Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Bryssel 29. maaliskuuta 2007

Enemmistö EU:n kansalaisista kannattaa yhteisen maatalouspolitiikan viimeaikaisia muutoksia

Tänään julkistettiin EU:n kansalaisten asenteita maatalouteen ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan kartoittava tutkimus. Siitä käy ilmi, että enemmistö kansalaisista kannattaa viimeaikaisia EU:n maatalouspolitiikan uudistuksia. Vaikka EU:n maatalouspolitiikan on usein havaittu jakavan mielipiteitä, tutkimuksen tulokset osoittavat, että kansalaiset suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti kahteen keskeiseen tekijään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vuoden 2003 uudistuksessa. Tutkimus, jonka TNS Opinion laati Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston toimeksiannosta, toteutettiin 17.11.–19.12.2006. Tutkimuksessa käytettiin vakiomuotoisen Eurobarometri-tutkimuksen metodia ja tehtiin noin 1 000 henkilöhaastattelua kussakin (tuolloisessa) 25 jäsenvaltiossa.

Selvimmin käy ilmi, että Euroopan kansalaisten ylivoimainen enemmistö kannattaa täydentävien ehtojen periaatetta, jonka mukaan viljelijöille myönnettävä tuki alenee, elleivät he noudata ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Kahdeksan kymmenestä kansalaisesta kannattaa tällaisia toimenpiteitä, ja 83–86 prosenttia on sitä mieltä, että ne ovat oikeutettuja riippuen kulloinkin kyseessä olevista vaatimuksista.

Tähän liittyen kansalaiset suhtautuvat myönteisesti muutoksiin, jotka koskevat viljelijöiden tuen saamisen edellytyksiä. Lähes viisinkertainen määrä vastaajia (49 %) pitää myönteisenä kehityksenä sitä, että maaseudun kehittämiseen myönnetään aiempaa enemmän rahoitusta ja että maataloustuotteiden tukemisen sijasta tuet maksetaan suoraan viljelijöille, verrattuna vastaajiin, joiden mielestä nämä uudistukset ovat kielteisiä (11 %). Loput vastaajista antoivat neutraalin vastauksen tai jättivät vastaamatta.

Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä myös maatalouspolitiikan tulevasta suunnasta, ja vastausten mukaan maatalous ja maaseutualueet ovat jatkossakin tärkeässä asemassa EU:ssa: lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta (88 %) sanoo, että nämä ovat tärkeimpiä Euroopan tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä.

Tämä asenne näkyy myös mielipiteissä, jotka koskevat YMP:n osuutta EU:n talousarviosta (nykyisellään noin 40 prosenttia). Lähes kuusi kymmenestä (58 %) haastatellusta uskoo, että tämän osuuden olisi tulevina vuosina joko pysyttävä samana tai noustava, ja ainoastaan 17 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että YMP:n osuutta olisi pienennettävä.

Haastatellut katsovat, että EU:n maatalouspolitiikassa olisi ensisijaisesti keskityttävä:

  • varmistamaan, että viljelijät tarjoavat kuluttajille terveellisiä ja turvallisia elintarvikkeita (41 % vastaajista),
  • varmistamaan, että sekä viljelijöitä (37 %) että kuluttajia (35 %) kohdellaan markkinoilla oikeudenmukaisesti,
  • kunnioittamaan ympäristöä (33 %) ja tuotantoeläinten hyvinvointia (27 %).

YMP:n katsotaan tällä hetkellä hoitavan tehtävänsä hyvin, sillä vastaajat antoivat myönteisiä arvioita terveellisten/turvallisten elintarvikkeiden tarjonnasta, ympäristön suojelusta ja eläinten hyvinvoinnista.

Tutkimus tehtiin myös Romaniassa ja Bulgariassa, mutta näiden maiden tuloksia ei otettu huomioon EU:n keskiarvojen laskennassa, koska ne eivät vielä tutkimuksen toteuttamisen aikaan olleet jäsenvaltioita.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar