Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Briuselis, 2007 m. balandžio mėn.4

Oro vežėjams ir valstybėms narėms Komisija nustato šešių mėnesių terminą, kuriam pasibaigus turi būti pradėtas taikyti oro transportu keliaujančių asmenų teisėms skirtas reglamentas

Šiandien Europos Komisija pateikė ataskaitą, kurioje įvertinami oro transportu keliaujančių asmenų teisių reglamento rezultatai ir jo taikymas[1]. Nors per pastaruosius dvejus metus po jo priėmimo pasiekta tam tikros pažangos, ateityje reikėtų imtis kitų rimtų priemonių siekiant užtikrinti, kad oro vežėjai nuosekliau taikytų taisykles, o valstybės narės labiau rūpintųsi jų laikytis. Tai pagrindinė Komisijos komunikatą, skirtą oro transportu keliaujančių asmenų teisių apsaugos bendrųjų taisyklių taikymo rezultatams, papildančios studijos išvada[2].

„Nors abejonių, jog dabar oro transportu keliaujančių asmenų apsauga geresnė, nekyla, mes privalome užtikrinti, kad oro vežėjai ir valstybės narės laikytųsi visų prisiimtų įsipareigojimų, – pabrėžė už susisiekimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques'as Barrot. – Komisija jiems skirs šešis mėnesius, kuriems pasibaigus turi būti pradėtas taikyti oro transportu keliaujančių asmenų reglamentas, o mes šiame darbe jiems suteiksime visą paramą.“

Nors į galutinę paskirties vietą nenuvežtiems keleiviams galioja specialios taisyklės, jų padėtis, palyginti su oro vežėjų, vis tiek yra prastesnė. Pavyzdžiui, oro vežėjai keleiviams dažniausiai nesuteikia informacijos apie jų teises sutrikus skrydžiams, nors reglamentu jie įpareigoti tai daryti, nes keleiviams ši informacija būtina teisėms pareikšti.

Todėl Komisija mano, kad ir toliau reikėtų dėti pastangas keliose srityse: gerinant vykdymą, aiškinant tam tikrus reglamento aspektus bei skirtumą tarp skrydžių vėlavimo ir atšaukimo, nes keleiviams suteiktos skirtingos teisės priklauso nuo aplinkybių, stiprinant nacionalinių vykdymą užtikrinančių institucijų, atsakingų už bendrųjų taisyklių taikymą, vaidmenį.

Siekdama geresnių rezultatų, per artimiausius šešis mėnesius Komisija aktyviau bendradarbiaus su šiomis nacionalinėmis institucijomis ir oro vežėjais. Jei galutinis rezultatas bus nepatenkinamas, Komisija prieš valstybes nares pradės pažeidimų nagrinėjimo procedūras. Jei taikant šias procedūras ir per užmegztus ryšius nebūtų pasiekta patenkinamų rezultatų, Komisija galėtų apsvarstyti galiojančio reglamento pakeitimus.

Reglamentu nustatytos naujos kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti, skrydžio atšaukimo, atidėjimo ilgam laikui ir netyčinio skrydžio sąlygų keleiviams pabloginimo atveju. Atsižvelgiant į aplinkybes, reglamente nustatyta, kad oro vežėjai privalo: keleivius apgyvendinti, pasiūlyti gaiviųjų gėrimų, maisto ir ryšio priemonių; pasiūlyti kelionę kitu maršrutu, atlyginti patirtus nuostolius, sumokėti kompensaciją ir aktyviai informuoti keleivius apie reglamente nustatytas jų teises.

Tam, kad keleiviai geriau žinotų savo teises, Komisija taip pat parengė naują informacinę medžiagą. Prieš prasidedant vasarai visuose oro uostuose bus iškabintas naujas skelbimas su šia informacija.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Daugiau informacijos galima rasti: Memo/06/293


[1] 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 ir http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar