Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/471

Брюксел, 4 април 2007 г.

Комисията отпуска шест месеца на авиокомпаниите и държавите-членки, за да приложат регламента за правата на пътниците във въздушния транспорт

Европейската комисия представи днес доклад за оценка на резултатите и прилагането на регламента[1] за правата на пътниците във въздушния транспорт. Въпреки постигнатия известен напредък през последните две години след въвеждането му, необходимо е да се предприемат по-нататъшни мерки, за да се гарантира системното прилагане на неговите разпоредби от авиокомпаниите и по-доброто им прилагане от държавите-членки. Това е главната констатация, направена от поръчаното от Комисията проучване[2] в допълнение към нейното съобщение относно резултатите от общите правила за защита на правата на гражданите, ползващи въздушния транспорт.

„Макар да няма съмнение, че пътниците във въздушния транспорт се ползват днес с по-добра закрила, ние трябва да се убедим в това, че авиокомпаниите и държавите-членки изцяло изпълняват своите задължения“, заяви заместник-председателят на Комисията, отговарящ по въпросите на транспорта, Жак Баро. „Комисията ще им отпусне шест месеца, за да приложат регламента за пътниците, а ние ще им осигурим пълната си подкрепа в този процес“.

Въпреки че блокираните на земята пътници сега се ползват с конкретни права, те все още са в по-неизгодна позиция в сравнение с авиокомпаниите. Например, авиокомпаниите често не информират пътниците за правата им, когато техните полети са нарушени, макар регламентът да ги задължава да правят това, тъй като пътниците се нуждаят от тази информация за да заявят правата си.

Поради тази причина Комисията счита за необходимо да се продължат усилията в няколко направления: да се подобри прилагането, да се изясни тълкуването на някои аспекти на регламента, да се направи ясно разграничение между закъснения и отмяна на полети, тъй като пътниците се ползват с различни права в зависимост от обстоятелствата, да се засили ролята на националните правоприлагащи органи, осигуряващи контрол върху прилагането на общите правила.

През следващите шест месеца Комисията ще засили сътрудничеството с националните правоприлагащи органи и авиокомпаниите, с оглед постигане на по-добри резултати. Ако крайният резултат продължи да бъде незадоволителен, Комисията ще започне процедури за нарушение срещу държавите-членки. В случай че тези процедури и контакти не дадат задоволителни резултати, Комисията евентуално ще предвиди промени в действащия регламент.

С регламента бяха въведени нови правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда, отмяна, голямо закъснение на полети и настаняване против волята им на място в по-ниска класа. В зависимост от конкретните обстоятелства, регламентът изисква от авиокомпаниите: да предоставят на пътниците помощ под формата на настаняване в хотел, напитки, храна и средства за комуникация; да предлагат премаршрутиране и възстановяване на стойността на самолетния билет; да изплащат обезщетение и по своя инициатива да информират пътниците за правата им по смисъла на този регламент.

Комисията изготви и актуализиран информационен материал, предназначен да запознае по-добре пътниците с техните права. Нов информационен плакат ще бъде поставен преди настъпването на лятото на всички летища.

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_en.htmb

За повече информация, вижте: MEMO/06/293


[1] Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

[2] http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=038536-2006 и http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2006/s36_038536_specifications_en.pdf


Side Bar