Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/433

Брюксел, 29 март 2007 г.

Обществеността на ЕС силно одобрява последните промени в Европейската селскостопанска политика

Една от главните констатации в публикуваното днес ново изследване за настроенията на гражданите спрямо селското стопанство и Общата селскостопанска политика, публикувано днес, е, че обществеността в ЕС силно подкрепя последните реформи в селскостопанската политика на ЕС. Резултатите показват преобладаващо благоприятна реакция към два от ключовите елементи на Споразумението от 2003 г. за реформата на Общата селскостопанска политика в една от областите на политиката, която често поражда разделение на мненията. Изследването, поръчано от TNS Opinion от името на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, бе извършено между 17 ноември и 19 декември 2006 г. Посредством методиката на стандартно проучване на Евробарометър бяха проведени 1000 директни интервюта във всяка от 25-те (по онова време) държави-членки.

Твърде ясно преобладаващото мнозинство граждани на Европа подкрепят принципа на кръстосаното спазване, според който се прилага намаление в плащанията към селскостопанските производители, ако не успеят да покрият стандартите за опазване на околната среда, за хуманно отношение към животните или безопасност на храните. Над 8 от 10 души подкрепят теза мерки, като между 83 % и 86 % от анкетираните в зависимост от конкретните стандарти във въпросите смятат въвеждането им за оправдано.

В тази връзка обществеността реагира благоприятно на промените в начина, по който земеделските производители получават подкрепа. Почти 5 пъти повече анкетирани смятат, че предоставянето на повече финансиране за развитие на селските райони, както и директното заплащане на земеделските производители вместо субсидирането на продуктите им представлява положително развитие (49 %) спрямо онези, които смятат, че е отрицателно (11 %). Останалата част изразяват неутрално мнение или не отговарят.

Съществува също ясна обусловеност при отговорите за визията на селскостопанската политика, като анкетираните предвиждат, че селското стопанство и селските райони ще продължават да играят централна роля в ЕС. Почти 9 от 10 анкетирани (88 %) заявяват, че това са ключови въпроси за бъдещето на Европа.

Това намира отражение при мненията за относителния дял на средствата от бюджета на ЕС, отделян за Общата селскостопанска политика, който понастоящем е около 40 %. Почти 6 от 10 души (58 %) считат, че той или следва да се запази или да се увеличи през идните години, за сметка на 17 %, които считат, че той следва да се намали.

По-конкретно, факторите, на които според анкетираните ЕС следва да отреди приоритетно място в рамките на селскостопанската политика, са следните:

  • осигуряване на снабдяване със здравословни и безопасни храни от страна на селскостопанските производители (споменато от 41 %)
  • осигуряване на равнопоставеност на пазара на селскостопанските производители (37 %) и на потребителите (35 %)
  • опазване на околната среда (33 %) и хуманното отношение към отглежданите животни (27 %)

Приема се, че към настоящия момент Общата селскостопанска политика изпълнява добре ролята си, с добър процент на благоприятните оценки по показателите: снабдяване със здравословни/безопасни храни, опазване на околната среда и хуманно отношение към животните.

Изследването беше проведено също и в Румъния и България, като тези резултати не са включени в средните за ЕС поради статута „присъединяващи се държави“ по време на провеждането му.

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar