Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Brüssel, 4 aprill 2007

Komisjon annab lennuettevõtjatele ja liikmesriikidele kuus kuud, et lennureisijate õigusi käsitlev määrus hakkaks toimima

Euroopa Komisjon esitas täna aruande, milles hinnatakse lennureisijate õigusi käsitleva määruse tulemusi ja kohaldamist.[1] Kuigi kahel viimasel aastal pärast määruse kehtestamist on toimunud teatav areng, tuleb astuda edasisi olulisi samme, tagamaks, et lennuettevõtjad kohaldaksid eeskirju senisest järjepidevamalt ja et liikmesriigid neid tõhusamalt jõustaksid. See on peamine järeldus uuringust,[2] mille komisjon tellis, et täiendada oma teatist lennutranspordiga kasutavate kodanike õiguste kaitsmist käsitlevate ühiseeskirjade tulemuste kohta.

„Kuigi ei ole kahtlust, et lennureisijad on tänapäeval paremini kaitstud, peame me tagama, et lennuettevõtjad ja liikmesriigid täidavad oma kohustusi täies ulatuses,“ rõhutas komisjoni asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot. „Komisjon annab neile kuus kuud aega, et lennureisijate õigusi käsitlev määrus hakkaks toimima, ja me toetame neid sealjuures täielikult.“

Kuigi reisijatel, kes on sunnitud lennujaamas olema, on nüüd konkreetsed õigused, on nad lennuettevõtjatega võrreldes ikkagi halvemas olukorras. Näiteks ei teavita lennuettevõtjad sageli lennuliikluse häirumise korral reisijaid nende õigustest, kuigi nad on määruse kohaselt selleks kohustatud, sest reisijad vajavad kõnealust teavet oma õiguste nõudmiseks.

Komisjon leiab seega, et täiendav töö on vajalik järgmistes valdkondades: jõustamise parandamine, määruse teatavate ebaselgete aspektide täpsem tõlgendamine, lendude hilinemise ja tühistamise vahelise selguse loomine, kuna vastavalt asjaoludele on reisijatel eri õigused, ühiseeskirjade kohaldamist jälgivate riiklike täitevasutuste rolli tõhustamine.

Järgmise kuue kuu jooksul tihendab komisjon paremate tulemuste saavutamiseks koostööd riiklike täitevasutuste ja lennuettevõtjatega. Mitterahuldava lõpptulemuse korral algatab komisjon liikmesriikide vastu rikkumismenetlused. Juhul kui kõnesolevate menetluste ja kontaktide abil ei saavutata rahuldavaid tulemusi, võib komisjon kaaluda kehtiva määruse muutmist.

Määrusega kehtestati uued eeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise, lendude tühistamise, pikaajalise hilinemise ja reisiklassi sunnitud alandamise korral antava hüvitise ja abi kohta. Olenevalt asjaoludest nähakse määrusega ette, et lennuettevõtjad abistavad reisijaid, tagades neile näiteks majutuse, suupisted, söögi ja sidevõimalused; pakuvad teekonna muutmise võimalust ja tagasimakset ning teavitavad reisijaid ennetavalt nende õigustest, mis tulenevad kõnesolevast määrusest.

Komisjon on koostanud ka ajakohastatud teabematerjali, et reisijaid paremini nende õigustest teavitada. Enne suve algust pannakse kõikides lennujaamades üles uus asjakohane plakat.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Lisateave: Memo/06/293


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 ja http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar