Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

V Bruselu dne 4 dubna 2007

Komise dává leteckým společnostem a členským státům šest měsíců na to, aby zabezpečily fungování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě

Evropská komise dnes předložila zprávu, v níž hodnotí výsledky a uplatňování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě[1]. I když bylo za poslední dva roky od jeho zavedení dosaženo určitého pokroku, je třeba provést další důležitá opatření zajišťující, aby letecké společnosti uplatňovaly pravidla soustavněji a aby je členské státy více prosazovaly. To bylo hlavním závěrem studie[2], jejíž vypracování si Komise objednala, aby mohla doplnit své sdělení o výsledcích společných pravidel chránících práva občanů v letecké dopravě.

„Ačkoli není pochyb o tom, že cestující v letecké dopravě jsou dnes chráněni lépe, musíme zajistit, aby letecké společnosti a členské státy jednaly v naprosté shodě se svými povinnostmi,“ zdůraznil místopředseda Komise Jacques Barrot, který zodpovídá za dopravu. „Komise jim poskytne šest měsíců, aby mohly zajistit fungování nařízení o cestujících v letecké dopravě, a bude je během tohoto procesu plně podporovat.“

I když cestující, jejichž let se zpozdil, mají v současné době konkrétní práva, jejich postavení je stále nevýhodnější ve srovnání s leteckými společnostmi. Letecké společnosti například často neinformují cestující o jejich právech v případě přerušení letu, ačkoli nařízení jim tuto povinnost ukládá, protože cestující tyto informace potřebují, aby se mohli domáhat svých práv.

Komise se proto domnívá, že je nadále třeba podniknout kroky v řadě oblastí: zlepšit prosazování pravidel, objasnit výklad určitých aspektů nařízení, zřetelně rozlišovat zpoždění a zrušení letu, neboť podle toho mají cestující rozdílná práva, posílit úlohu vnitrostátních subjektů odpovědných za prosazování společných pravidel.

Během příštích šesti měsíců Komise zintenzivní spolupráci s těmito vnitrostátními subjekty i s leteckými společnosti, aby bylo možno dosáhnout lepších výsledků. Pokud by nebyly konečné výsledky uspokojivé, zahájí Komise proti členským státům řízení pro porušení povinnosti. Kdyby ani tento postup nepřinesl uspokojivé výsledky, mohla by Komise zvážit změnu stávajícího nařízení.

Nařízení zavedlo nová pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení letu, významného zpoždění letu a nedobrovolného přeřazení do nižší třídy. Podle okolností nařízení vyžaduje, aby letecké společnosti poskytly cestujícím pomoc v podobě ubytování, občerstvení, stravy a komunikačních prostředků, nabídly náhradní let a finanční náhradu a aktivně cestující informovaly o jejich právech podle nařízení.

Komise rovněž připravila aktualizovaný informační materiál, v němž získají cestující lepší přehled o svých právech. Nový plakát bude k dispozici do léta na všech letištích.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htm

Další informace najdete na internetové stránce: Memo/06/293


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 a http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar