Komisia nebude s konečným výsledkom spokojná, zaháji voči členským štátom postupy uplatňované pri porušovaní právnych noriem. V prípade, že by sa ani pri využití týchto postupov nepodarilo dosiahnuť uspokojivé výsledky, Komisia by mohla zvážiť možnosť zmeniť a doplniť súčasné nariadenie.

V uvedenom nariadení boli ustanovené nové pravidlá systému náhrady a pomoci pre cestujúcich, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla, ich let bol zrušený alebo posunutý, alebo museli nedobrovoľne znížiť triedu letu. V závislosti od okolností sa v nariadení od leteckých spoločností vyžaduje: poskytnúť cestujúcim pomoc v podobe ubytovania, občerstvenia, jedál a komunikačných prostriedkov; ponúknuť im presmerovaný let a vrátenie poplatku, zaplatiť náhradu a iniciatívne ich informovať o právach, ktoré môžu využívať podľa uvedeného nariadenia.

Komisia takisto pripravila aktualizované informačné materiály s cieľom lepšie usmerniť cestujúcich, keď sa dožadujú svojich práv. Nové informačné plagáty budú k dispozícií na všetkých letiskách ešte pred začiatkom leta.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Viac informácií nájdete na: Memo/06/293


[1] Nariadenie (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 and http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar