Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Bruxelles, den 29. marts 2007

EU-borgerne går stærkt ind for de seneste ændringer af den fælles landbrugspolitik

At EU-borgerne går stærkt ind for de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik, er et af de vigtigste resultater af en ny opinionsundersøgelse blandt borgerne om deres holdning til landbruget og den fælles landbrugspolitik, der offentliggøres i dag. Selvom landbrugspolitikken ofte har delt meningerne, viser resultaterne en overvejende positiv holdning til to af nøgleelementerne i den reform af den fælles landbrugspolitik, der blev indledt i 2003. Opinionsundersøgelsen blev foretaget i perioden fra den 17. november til den 19. december 2006 af TNS Opinion på vegne af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Undersøgelsen blev foretaget efter samme metoder som en standard Eurobarometer-undersøgelse, idet der blev foretaget ca. 1 000 personlige interview i hver af de (dengang) 25 medlemsstater.

Tydeligst fremgår det, at langt størstedelen af EU's borgere går ind for princippet om "krydsoverensstemmelse", der betyder, at landbrugernes støtte reduceres, hvis de ikke overholder kravene på miljø-, dyrevelfærds- og fødevaresikkerhedsområdet. Mere end 8 ud af 10 borgere går ind for sådanne foranstaltninger, idet mellem 83 % og 86 % af borgerne finder disse foranstaltninger berettigede afhængigt af, hvilke krav der er tale om.

I denne forbindelse har borgerne reageret positivt på de ændringer, der er foretaget i landbrugernes støtteudbetalinger. Princippet om øget finansiering til udvikling af landdistrikterne og direkte betalinger til landbrugerne i stedet for produktionsstøtte fandt støtte hos næsten fem gange flere af de adspurgte (49 %) i forhold til blot 11 %, der mente, at det var en negativ udvikling. De øvrige adspurgte havde en neutral mening eller svarede ikke.

Undersøgelsen viser desuden klart, at borgerne har gjort sig tanker om landbrugspolitikkens fremtid, idet de mener, at landbruget og landdistrikterne fortsat vil spille en central rolle i EU. Næsten 9 ud af 10 (88 %) mener således, at landbruget og landdistrikterne er af afgørende betydning for Europas fremtid.

Denne opfattelse afspejles i borgernes holdning til den andel af EU-budgettet, der er afsat til den fælles landbrugspolitik (i øjeblikket ca. 40 %). Næsten 6 ud af 10 (58 %) mener, at landbrugets andel af budgettet enten bør forblive den samme eller stige i de kommende år, sammenlignet med, at blot 17 % af de adspurgte mener, at andelen bør reduceres.

Ifølge de adspurgte bør EU navnlig prioritere følgende inden for landbrugspolitikken:

  • Det bør sikres, at landbrugene forsyner borgerne med sunde og sikre fødevarer (dette er nævnt af 41 % af de adspurgte).
  • Både landbrugerne (37 %) og forbrugerne (35 %) bør sikres rimelige markedsvilkår.
  • Der bør sikres respekt for miljøet (33 %) og dyrevelfærd (27 %).

Borgernes synes generelt, at den fælles landbrugspolitik udfylder sin rolle tilfredsstillende i øjeblikket, idet der var mange positive svar på spørgsmål angående forsyning med sunde og sikre fødevarer (14 point flere positive svar end negative), respekt for miljøet (+7) og dyrevelfærd (+6). Balancegangen mellem det at sikre en rimelig levestandard for landbrugerne (-5 %) og rimelige priser for forbrugerne (-6 %) er blandt de få spørgsmål, hvor den fælles landbrugspolitik efter borgernes mening ikke udfylder sin rolle helt så tilfredsstillende.

Undersøgelsen blev ligeledes gennemført i Rumænien og Bulgarien, men resultaterne heraf er ikke regnet med i EU-gennemsnittet på grund af de to landes status som tiltrædelseslande på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev foretaget.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar