Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL PL

IP/07/412

V Bruselu dne 26.března.2007

Obchodování s emisemi: Komise přijímá rozhodnutí o českém a polském národním alokačním plánu na období 2008-2012

Evropská komise dnes přijala rozhodnutí o národních alokačních plánech České republiky a Polska pro přidělování povolenek na emise CO2 na období 2008-2012 v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Komise oba národní plány přijala pod podmínkou, že bude proveden určitý počet změn, včetně podstatného snížení celkového počtu povolenek na emise navržených každým z těchto členských států. Povolený roční příděl povolenek na emise CO2 dosahuje 86,8 milionu tun pro Českou republiku, což je o 14,8 % méně než bylo navrhováno, a 208,5 milionu tun pro Polsko, což je o 26,7 % méně, než bylo navrhováno. Systém obchodování s emisemi umožňuje snížit emise skleníkových plynů v odvětví energetiky a průmyslu s co nejnižšími ekonomickými dopady a pomáhá Evropské unii a členským státům plnit závazky o emisích přijaté v rámci Kjótského protokolu.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas uvedl: „Evropská komise posoudila český a polský alokační plán stejně spravedlivým a konzistentním způsobem jako ostatní plány. Naše rozhodnutí vycházejí z ověřených emisí členských států v roce 2005, vyjadřují důvěru předpokládanému ekonomickému růstu a zohledňují očekávaná zlepšení intenzity oxidů uhlíku. Dnešní rozhodnutí jsou nesmírně důležitá pro vytvoření nedostatku na evropském trhu s uhlíkem a ze systému obchodování s emisemi vytvářejí účinnou zbraň v boji proti změně klimatu.“

Posouzení národních alokačních plánů

Národní alokační plány (NAP) stanoví pro každý členský stát „strop“ nebo mez celkového množství povolených emisí CO2 ze zařízení, na která se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, a určuje množství povolenek na emise CO2 pro každé zařízení. Po rozhodnutí Komise z listopadu 2006, ledna 2007 a února 2007 (IP/06/1650, IP/07/51, IP/07/136 a IP/07/247) a po dnešních rozhodnutích o českém a polském národním alokačním plánu, stejně jako o francouzském národním alokačním plánu (viz IP/07/415), bylo na období 2008-2012 posouzeno Komisí již 17 NAP.

Úlohou Komise je přezkoumat národní alokační plány navržené členskými státy podle 12 alokačních kritérií uvedených ve směrnici o obchodování s emisemi[1]. Kritéria mimo jiné vyžadují, aby plány byly v souladu se závazky Evropské unie a členských států v rámci Kjótského protokolu, se stávajícími ověřenými emisemi uvedenými ve výročních zprávách Komise o pokroku a s technologickým potenciálem snížení emisí. Další kritéria se týkají zákazu diskriminace, pravidel EU pro hospodářskou soutěž a státních podpor a technických aspektů. Komise může přijmout plán částečně nebo vcelku.

Při posuzování národních alokačních plánů Komise zejména požaduje následující změny:

  • celkový navrhovaný počet povolenek („strop“) není v souladu s plněním cílů členského státu v rámci Kjótského protokolu;
  • navrhovaný strop není v souladu s předpokládanými emisemi členského státu a s jeho technologickým potenciálem na snížení těchto emisí. Posouzení zohledňuje emise členského státu, které byly nezávisle ověřeny v roce 2005, a očekávané změny v oblasti ekonomického růstu a intenzity oxidů uhlíku;
  • navrhovaný limit pro využívání kreditů, které podniky získaly na základě projektů na snížení emisí v třetích zemích prováděných v rámci flexibilních mechanismů[2] Kjótského protokolu, je neslučitelný s pravidlem, podle něhož využívání těchto mechanismů má doplňovat úsilí o snížení emisí na vnitrostátní úrovni.

Jsou-li požadovány změny, Komise určila všechny kroky, které musí dotčený členský stát učinit, aby byl plán přijatelný pro Komisi. Plány budou automaticky schváleny, jakmile budou tyto změny provedeny.

Viz rovněž:
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Příloha

Informace týkající se jednotlivých rozhodnutí

Česká republika: Plán přijat pod podmínkou, že budou provedeny požadované změny.

1) Roční příděl povolenek nesmí překročit 86,8 milionu tun CO2.

2) Příděly zařízením, na něž se vztahují bonusy za včasná opatření a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, nesmí překročit předpokládané potřeby.

3) Pokud záruky stanovené stávajícími českými právními předpisy pro přidělování po roce 2012 zůstanou zachovány, bude Komise nucena je přezkoumat v souvislosti s předpisy EU o státních podporách. Podpora při takových zárukách může být shledána za neslučitelnou se Smlouvou. Podle směrnice by Komise mohla při posuzování třetího alokačního plánu rovněž zamítnout provádění alokačních záruk.

4) Je třeba poskytnout více informací o způsobu zacházení s novými účastníky.

5) Je třeba doplnit seznam zařízení.

Polsko: Plán přijat pod podmínkou, že budou provedeny požadované změny.

1) Roční příděl povolenek nesmí překročit 208,5 milionu tun CO2.

2) Příděly zařízením, na něž se vztahují bonusy za včasná opatření, biomasu a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, nesmí překročit předpokládané potřeby.

3) Je třeba poskytnout více informací o způsobu zacházení s novými účastníky.

4) Je třeba vyloučit zamýšlené dodatečné změny.

5) Celková maximální výše kreditů na projekty v rámci Kjótského protokolu, které mohou hospodářské subjekty využít pro dosažení souladu, nesmí přesáhnout 10 % ročního přídělu.

Summary information on the 17 plans assessed to date:

Approved allowances for 2005-2007, verified emissions in 2005, proposed caps for 2008-2012, approved caps for 2008-2012 and additional emissions covered in 2008 to 2012

Member State
1st period cap
2005 verified emissions
Proposed cap 2008-2012
Cap allowed 2008-2012
Additional emissions in 2008-2012[3]
Belgium
62.08
55.58[4]
63.33
58.5
5.0
Czech Rep.
97.6
82.5
101.9
86.8
n.a.
France
156.5
131.3
132.8
132.8
5.1
Germany
499
474
482
453.1
11.0
Greece
74.4
71.3
75.5
69.1
n.a.
Ireland
22.3
22.4
22.6
21.15
n.a.
Latvia
4.6
2.9
7.7
3.3
n.a.
Lithuania
12.3
6.6
16.6
8.8
0.05
Luxembourg
3.4
2.6
3.95
2.7
n.a.
Malta
2.9
1.98
2.96
2.1
n.a.
Netherlands
95.3
80.35
90.4
85.8
4.0
Poland
239.1
203.1
284.6
208.5
6.3
Slovakia
30.5
25.2
41.3
30.9
1.7
Slovenia
8.8
8.7
8.3
8.3
n.a.
Spain
174.4
182.9
152.7
152.3
6.7[5]
Sweden
22.9
19.3
25.2
22.8
2.0
UK
245.3
242.4[6]
246.2
246.2
9.5
SUM
1751.38
1613.11[7]
1758.04
1593.15
51.35


[1]. Směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice 2004/101/ES.

[2] Jedná se o mechanismus čistého rozvoje (CDM) u projektů prováděných v rozvojových zemích a o společné provádění u projektů realizovaných ve vyspělých zemích nebo v zemích, jejichž hospodářství prochází transformací.

[3] The figures indicated in this column comprise emissions in installations that come under the coverage of the scheme in 2008 to 2012 due to an extended scope applied by the Member State and do not include new installations entering the scheme in sectors already covered in the first trading period.
[4] Including installations which Belgium opted to exclude temporarily from the scheme in 2005
[5] Additional installations and emissions of over 6 million tonnes are already included as of 2006.
[6] Verified emissions for 2005 do not include installations which the UK opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.
[7] The sum of verified emissions for 2005 does not include installations which the UK
opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.


Side Bar