Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Bruxelles, 4 april 2007

Kommissionen giver luftfartsselskaberne og medlemsstaterne et halvt år til at få forordningen om passagerrettigheder til at fungere

Europa-Kommissionen har i dag præsenteret en rapport med en evaluering af gennemførelsen af forordningen om passagerrettigheder[1]. Der er sket fremskridt i de to år, der er gået siden forordningens ikrafttræden, men der bør gøres meget mere for, at luftfartsselskaberne i højere grad følger reglerne, og for, at medlemsstaterne håndhæver dem strengere. Det er essensen af den undersøgelse[2], Kommissionen har rekvireret som supplement til meddelelsen om, hvad der er opnået med fælles regler for beskyttelse af borgernes rettigheder i forbindelse med flyrejser.

"Der er ingen tvivl om at flypassagerer er bedre beskyttet i dag end tidligere, men vi må sørge for, at luftfartsselskaberne og medlemsstaterne opfylder alle deres forpligtelser" udtalte Kommissionens næstformand Jacques Barrot, der er ansvarlig for transport. "Kommissionen giver dem et halvt år til at få forordningen om flypassagerer til at fungere, og vi skal nok give dem vores fulde støtte undervejs."

Ganske vist har strandede flypassagerer nu helt bestemte rettigheder, men de står stadig svagt i forhold til luftfartsselskaberne. Eksempelvis sker det ofte, at luftfartsselskabet ikke giver passagerne oplysning om, hvilke rettigheder de har, når rejsen afbrydes, selv om de ifølge forordningen har pligt til det, fordi passagererne har brug for oplysningerne til at gøre deres krav gældende.

Efter Kommissionens opfattelse kræves der derfor en yderligere indsats på flere områder, såsom bedre håndhævelse, ensretning af fortolkningen af nogle af forordningens aspekter, tydeligere skelnen mellem forsinkelse og aflysning, da passagererne har forskellige rettigheder under forskellige omstændigheder, og styrkelse af de nationale håndhævelsesorganer, der skal holde øje med anvendelsen af de fælles regler.

I det næste halve år vil Kommissionen udbygge samarbejdet med disse organer og selskaberne for at opnå bedre resultater. Hvis resultaterne stadig ikke er tilfredsstillende, agter Kommissionen at indlede overtrædelsesprocedurer mod de pågældende medlemsstater. Kan man ikke ved hjælp af disse procedurer og kontakter nå frem til et tilfredsstillende resultat, vil Kommissionen eventuelt overveje at få forordningen ændret.

Med forordningen kom der nye regler for kompensation og bistand til flypassagerer ved boardingafvisning, aflysning og påtvunget nedgradering. Forordningen pålægger luftfartsselskaberne, afhængigt af omstændighederne, at tilbyde passagererne bistand i form af f.eks. indkvartering, forfriskninger, måltider og kommunikationsmuligheder, at foreslå en anden rute og refusion, at udbetale kompensation og uopfordret at oplyse passagerne om, hvilke rettigheder de har ifølge forordningen.

Kommissionen har også fremstillet ajourført informationsmateriale for bedre at oplyse passagererne om deres rettigheder. Inden sommer kommer der en ny plakat op i alle lufthavne.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Yderligere oplysninger: Memo/06/293


[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 og http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar