Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL CS

IP/07/412

Bruksela, dnia 26 marca 2007 r.

Handel uprawnieniami do emisji: Komisja podejmuje decyzje w sprawie krajowych planów rozdziału uprawnień dla Czech i Polski na lata 2008-2012

Komisja Europejska podjęła dzisiaj decyzje w sprawie czeskiego i polskiego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji CO2 na okres handlu 2008 – 2012 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Oba plany zostały przyjęte pod warunkiem dokonania szeregu zmian, łącznie ze znaczącym zmniejszeniem całkowitej liczby uprawnień do emisji zaproponowanej przez te państwa. Zatwierdzony roczny przydział uprawnień do emisji CO2 wynosi 86,8 mln ton dla Czech, czyli o 14,8 % mniej niż ilość proponowana, oraz 208,5 mln ton dla Polski, czyli o 26,7 % mniej niż ilość proponowana. System handlu uprawnieniami do emisji gwarantuje, że emisje gazów cieplarnianych pochodzące z sektorów energii i przemysłu zostają zmniejszone jak najmniejszym kosztem dla gospodarki, pomagając tym samym Unii Europejskiej i jej członkom w wypełnieniu zobowiązań dotyczących emisji wynikających z protokołu z Kioto.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas oświadczył: „Komisja Europejska oceniła plany rozdziału uprawnień przygotowane przez Czechy i Polskę w sposób równie sprawiedliwy i spójny, w jaki dokonała oceny planów pozostałych państw członkowskich. Nasze decyzje opierają się na sprawdzonych danych dotyczących emisji w państwach członkowskich w 2005 r. oraz uwzględniają przewidywany wzrost gospodarczy i przewidywaną poprawę w zakresie intensywności zużycia węgla. Dzisiejsze decyzje mają kluczowe znaczenie dla stworzenia niezbędnego niedoboru na europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla oraz dla uczynienia z systemu handlu uprawnieniami skutecznej broni w walce ze zmianami klimatycznymi.”

Ocena krajowych planów rozdziału uprawnień

Krajowe plany rozdziału uprawnień określają pułap łącznej ilości CO2, którą mogą wyemitować instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w danym państwie członkowskim, a także ustalają ilość uprawnień do emisji CO2, jaką otrzyma każda instalacja. Komisja oceniła do tej pory 17 krajowych planów rozdziału uprawnień na lata 2008-2012 (decyzje Komisji z listopada 2006 r., stycznia 2007 r. i lutego 2007 r. (IP/06/1650, IP/07/51, IP/07/136 i IP/07/247), dzisiejsze decyzje w sprawie krajowych planów rozdziału uprawnień przygotowanych przez Czechy i Polskę oraz decyzja w sprawie planu przygotowanego przez Francję (IP/07/415).

Zadaniem Komisji jest sprawdzenie zgodności krajowych planów rozdziału uprawnień przygotowanych przez państwa członkowskie z dwunastoma kryteriami dotyczącymi rozdziału uprawnień zawartymi w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji[1].

Kryteria te mają na celu zapewnienie między innymi, że plany są zgodne ze zobowiązaniami UE i państw członkowskich wynikającymi z protokołu z Kioto, z rzeczywistymi sprawdzonymi poziomami emisji zgłoszonymi w rocznych sprawozdaniach Komisji dotyczących postępu oraz z potencjałem technologicznym umożliwiającym redukcję emisji. Inne kryteria dotyczą równości, konkurencji w UE oraz zasad pomocy państwa, a także aspektów technicznych. Komisja może przyjąć plan w całości lub w części.

Podczas oceny krajowych planów rozdziału uprawnień Komisja żąda dokonania zmian głównie w przypadkach, gdzie:

  • proponowany pułap uprawnień nie jest zgodny ze zobowiązaniem państwa członkowskiego wynikającym z protokołu z Kioto,
  • proponowany pułap nie jest zgodny z przewidywaniami dotyczącymi emisji w danym państwie członkowskim oraz z jego potencjałem technologicznym umożliwiającym redukcję emisji. Ocena bierze pod uwagę niezależnie sprawdzone dane dotyczące emisji w państwie członkowskim w 2005 r. oraz przewidywane zmiany wzrostu gospodarczego i intensywności zużycia węgla,
  • proponowany limit wykorzystania przez przedsiębiorstwa kredytów uzyskanych z projektów mających na celu redukcję emisji w krajach trzecich, realizowanych w ramach elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto[2] nie jest zgodny z zasadą, że wykorzystanie tych mechanizmów powinno stanowić uzupełnienie działań krajowych.

W przypadkach, gdzie wymagane są zmiany, Komisja określiła kroki, które państwa członkowskie powinny podjąć w celu umożliwienia jej przyjęcia planów. Po dokonaniu zmian plany zostaną zatwierdzone automatycznie.

Patrz również:
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Załącznik

Informacje dotyczące poszczególnych decyzji

Czechy: Plan przyjęty pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian.

1) Roczne przydziały nie mogą przekroczyć 86,8 mln uprawnień.

2) Przydziały dla instalacji korzystających z premii z tytułu wczesnych działań i kogeneracji nie mogą przekroczyć przewidywanych potrzeb.

3) Jeżeli utrzymane zostaną gwarancje dotyczące przydziałów po roku 2012 przewidziane w obowiązującym prawie czeskim, Komisja będzie musiała zbadać je pod kątem unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa. Pomoc związana z takimi gwarancjami prawdopodobnie zostałaby uznana za niezgodną z Traktatem. Na mocy dyrektywy Komisja nie zezwoliłaby również na wprowadzenie gwarancji dotyczących przydziałów w momencie oceny trzeciego planu rozdziału uprawnień. 4) Należy dostarczyć dalszych informacji dotyczących sposobu traktowania nowych instalacji.

5) Należy uzupełnić wykaz instalacji.

Polska: Plan przyjęty pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian.

1) Roczne przydziały nie mogą przekroczyć 208,5 mln uprawnień.

2) Przydziały dla instalacji korzystających z premii z tytułu wczesnych działań, stosowania biomasy i kogeneracji nie mogą przekroczyć przewidywanych potrzeb.

3) Należy dostarczyć dalszych informacji dotyczących sposobu traktowania nowych instalacji.

4) Należy wyeliminować dostosowania po fakcie.

5) W celu zapewnienia zgodności, całkowita ilość kredytów uzyskanych z projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto, które mogą zostać wykorzystane przez operatorów, może stanowić maksymalnie 10 %-wy dodatek do rocznych przydziałów.

Summary information on the 17 plans assessed to date:

Approved allowances for 2005-2007, verified emissions in 2005, proposed caps for 2008-2012, approved caps for 2008-2012 and additional emissions covered in 2008 to 2012

Member State
1st period cap
2005 verified emissions
Proposed cap 2008-2012
Cap allowed 2008-2012
Additional emissions in 2008-2012[3]
Belgium
62.08
55.58[4]
63.33
58.5
5.0
Czech Rep.
97.6
82.5
101.9
86.8
n.a.
France
156.5
131.3
132.8
132.8
5.1
Germany
499
474
482
453.1
11.0
Greece
74.4
71.3
75.5
69.1
n.a.
Ireland
22.3
22.4
22.6
21.15
n.a.
Latvia
4.6
2.9
7.7
3.3
n.a.
Lithuania
12.3
6.6
16.6
8.8
0.05
Luxembourg
3.4
2.6
3.95
2.7
n.a.
Malta
2.9
1.98
2.96
2.1
n.a.
Netherlands
95.3
80.35
90.4
85.8
4.0
Poland
239.1
203.1
284.6
208.5
6.3
Slovakia
30.5
25.2
41.3
30.9
1.7
Slovenia
8.8
8.7
8.3
8.3
n.a.
Spain
174.4
182.9
152.7
152.3
6.7[5]
Sweden
22.9
19.3
25.2
22.8
2.0
UK
245.3
242.4[6]
246.2
246.2
9.5
SUM
1751.38
1613.11[7]
1758.04
1593.15
51.35


[1]. Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2004/101/WE.

[2] Są to: mechanizm czystego rozwoju dla projektów realizowanych w krajach rozwijających się oraz mechanizm wspólnego wdrażania dla projektów realizowanych w krajach rozwiniętych lub przechodzących transformację gospodarczą.

[3] The figures indicated in this column comprise emissions in installations that come under the coverage of the scheme in 2008 to 2012 due to an extended scope applied by the Member State and do not include new installations entering the scheme in sectors already covered in the first trading period.
[4] Including installations which Belgium opted to exclude temporarily from the scheme in 2005
[5] Additional installations and emissions of over 6 million tonnes are already included as of 2006.
[6] Verified emissions for 2005 do not include installations which the UK opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.
[7] The sum of verified emissions for 2005 does not include installations which the UK
opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.


Side Bar