Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS PL

IP/07/412

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2007

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής: η Επιτροπή αποφασίζει για τα εθνικά σχέδια κατανομής 2008-2012 της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα αποφάσεις για τα εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής CO2 της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας κατά την περίοδο εμπορίας 2008-2012 του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS). Η Επιτροπή έκανε αποδεκτά και τα δυο εθνικά σχέδια υπό τον όρο ότι θα επέλθουν ορισμένες αλλαγές, μεταξύ άλλων μείωση των συνολικών δικαιωμάτων εκπομπής που πρότεινε καθένα από τα δύο κράτη μέλη. Η εγκριθείσα ετήσια κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής CO2 ανέρχεται σε 86,8 εκατομμύρια τόνους για την Τσεχική Δημοκρατία - ποσότητα κατά 14,8% μικρότερη από την προταθείσα - και σε 208,5 εκατομμύρια τόνους για την Πολωνία - ποσότητα κατά 26,7% μικρότερη από την προταθείσα. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διασφαλίζει μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τους καλυπτόμενους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κλάδους με ελάχιστο κόστος για την οικονομία, βοηθώντας έτσι την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για τις εκπομπές στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ο αρμόδιος για το Περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: « Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα σχέδια κατανομής της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας με τον ίδιο δίκαιο και συνεπή τρόπο που αξιολόγησε όλα τα άλλα σχέδια. Οι αποφάσεις μας βασίζονται στις εξακριβωμένες εκπομπές του 2005 κάθε κράτους μέλους, συνεκτιμώντας την προβλεπόμενη οικονομική μεγέθυνση και τις αναμενόμενες βελτιώσεις στην ένταση άνθρακα. Οι σημερινές αποφάσεις είναι ζωτικής σημασίας για να δημιουργηθούν συνθήκες στενότητας στην ευρωπαϊκή αγορά εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και για να καταστεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αποτελεσματικό όπλο για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.»

Αξιολόγηση των ΕΣΚ

Στα εθνικά σχέδια κατανομής (ΕΣΚ) προσδιορίζεται για κάθε κράτος μέλος το «ανώτατο όριο» της συνολικής ποσότητας CO2 που επιτρέπεται να εκπέμπει κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από τον EU ETS, και ορίζονται πόσα δικαιώματα εκπομπής CO2 θα λάβει κάθε μονάδα. Μετά από τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή τον Νοέμβριο 2006, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2007 (βλ. δελτία Τύπου IP/06/1650, IP/07/51, IP/07/136 και IP/07/247), με τις σημερινές αποφάσεις για τα εθνικά σχέδια κατανομής της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας, και συνυπολογιζομένου του ΕΣΚ της Γαλλίας (βλ. δελτίο Τύπου IP/07/412), τα ΕΣΚ για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 που έχει ήδη αξιολογήσει η Επιτροπή ανέρχονται πλέον σε 17.

Καθήκον της Επιτροπής είναι να αναλύει τα προτεινόμενα από τα κράτη μέλη ΕΣΚ, με βάση 12 κριτήρια κατανομής που απαριθμούνται στην οδηγία για την εμπορία εκπομπών[1]. Με τα κριτήρια επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια συνάδουν με την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο του Κιότο, με τις πραγματικές εξακριβωμένες εκπομπές όπως αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής και με το τεχνολογικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. Άλλα κριτήρια αφορούν ζητήματα αμεροληψίας, τους κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και τεχνικές πτυχές. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ένα σχέδιο εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.

Κατά την αξιολόγηση των ΕΣΚ, η Επιτροπή απαιτεί να επέλθουν αλλαγές όταν:

  • το προτεινόμενο σύνολο δικαιωμάτων («ανώτατο όριο») δεν συνάδει με την επίτευξη του στόχου του κράτους μέλους στο πλαίσιο του Κιότο,
  • το προτεινόμενο ανώτατο όριο δεν αντιστοιχεί στις αναμενόμενες εκπομπές του κράτους μέλους και στο τεχνολογικό δυναμικό του να τις μειώσει. Για την εκτίμηση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ανεξάρτητα εξακριβωμένες εκπομπές του 2005 και οι προβλεπόμενες αλλαγές της οικονομικής μεγέθυνσης και της έντασης άνθρακα,
  • το προτεινόμενο όριο στη χρήση, εκ μέρους των εταιρειών, πιστωτικών μορίων για έργα μείωσης των εκπομπών σε τρίτες χώρες εκτελούμενα στο πλαίσιο των ευέλικτων μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο[2] δεν συνάδει με τον κανόνα της χρήσης των εν λόγω μηχανισμών συμπληρωματικώς προς την εγχώρια δράση αντιμετώπισης των εκπομπών.

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται τροποποιήσεις, η Επιτροπή αναφέρει εκάστοτε τα μέτρα που πρέπει να λάβει το κράτος μέλος, ώστε το σχέδιο να γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή. Τα σχέδια θα εγκριθούν αυτομάτως από τη στιγμή που επέλθουν οι εν λόγω αλλαγές.

Βλέπε επίσης :
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Παράρτημα

Πληροφορίες για τις επιμέρους αποφάσεις

Τσεχική Δημοκρατία: Το σχέδιο έγινε αποδεκτό με τις ακόλουθες απαιτούμενες αλλαγές.

1) Η εκχωρούμενη ετήσια ποσότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 86,8 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής.

2) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε εγκαταστάσεις δικαιούμενες πριμοδότηση για έγκαιρη δράση και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αναμενόμενες ανάγκες.

3) Σε περίπτωση που διατηρηθούν μετά το 2012 οι εγγυήσεις για εκχώρηση δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ισχύουσα τσεχική νομοθεσία, η Επιτροπή θα πρέπει να τις εξετάσει με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ενίσχυση γι’ αυτές τις εγγυήσεις ενδεχομένως να μην συμβιβάζεται με τη Συνθήκη. Σύμφωνα με την οδηγία, η Επιτροπή δύναται να απαγορεύσει τις εγγυήσεις εκχώρησης δικαιωμάτων όταν θα αξιολογήσει το τρίτο σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής.

4) Πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο μεταχείρισης των νεοεισερχόμενων.

5) Πρέπει να συμπληρωθεί ο κατάλογος των εγκαταστάσεων.

Πολωνία: Το σχέδιο έγινε αποδεκτό με τις ακόλουθες απαιτούμενες αλλαγές.

1) Η εκχωρούμενη ετήσια ποσότητα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 208,5 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής.

2) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε εγκαταστάσεις δικαιούμενες πριμοδότηση για έγκαιρη δράση, βιομάζα και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αναμενόμενες ανάγκες.

3) Πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο μεταχείρισης των νεοεισερχόμενων.

4) Πρέπει να μην πραγματοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες εκ των υστέρων προσαρμογές.

5) Η συνολική ανώτατη ποσότητα πιστωτικών μορίων στο πλαίσιο έργων Κιότο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές συστημάτων για σκοπούς συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10 % της ετήσιων δικαιωμάτων.

Summary information on the 17 plans assessed to date:

Approved allowances for 2005-2007, verified emissions in 2005, proposed caps for 2008-2012, approved caps for 2008-2012 and additional emissions covered in 2008 to 2012

Member State
1st period cap
2005 verified emissions
Proposed cap 2008-2012
Cap allowed 2008-2012
Additional emissions in 2008-2012[3]
Belgium
62.08
55.58[4]
63.33
58.5
5.0
Czech Rep.
97.6
82.5
101.9
86.8
n.a.
France
156.5
131.3
132.8
132.8
5.1
Germany
499
474
482
453.1
11.0
Greece
74.4
71.3
75.5
69.1
n.a.
Ireland
22.3
22.4
22.6
21.15
n.a.
Latvia
4.6
2.9
7.7
3.3
n.a.
Lithuania
12.3
6.6
16.6
8.8
0.05
Luxembourg
3.4
2.6
3.95
2.7
n.a.
Malta
2.9
1.98
2.96
2.1
n.a.
Netherlands
95.3
80.35
90.4
85.8
4.0
Poland
239.1
203.1
284.6
208.5
6.3
Slovakia
30.5
25.2
41.3
30.9
1.7
Slovenia
8.8
8.7
8.3
8.3
n.a.
Spain
174.4
182.9
152.7
152.3
6.7[5]
Sweden
22.9
19.3
25.2
22.8
2.0
UK
245.3
242.4[6]
246.2
246.2
9.5
SUM
1751.38
1613.11[7]
1758.04
1593.15
51.35


[1] Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/101/ΕΚ.

[2] Οι μηχανισμοί αυτοί είναι γνωστοί ως «Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης» (ΜΚΑ), για έργα εκτελούμενα σε αναπτυσσόμενες χώρες και η «Κοινή Εφαρμογή», για έργα εκτελούμενα σε αναπτυσσόμενες χώρες ή οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο.

[3] The figures indicated in this column comprise emissions in installations that come under the coverage of the scheme in 2008 to 2012 due to an extended scope applied by the Member State and do not include new installations entering the scheme in sectors already covered in the first trading period.
[4] Including installations which Belgium opted to exclude temporarily from the scheme in 2005
[5] Additional installations and emissions of over 6 million tonnes are already included as of 2006.
[6] Verified emissions for 2005 do not include installations which the UK opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.
[7] The sum of verified emissions for 2005 does not include installations which the UK
opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.


Side Bar