Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Brysselissä 4 huhtikuussa 2007

Komissio antaa lentoyhtiöille ja jäsenvaltioille kuusi kuukautta aikaa parantaa lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen soveltamista

Euroopan komissio antoi tänään raportin lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen[1] soveltamisesta ja tuloksista, joita sillä on saavutettu. Asetuksen voimaantulosta on kulunut kaksi vuotta, joiden aikana on saavutettu jonkin verran edistystä, mutta lisätoimet ovat vielä tarpeen, jotta lentoyhtiöt alkaisivat soveltaa sääntöjä johdonmukaisemmin ja jäsenvaltiot panisivat ne paremmin täytäntöön. Nämä ovat tärkeimmät tulokset, jotka saatiin tutkimuksessa[2], jonka komissio teetti täydentääkseen lentomatkustajien oikeuksia käsittelevää tiedonantoaan. Tiedonannossa selvitetään, mitä tuloksia on saavutettu yhteisillä säännöillä, joiden tavoitteena on turvata lentomatkustajien oikeudet.

”Vaikka ei ole epäilystäkään siitä, että lentomatkustajien oikeuksia suojellaan nykyään paremmin kuin ennen, meidän on yhä varmistettava, että lentoyhtiöt ja jäsenvaltiot täyttävät kaikki velvollisuutensa”, painotti liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot. ”Komissio antaa lentoyhtiöille ja jäsenvaltioille kuusi kuukautta aikaa parantaa lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen soveltamista ja antaa samalla täyden tukensa tälle työlle.”

Vaikka matkustajilla, jotka eivät jostain syystä pääse lennolleen, on nykyään erityisiä oikeuksia, he ovat yhä heikommassa asemassa kuin lentoyhtiöt. Lentoyhtiöt eivät useinkaan tiedota matkustajille heidän oikeuksistaan, kun lennoissa on joitain häiriöitä, vaikka asetus velvoittaa ne siihen, koska matkustajat tarvitsevat tällaista tietoa voidakseen vaatia oikeuksiaan.

Komissio katsookin, että työtä on jatkettava usealla saralla: asetuksen täytäntöönpanoa on parannettava ja sen tulkintaa on joiltain osin selvennettävä, lennon viivästymisen ja peruuttamisen välille tarvitaan selvempää rajanvetoa, koska matkustajilla on eri tilanteissa erilaiset oikeudet, ja kansallisten täytäntöönpanoelinten roolia on vahvistettava, sillä ne valvovat yhteisten sääntöjen soveltamista.

Komissio tiivistää seuraavien kuuden kuukauden aikana yhteistyötään näiden kansallisten täytäntöönpanoelinten ja lentoyhtiöiden kanssa, jotta asetuksella saavutettaisiin parempia tuloksia.

Jos lopputulos ei senkään jälkeen ole tyydyttävä, se aloittaa yhteisön lainsäädännön rikkomista koskevat menettelyt jäsenvaltioita vastaan. Jos rikkomismenettelyt ja yhteydenpitokaan eivät johda toivottuun tulokseen, komissio voi harkita nykyisen asetuksen muuttamista.

Lentomatkustajien oikeuksia koskevassa asetuksessa on annettu uudet säännöt siitä, millaista korvausta ja apua on annettava lentomatkustajille, joiden pääsy lennolle evätään, joiden lento peruutetaan tai viivästyy pitkään tai jotka joutuvat siirtymään alempaan matkustusluokkaan kuin lippu oikeuttaa. Asetuksessa edellytetään, että lentoyhtiön on tilanteen mukaan tarjottava matkustajille apua, kuten majoitusta, virvokkeita, aterioita ja viestintämahdollisuuksia, sekä uudelleenreititystä ja palautuksia, maksettava korvauksia ja tiedotettava matkustajille heidän asetuksen mukaisista oikeuksistaan.

Komissio on laatinut lentomatkustajia varten ajantasaista tiedotusaineistoa heidän oikeuksistaan. Esimerkkinä voidaan mainita, että kaikille lentoasemille on ennen kesää tulossa uusi juliste lentomatkustajien oikeuksista.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Lisätietoja : Memo/06/293


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11. helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 ja http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar