Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Brüssel, 29. märts 2007

ELi üldsus toetab igati hiljutisi muudatusi Euroopa põllumajanduspoliitikas

Korraldati uus rahvaküsitlus, mille käigus uuriti kodanike suhtumist põllumajandusse ja ühisesse põllumajanduspoliitikasse ning täna avaldatud tulemustest selgub, et ELi üldsus toetab igati ELi põllumajanduspoliitika hiljutisi reforme. See poliitikavaldkond on alati tekitanud lahkarvamusi, kuid praegused tulemused nätavad ülekaalukalt positiivset suhtumist 2003. aasta ÜPP reformi kokkuleppe kahte põhiküsimusse. Uurimuse korraldas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi nimel TNS Opinion ja see viidi läbi ajavahemikul 17. november kuni 19. detsember 2006. Kasutati standardset Eurobaromeetri uuringu metoodikat, korraldati umbes 1000 küsitlust (tolleaegse seisuga) 25 ELi liikmesriigis.

Kõige selgem on Euroopa kodanike ülekaalukas toetus nn nõuetele vastavuse põhimõttele, mille kohaselt vähendatakse makseid põllumajandustootjatele, kui nad ei täida keskkonna, loomade heaolu ja toiduohutuse nõudeid. Üle kaheksa inimese kümnest toetab kõnealuseid meetmeid ning neid peab õigustatuks 83–86% küsitletutest, sõltuvalt asjaomastest erinõuetest.

Lisaks on üldsus hästi vastu võtnud muudatused, mis käsitlevad põllumajandustootjatele toetuste maksmist. 49% küsitletutest peab positiivseks arenguks seda, et maaelu arengule antakse rohkem raha ja talunikele makstakse tootmistoetuste asemel otsetoetusi, negatiivseks peab sellist arengut 11% ehk ligi viis korda vähem küsitletutest. Ülejäänud arvamused olid neutraalsed või vastus puudus.

Põllumajanduspoliitika tulevikust on küsitletutel samuti kindel ettekujutus: üldsuse arvates on põllumajandusel ja maapiirkondadel edaspidigi ELis keskne koht. Ligi üheksa inimest kümnest (88%) nimetab neid tuleviku-Euroopa põhiküsimusteks.

Seda näitavad ka arvamused ÜPP osakaalu kohta ELi eelarves, mis praegu on 40%. Ligi kuus küsitletut kümnest (58%) usub, et see peaks järgnevatel aastatel jääma samaks või suurenema, vaid 17% küsitletutest arvab, et osakaal peaks vähenema.

Tegurid, mida EL peaks inimeste arvates põllumajanduspoliitikas enam tähtsustama:

  • tagada, et talunikud varustaks neid tervisliku ja ohutu toiduga (seda nimetas 41%);
  • tagada, et nii talunikke (37%) kui ka tarbijaid (35%) koheldaks turul õiglaselt;
  • pidada kinni keskkonna- (33%) ja loomade heaolu (27%) nõuetest.

ÜPP täidab küsitletute arvates oma ülesandeid hästi, positiivsed arvamused on ülekaalus tervisliku/ohutu toiduga varustatuse puhul, keskkonnanõuetest ja loomade heaolu nõuetest kinnipidamise puhul.

Küsitlus viidi läbi ka Rumeenias ja Bulgaarias, kuid neid tulemusi ei kaasatud ELi keskmiste arvutamisel, sest küsitluse toimumise ajal olid kõnealused kaks riiki veel ühinevate riikide staatuses.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar