Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Brusel 29. marca 2007

Verejnosť v EÚ výrazne podporuje nedávne zmeny v oblasti európskej poľnohospodárskej politiky

Podľa dnes uverejneného nového prieskumu verejnej mienky zameraného na zistenie postoja občanov k téme poľnohospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politiky európska verejnosť výrazne podporuje nedávne reformy v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ. V tejto oblasti sa názory často rozchádzajú, ale výsledky prieskumu naznačujú, že dva z kľúčových prvkov reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2003 boli prijaté s pozitívnym ohlasom. Prieskum uskutočnila spoločnosť TNS Opinion v mene Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie v období od 17. novembra do 19. decembra 2006. Pri prieskume sa využili metodologické postupy štandardného prieskumu Eurobarometra a uskutočnilo sa približne 1000 osobných rozhovorov v každej z (v tom čase) 25 členských krajín EÚ.

Z prieskumu jednoznačne vyplýva, že prevažná väčšina európskych občanov podporuje princíp krížového plnenia, na základe ktorého poľnohospodári musia čeliť zníženiu pomoci v prípade, ak nedokážu plniť normy týkajúce sa životného prostredia, ochrany zvierat a bezpečnosti potravín. 8 z 10 opýtaných podporuje takéto opatrenia a za oprávnené ich považuje 83 % až 86 % opýtaných v závislosti od konkrétnych noriem.

V spojení s týmito výsledkami verejnosť reagovala pozitívne aj na zmeny v spôsobe, akým poľnohospodári prijímajú pomoc. Takmer päťnásobne viac opýtaných si myslí, že poskytnutie väčšieho množstva finančných prostriedkov na rozvoj vidieka a pomoc poľnohospodárom vo forme priamych platieb a nie v podobe subvencií na výrobky je vývoj pozitívnym smerom (49 %) v porovnaní s tými, ktorí tento vývoj považujú za negatívny (11 %). Zvyšní opýtaní boli nerozhodnutí, alebo nedali žiadnu odpoveď.

Prieskum tiež poskytuje jasné dôkazy o názore verejnosti na budúce smerovanie poľnohospodárskej politiky, a to, že poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka by mali naďalej zohrávať ústrednú rolu v EÚ. Takmer 9 z každých 10 opýtaných (88 %) tvrdí, že tieto oblasti predstavujú kľúčovú problematiku pre budúcnosť Európy.

Toto sa odzrkadľuje v názoroch na tú časť rozpočtu EÚ, ktorá sa má venovať SPP, a ktorá v súčasnosti predstavuje 40  %. Takmer 6 z 10 opýtaných (58 %) verí, že tento percentuálny podiel by mal buď ostať rovnaký, alebo by sa mal zvýšiť v nasledujúcich rokoch, v porovnaní so 17 % opýtaných, ktorí si myslia, že by sa mal znížiť.

Konkrétne faktory, ktoré by podľa verejnosti mala EÚ uprednostniť v rámci poľnohospodárskej politiky, sú:

  • zaistiť, aby poľnohospodári dodávali zdravé a bezpečné výrobky (uviedlo 41 %),
  • zaistiť, aby tak poľnohospodári (37 %), ako aj spotrebitelia (35 %) získali na trhu spravodlivú dohodu,
  • rešpektovanie životného prostredia (33 %) a ochrana poľnohospodárskych zvierat (27 %).

Podľa názoru opýtaných si SPP plní svoju úlohu dobre, s vysokým podielom pozitívneho hodnotenia dodávok zdravých/bezpečných výrobkov, rešpektovania životného prostredia a ochrany a zdravia zvierat.

Prieskum sa uskutočnil aj v Rumunsku a Bulharsku, ale výsledky sa pri výpočte priemerov EÚ nezohľadnili z toho dôvodu, že obidve tieto krajiny mali počas prieskumu štatút pristupujúcej krajiny.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar