Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Briselē, 2007. gada 29. martā

ES sabiedrība atzinīgi vērtē nesenās pārmaiņas Eiropas lauksaimniecības politikā

Šodien publicēti rezultāti, kas gūti aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret lauksaimniecību un kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Viens no galvenajiem secinājumiem — ES sabiedrība lielā mērā atbalsta nesenās reformas ES lauksaimniecības politikā. Lai gan viedokļi par šo politikas jomu bieži vien ir atšķirīgi, aptaujas rezultāti liecina, ka divi no būtiskākajiem elementiem, kas veido 2003. gada vienošanos par KLP reformu, tiek vērtēti galvenokārt pozitīvi. Minēto aptauju Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta uzdevumā TNS Opinion veica no 2006. gada 17. novembra līdz 19. decembrim. Izmantojot Eurobarometer standarta pētījumu metodiku, katrā no tobrīd 25 ES dalībvalstīm veica aptuveni 1000 tiešās intervijas.

Aptaujā noskaidrojās, ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju atbalsta savstarpējās atbilstības principu, saskaņā ar kuru var samazināt maksājumus lauksaimniekiem, ja netiek ievēroti vides, dzīvnieku labturības vai pārtikas nekaitīguma standarti. Vairāk nekā 8 no 10 iedzīvotājiem atbalsta šādu principu; atkarībā no attiecīgajiem standartiem par pamatotu to uzskata no 83 % līdz 86 % aptaujāto.

Ar iepriekš minēto ir saistīta arī sabiedrības labvēlīgā attieksme pret pārmaiņām atbalsta piešķiršanā lauksaimniekiem. Gandrīz 5 reizes vairāk aptaujāto, t.i., 49 %, pozitīvi vērtē lielāka finansējuma atvēlēšanu lauku attīstībai, kā arī tiešu atbalsta izmaksāšanu lauksaimniekiem, nevis viņu produkcijas subsidēšanu, turpretī tikai 11 % aptaujāto minētās pārmaiņas vērtē negatīvi. Pārējo respondentu attieksme bija neitrāla, vai arī viņi neatbildēja uz jautājumu.

Aptaujā iegūts arī skaidrs priekšstats par uzskatiem, kādai jābūt lauksaimniecības politikas turpmākajai virzībai. Pēc sabiedrības domām, lauksaimniecībai un lauku apvidiem arī turpmāk būs svarīga nozīme ES. Gandrīz 9 no 10 aptaujātajiem (88 %) norāda, ka tie ir Eiropas nākotnei svarīgi jautājumi.

To atspoguļo viedokļi par KLP īstenošanai atvēlēto ES budžeta daļu, kas patlaban ir aptuveni 40 %. Gandrīz 6 no 10 respondentiem (58 %) ir pārliecināti, ka turpmākajos gados tā jāsaglabā nemainīgā apjomā vai pat jāpalielina, savukārt tikai 17 % uzskata, ka šī daļa jāsamazina.

Pēc iedzīvotāju domām, ES lauksaimniecības politikā lielāka uzmanība jāpievērš konkrēti šādiem aspektiem:

  • veselīgas un nekaitīgas pārtikas piegāde, ko nodrošina lauksaimnieki (norāda 41 %);
  • pietiekami ienākumi lauksaimniekiem (37 %) un samērīgas cenas patērētājiem (35 %);
  • vides (33 %) un lauksaimniecības dzīvnieku labturības (27 %) standartu ievērošana.

Sabiedrībā patlaban dominē uzskats, ka KLP īstenošana norit sekmīgi. Pozitīvi tiek vērtēta apgāde ar veselīgu/nekaitīgu pārtiku, vides prasību ievērošana un dzīvnieku labturība.

Aptauju veica arī Rumānijā un Bulgārijā, taču iegūtie rezultāti netika ņemti vērā, aprēķinot vidējos rādītājus Eiropas Savienībā, jo abas minētās valstis aptaujas laikā vēl nebija pievienojušās ES.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar