Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/446

V Bruselu, dne 30. března 2007

Evropská unie podepisuje novou úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

Evropské společenství dnes v New Yorku podepíše novou úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to hned první den, kdy bude podepisování zahájeno. Je to poprvé, kdy Společenství podepisuje stěžejní úmluvu OSN o lidských právech. Cílem dohody, jež se zabývá právy postižených lidí, je zajistit jim stejný přístup k lidským právům a základním svobodám, jaký má kdokoli jiný. Poskytne ochranu 50 milionům občanů EU a 650 milionům lidí se zdravotním postižením na celém světě.

„Tato úmluva na mezinárodní úrovni uznává, že zdravotní postižení je jedním z témat týkajících se lidských práv,“ řekl komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Vítám obrovské zapojení lidí se zdravotním postižením do jednání a jsem hrdý na to, že EU a její členské státy budou mezi prvními, kdo úmluvu podepíše. Je to pro EU úspěch, neboť tento dokument odráží všechny základní prvky naší strategie v oblasti zdravotního postižení: boj proti diskriminaci, rovné příležitosti a aktivní začlenění. Poukazuje rovněž na to, že Evropa stojí v čele úsilí za posílení práv lidí se zdravotním postižením na celém světě, a je významným úspěchem, jehož jsme dosáhli v Evropském roce rovných příležitostí pro všechny.“

Nová smlouva je první úplnou úmluvou o lidských právech, jež bude v tomto století přijata. Je výsledkem dlouhodobého úsilí organizací zabývajících se zdravotním postižením a vyplývá rovněž z rostoucího mezinárodního uvědomění, že stávající smlouvy OSN týkající se lidských práv plně nechrání osoby se zdravotním postižením, a ty jsou tak nadále diskriminovány. Podle posledního průzkumu Eurobarometru toto stanovisko sdílí většina Evropanů a 53 % z nich se domnívá, že diskriminace na základě zdravotního postižení je velmi rozšířená.

Aktivní úloha Evropské komise při jednáních zaručila soulad úmluvy s příslušnými právními předpisy a judikaturou EU – úmluva například přebírá definici diskriminace. Kromě toho je nyní odpírání „přiměřeného přizpůsobení“ pro osoby se zdravotním postižením, které je v právu EU ukotveno od roku 2000, mezinárodně uznáváno jako druh diskriminace.

Dokument rovněž uznává, že ženy se zdravotním postižením mohou častěji trpět mnohočetnými formami diskriminace, a vyzývá proto k přijetí opatření kombinujících všeobecné prosazování rovnosti žen a mužů se specifickými opatřeními, která přihlížejí k otázce pohlaví v oblasti zdravotního postižení.

Členské státy pověřily Evropskou komisi vyjednáváním a podpisem jménem Společenství v záležitostech spadajících mezi pravomoci Společenství, avšak jednotlivé členské státy EU podepíší úmluvu rovněž samy za sebe. Podpis je prvním krokem, jímž se formálně stáváme stranou úmluvy.
V platnost vstoupí poté, co ji ratifikuje 20 zemí.

Další informace získáte na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/employment_social/disability

http://www.europa-eu-un.org


Side Bar