Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Brussel, 4 april 2007

De Commissie geeft de luchtvaartmaatschappijen en de lidstaten zes maanden om de verordening inzake passagiersrechten in de luchtvaart toe te passen

De Europese Commissie heeft vandaag een verslag ingediend waarin de resultaten en de toepassing van de verordening inzake passagiersrechten in de luchtvaart[1] worden geëvalueerd. Hoewel de voorbije twee jaar, sinds de invoering van de verordening, al enige vooruitgang is geboekt, moeten toch nog belangrijke stappen worden genomen om te garanderen dat de luchtvaartmaatschappijen de regels consequenter toepassen en dat de lidstaten de regels beter handhaven. Dit is de belangrijkste conclusie van de studie[2] die de Commissie heeft laten uitvoeren om haar mededeling inzake de resultaten van de gemeenschappelijke regels ter bescherming van de rechten van luchtvaartpassagiers aan te vullen.

"Hoewel het geen twijfel lijdt dat luchtvaartpassagiers tegenwoordig beter beschermd zijn, moeten we er toch op toezien dat de luchtvaartmaatschappijen en de lidstaten hun verplichtingen volledig nakomen", benadrukte Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer. "De Commissie geeft hen zes maanden de tijd om de verordening inzake passagiersrechten in de luchtvaart toe te passen en zal hen alle nodige steun verlenen tijdens die periode".

Hoewel gestrande passagiers nu over specifieke rechten beschikken, verkeren ze nog steeds in een zwakke positie ten opzichte van de luchtvaartmaatschappijen. Vaak verstrekken luchtvaartmaatschappijen de passagiers geen informatie over hun rechten in geval van verstoring van de vlucht, hoewel de verordening hen daartoe verplicht. De passagiers hebben deze informatie immers nodig om hun rechten te kunnen opeisen.

De Commissie is dan ook van mening dat extra maatregelen nodig zijn op een aantal gebieden: de handhaving moet worden verbeterd, de interpretatie van bepaalde aspecten van de verordening moet worden verduidelijkt, het onderscheid tussen vertraging en annulering moet worden verduidelijkt, omdat daar verschillende passagiersrechten aan zijn verbonden, en de rol van de nationale handhavingsinstanties, die toezicht uitoefenen op de toepassing van de gemeenschappelijke regels, moet worden versterkt.

In de komende zes maanden zal de Commissie intensiever samenwerken met de nationale handhavingsinstanties en de luchtvaartmaatschappijen om betere resultaten te bereiken. Als het eindresultaat niet bevredigend is, zal de Commissie inbreukprocedures inleiden tegen de lidstaten. Als deze contacten en procedures nog steeds geen resultaat opleveren, kan de Commissie overwegen de verordening te wijzigen.

De verordening heeft nieuwe regels ingevoerd betreffende compensatie en bijstand aan luchtvaartpassagiers in geval van instapweigering, annulering, langdurige vertraging en onvrijwillige plaatsing in een lagere klasse. Afhankelijk van de omstandigheden verplicht de verordening de luchtvaartmaatschappijen bijstand te verlenen aan de passagiers (zoals accommodatie, eten, drank en communicatiefaciliteiten), herroutering en terugbetaling aan te bieden, compensatie te betalen en de passagiers te wijzen op hun rechten uit hoofde van de verordening.

De Commissie heeft ook bijgewerkt informatiemateriaal opgesteld om de passagiers beter te informeren over hun rechten. Nog vóór de zomer zal in alle luchthavens een nieuwe poster beschikbaar zijn.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Zie voor meer informatie: Memo/06/293


[1] Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 en http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf.


Side Bar