Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Briselē, 2007. gada 4 aprīlī

Komisija aviokompānijām un dalībvalstīm noteikusi sešu mēnešu termiņu, kura laikā tām jāīsteno regula par gaisa transporta pasažieru tiesībām

Šodien Eiropas Komisija iesniedza ziņojumu, kurā izvērtēts, kā piemērota regula par gaisa transporta pasažieru tiesībām un kādi ir šīs piemērošanas rezultāti[1]. Lai gan pēdējo divu gadu laikā kopš šīs regulas pieņemšanas ir daudz kas paveikts, ir jāpieņem turpmāki nozīmīgi pasākumi ar nolūku panākt, ka aviokompānijas šos noteikumus piemēro konsekventāk un ka tie dalībvalstīs ir efektīvāk piemēroti. Šis ir galvenais secinājums, kas izdarīts, pamatojoties uz pētījumu[2], kuru Komisija pieprasīja, lai papildinātu tās paziņojumu par rezultātiem, kādi gūti, piemērojot kopējos noteikumus par gaisa transporta pasažieru tiesību aizsardzību.

„Lai gan, bez šaubām, gaisa transporta pasažieri pašlaik ir daudz labāk aizsargāti, mums ir jāpārliecinās par to, ka dalībvalstu aviokompānijas pilnībā izpilda savus pienākumus,” akcentēja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais transporta politikas jautājumos Žaks Barro. „Komisija dalībvalstīm dos sešus mēnešus, lai tās optimizētu šīs regulas darbību, un mēs šajā laikā tās pilnībā atbalstīsim.”

Lai gan pasažieriem, kuri kādu apstākļu dēļ nevar turpināt ceļojumu, tagad ir īpašas tiesības, tie vienalga ir salīdzinoši neaizsargāti attiecībā pret aviokompānijām. Piemēram, aviokompānijas bieži nepainformē pasažierus par viņu tiesībām gadījumos, kad notikušas pēkšņas plānotā lidojuma izmaiņas, lai gan regulā aviokompānijām ir izvirzīta prasība pasažierus informēt, jo šī informācija pasažieriem ir nepieciešama, lai tie varētu iestāties par savām tiesībām.

Tādējādi Komisija uzskata, ka jāiegulda papildu darbs šādās jomās: jāuzlabo noteikumu ieviešana, jāievieš skaidrojumi atsevišķu regulas aspektu interpretācijā, jānosaka skaidrs dalījums starp lidojumu kavēšanos un to atcelšanu (jo katrā no gadījumiem pasažieru tiesības atšķiras), jāpastiprina to valsts izpildes struktūru darbība, kas pilnvarotas pārraudzīt kopējo noteikumu piemērošanu.

Turpmākajos mēnešos Komisija rezultātu uzlabošanas nolūkā pilnveidos sadarbību ar valsts izpildes iestādēm un aviokompānijām. Ja arī pēc šiem sešiem mēnešiem rezultāti nebūs apmierinoši, Komisija pret dalībvalstīm uzsāks pārkāpumu izmeklēšanas procedūras. Ja šīs procedūras un izveidotie sakari nesasniegs cerēto, Komisija apsvērs iespēju pašreiz spēkā esošo regulu pārskatīt.

Ar minēto regulu tika ieviesti jauni noteikumi par kompensāciju un atbalstu gaisa transporta pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu, lidojumu atcelšanu, ilgu kavēšanos vai komforta līmeņa samazināšanu pretēji pasažieru gribai. Atkarībā no konkrētajiem apstākļiem regulā izvirzīta aviokompānijām prasība: sniegt pasažieriem tādu palīdzību, kurā ietilptu, piemēram, izmitināšana, atspirdzinošu dzērienu, maltītes un saziņas iespēju nodrošināšana; jāpiedāvā maršruta maiņas iespējas, jāizmaksā kompensācija un sistemātiski jāinformē pasažieri par viņu tiesībām atbilstoši šai regulai.

Komisija ir arī sagatavojusi atjauninātu informatīvo materiālu, lai sekmīgāk informētu pasažierus par viņu tiesībām. Līdz vasarai visās lidostās uzstādīs jaunus plakātus par pasažieru tiesībām.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Plašāka informācija pieejama Memo/06/293


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 vai http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar