Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Bruksela, dnia 29 marca 2007 r.

Społeczeństwo UE zdecydowanie popiera ostatnie zmiany w unijnej polityce rolnej

Jednym z najważniejszych wyników opublikowanej w dniu dzisiejszym najnowszej ankiety dotyczącej stosunku obywateli UE wobec rolnictwa i wspólnej polityki rolnej jest mocne poparcie społeczeństwa dla niedawnych reform unijnej polityki rolnej. Wyniki ankiety ukazują przeważnie pozytywną reakcję na dwa najważniejsze elementy reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r. przeprowadzonej w obszarze politycznym, w którym zdania są często podzielone. Ankieta, której zleceniodawcą była Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, została przeprowadzona przez TNS Opinion w dniach 17 listopada – 19 grudnia 2006 r. We wszystkich (w tym czasie 25) państwach członkowskich UE przeprowadzono wówczas około 1000 wywiadów bezpośrednich, stosując standardowe metody badań Eurobarometr.

Wszystko wskazuje na to, że przeważająca większość obywateli Europy opowiada się za „zasadą współzależności”, zgodnie z którą rolnicy mogą spodziewać się redukcji płatności, jeśli nie spełnią określonych norm w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Ponad 8 z 10 respondentów popiera tego rodzaju środki, przy czym ich zasadność wynosi ich zdaniem od 83% do 86%, w zależności od norm.

Reakcja społeczeństwa jest również pozytywna jeśli chodzi o zmiany dotyczące sposobu otrzymywania wsparcia przez rolników. Prawie pięciokrotnie więcej (49%) respondentów uznaje za pozytywne finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz bezpośrednie płatności dla rolników zamiast dotowania ich produkcji, w porównaniu z 11%, które rozwiązania takie uznają za negatywne. Pozostali respondenci nie mieli na ten temat zdania, bądź nie udzielili żadnej odpowiedzi.

Ankieta dostarcza również wyraźnych informacji o poglądach na temat przyszłości polityki rolnej. Wynika z nich, że zdaniem społeczeństwa kwestie rolnictwa i obszarów wiejskich w dalszym ciągu odgrywać będą centralną rolę w UE. Prawie 9 z 10 respondentów (88%) twierdzi, że są to zasadnicze kwestie dla przyszłości Europy.

Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach dotyczących proporcji unijnego budżetu przeznaczonego na wspólną politykę rolną, wynoszącej obecnie około 40%. Prawie 6 z 10 respondentów (58%) uważa, że proporcja ta powinna pozostać bez zmian lub wzrosnąć w przyszłości, w porównaniu z 17% respondentów, którzy twierdzą, że powinna ona obniżyć się.

Uczestnicy ankiety wymieniali następujące kwestie, które ich zdaniem powinny stanowić priorytety unijnej polityki rolnej:

  • Zagwarantowanie, że rolnicy są producentami zdrowej i bezpiecznej żywności (zdaniem 41% respondentów)
  • Zagwarantowanie sprawiedliwego traktowania rolników (37%) i konsumentów (35%) na rynku
  • Ochrona środowiska naturalnego (33%) i zapewnienie dobrostanu zwierząt hodowlanych (27%)

Wspólna polityka rolna postrzegana jest w chwili obecnej za dobrze spełniającą swoją funkcję, przy czym pozytywna ocena przeważa w przypadku dostarczania zdrowej i bezpiecznej żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Ankietę przeprowadzono również w Rumunii i Bułgarii. Jej wyniki nie zostały jednak uwzględnione przy obliczaniu średniej dla UE, gdyż kraje te w momencie przeprowadzania ankiety posiadały status państw przystępujących.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar