Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Bruksela, [4] kwietnia 2007 r.

Komisja daje liniom lotniczym i państwom członkowskim sześć miesięcy na usprawnienie regulacji w dziedzinie praw pasażerów

W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła sprawozdanie zawierające ocenę stosowania i skutków rozporządzenia w sprawie praw pasażerów lotniczych[1]. Mimo że w ciągu dwóch lat, jakie upłynęły od jego wprowadzenia, poczyniono pewne postępy, nadal konieczne są działania, które zagwarantują bardziej spójne stosowanie obowiązujących przepisów przez linie lotnicze i skuteczniejsze ich egzekwowanie przez państwa członkowskie. Taki jest główny wniosek ze zleconego przez Komisję badania[2] stanowiącego uzupełnienie jej komunikatu w sprawie skutków wprowadzenia wspólnych zasad w dziedzinie ochrony praw pasażerów podróżujących drogą lotniczą.

„Nie ulega wątpliwości, że obecnie pasażerowie lotniczy korzystają z lepszej ochrony, jednak musimy sprawić, by linie lotnicze i państwa członkowskie w pełni wywiązywały się ze swoich zobowiązań”, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot odpowiedzialny za sprawy transportu. „Komisja daje im sześć miesięcy na usprawnienie regulacji dotyczących praw pasażerów lotniczych i udzieli im pełnego wsparcia w działaniach podejmowanych w tym celu.”

Wprawdzie pasażerowie pozostawieni na lotniskach mają obecnie określone prawa, jednak nadal znajdują się na słabszej pozycji w stosunku do linii lotniczych. Przykładowo, w przypadku zakłóceń lotów linie lotnicze często nie informują pasażerów o ich prawach, mimo że rozporządzenie nakłada na nie taki obowiązek, tak by pasażerowie mogli skorzystać z przysługujących im praw.

Zdaniem Komisji konieczne jest zatem podjęcie dalszych starań w następujących obszarach: lepsze egzekwowanie rozporządzenia, jednoznaczna interpretacja niektórych jego aspektów, wprowadzenie jasnego rozróżnienia między opóźnionymi i odwołanymi lotami, ponieważ w tych dwóch sytuacjach pasażerom przysługują inne prawa, oraz zwiększenie roli krajowych organów wykonawczych nadzorujących stosowanie wspólnych zasad.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy Komisja zintensyfikuje współpracę z krajowymi organami wykonawczymi i liniami lotniczymi w celu poprawy sytuacji. Jeśli wyniki tej współpracy nadal będą niezadowalające, Komisja rozpocznie postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko państwom członkowskim. Jeśli pomimo podjęcia tych działań nadal nie uda się osiągnąć zadowalających wyników, Komisja może rozważyć wprowadzenie zmian do rozporządzenia.

Rozporządzenie ustanowiło nowe zasady wypłacania odszkodowań i udzielania pomocy pasażerom lotniczym w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub znacznego opóźnienia lotu oraz niedobrowolnego przeniesienia do niższej klasy. Stosownie do okoliczności rozporządzenie nakłada na linie lotnicze obowiązek: udzielenia pasażerom pomocy obejmującej zakwaterowanie, posiłki i napoje oraz dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych; zaproponowania zmiany planu podróży lub zwrotu kosztów; wypłacenia odszkodowania oraz proaktywnego informowania pasażerów o prawach przysługujących im zgodnie z rozporządzeniem.

Komisja przygotowała również zaktualizowany materiał informacyjny z myślą o tym, by pasażerowie byli lepiej poinformowani o swoich prawach. Nowy plakat pojawi się we wszystkich portach lotniczych jeszcze przed wakacjami.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Więcej informacji pod adresem: Memo/06/293


[1] Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 i http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar