Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Bryssel den 29 mars 2007

Allmänheten i EU ger starkt stöd åt de senaste reformerna av jordbrukspolitiken

I dag publiceras en opinionsundersökning om jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken. Ett av de viktigaste resultaten är att allmänheten i Europa ger starkt stöd åt de senaste reformerna. Jordbruket har varit en fråga där meningarna ofta gått isär, men undersökningen visar nu en övervägande positiv inställning till två av de viktigaste inslagen i 2003 års överenskommelse om förändringar av jordbrukspolitiken. Undersökningen utfördes av TNS Opinion på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling under perioden 17 november–19 december 2006. Omkring 1 000 intervjuer gjordes i EU:s alla medlemsstater (som då var 25) enligt metodiken i standardversionen av Eurobarometer (EU:s verktyg för opinionsundersökningar).

Tydligast var att en överväldigande majoritet av allmänheten i EU stödjer principen om s.k. tvärvillkor. Den innebär att en jordbrukare får sitt stöd minskat om han inte uppfyller kraven i fråga om miljön, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerheten. Över åtta av tio stödjer kraven på de här områdena, med en variation från 83 till 86 procent beroende på vilket område kraven gäller.

Allmänheten är också positivt inställd till förändringar av jordbruksstödets inriktning. När det gäller förändringen som innebär mer stöd till landsbygdsutveckling, liksom mer direktersättningar till jordbrukare i form av s.k. samlat gårdsstöd i stället för produktionsbaserade direktstöd, är andelen positiva nästan fem gånger större än andelen negativa (49 % respektive 11 %). Resten hade ingen åsikt eller svarade inte.

Undersökningen visar också att det finns åsikter om jordbrukspolitikens framtida inriktning. Här räknar allmänheten med att jordbruket och landsbygdsområdena kommer att fortsätta att ha en central roll i EU: Nästan nio av tio (88 %) menar att det har avgörande betydelse för Europas framtid.

Denna uppfattning återspeglas i åsikterna om storleken på den andel av EU:s budget som går till jordbruket. Andelen är i nuläget omkring 40 %. Nästan sex av tio (58 %) anser att den siffran bör vara densamma eller öka under de kommande åren. Bara 17 % anser att andelen bör minska.

De frågor som allmänheten anser att EU bör prioritera inom jordbrukspolitiken är följande:

  • Att se till att jordbruket levererar hälsosamma och säkra livsmedel (nämnt av 41 %).
  • Att både jordbrukare (nämnt av 37 %) och konsumenter (nämnt av 35 %) behandlas rättvist på marknaden.
  • Respekt för miljön (nämnt av 33 %) och djurens välbefinnande (27 %).

Allmänheten anser att den gemensamma jordbrukspolitiken fyller sin uppgift väl. Goda betyg får försörjningen med hälsosamma och säkra livsmedel, respekten för miljön och djurens välbefinnande.

Undersökningen genomfördes också i Bulgarien och Rumänien, men eftersom dessa två länder ännu inte var medlemmar i EU vid undersökningstillfället har deras resultat inte tagits med vid beräkningen av genomsnittsvärdena för EU.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar