Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/40

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2007

Νέοι κανόνες για την εισαγωγή πτηνών σε αιχμαλωσία προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των ζώων στην ΕΕ και να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των εισαγόμενων πτηνών

Ένα σχέδιο κανονισμού για τον καθορισμό αυστηρών όρων σχετικά με την εισαγωγή ζώντων πτηνών σε αιχμαλωσία, όπως ψιττακοί και αρά, υποστηρίχθηκε ομόφωνα σήμερα από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Οι νέοι κανόνες είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια της υγείας των ζώων στην ΕΕ και υιοθετούν τις συστάσεις που έγιναν στη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) για την εισαγωγή των εν λόγω πτηνών που εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβρη. Ο κανονισμός θα βελτιώσει επίσης τη μεταχείριση των εισαγόμενων πτηνών. Σύμφωνα με τον κανονισμό που εγκρίθηκε σήμερα, η εξαγωγή πτηνών σε αιχμαλωσία στην ΕΕ θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές οι οποίες έχουν ήδη λάβει έγκριση για την εμπορική εκμετάλλευση ζώντων πουλερικών. Οι εγκεκριμένες αυτές χώρες έχουν υποδείξει υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την υγεία των ζώων, καθώς και την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση διεθνών προβληματισμών για την υγεία των ζώων. Οι αυστηροί όροι θα πρέπει να πληρούνται τόσο πριν όσο και μετά την εισαγωγή των πτηνών στην ΕΕ και θα απαιτείται από τα κράτη μέλη να παράσχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εισαγωγές. Δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή στην ΕΕ πτηνών που έχουν συλληφθεί στο φυσικό περιβάλλον. Οι νέοι κανόνες δεν θα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα είδη πτηνών, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών προς εμπορική εκμετάλλευση και των πτηνών συντροφιάς που συνοδεύουν τους κατόχους τους, καθώς τα είδη αυτά καλύπτονται ήδη από ξεχωριστή νομοθεσία της ΕΕ.

Ο Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε, «Είμαι πολύ ευτυχής που τα κράτη μέλη κατάφεραν να συμφωνήσουν σε αυτούς τους αυστηρότερους κανόνες για την εισαγωγή πτηνών σε αιχμαλωσία. Αυτά τα μέτρα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός όσο το δυνατό υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας των ζώων στην ΕΕ. Οι ζημιές που προξένησε παγκοσμίως ο ιός Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών μας υπενθυμίζει ότι δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, χαιρετίζω το γεγονός ότι τα μέτρα για την υγεία των ζώων που ορίζονται στο νέο αυτό κανονισμό θα είναι επίσης ένα θετικό βήμα προς την καλή μεταχείριση των εισαγόμενων πτηνών».

Οι κανονισμοί της ΕΕ για τα εισαγόμενα πτηνά (πλην των πουλερικών) ορίζονται στην απόφαση 2000/666/ΕΚ. Ωστόσο, το 2005, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του εξαιρετικά παθογόνου στελέχους Η5Ν1 του ιού της γρίπης των πτηνών, η Επιτροπή απαγόρευσε όλες τις εισαγωγές πτηνών σε αιχμαλωσία από τρίτες χώρες (βλ. MEX/06/1204). Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) εξέδωσε μια γνώμη αναφορικά με την υγεία των ζώων και τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την εισαγωγή πτηνών σε αιχμαλωσία. Η γνώμη αυτή προσδιόριζε αρκετά μέσα και επιλογές για τη μείωση των κινδύνων που ενδέχεται να θέτει η εισαγωγή πτηνών πλην των πουλερικών για την υγεία των ζώων στην ΕΕ. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της αυτή τη γνώμη κατά το σχεδιασμό του σημερινού κανονισμού, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα πρόσφατα σοβαρά κρούσματα νόσου των ζώων.

Ακόμα πιο περιορισμένη πρόσβαση

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, ο κατάλογος των εγκεκριμένων χωρών για την εξαγωγή ζώντων πτηνών σε αιχμαλωσία στην ΕΕ θα περιοριστεί σε χώρες που έχουν ήδη λάβει έγκριση για εξαγωγή ζώντων πουλερικών στην ΕΕ. Τα πτηνά σε αιχμαλωσία θα εισάγονται μόνον από χώρες που έχουν ήδη λάβει έγκριση για εξαγωγή ζώντων πουλερικών στην ΕΕ, δηλαδή από αυτές που έχουν υποδείξει υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την υγεία των ζώων. Ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στην ΕΕ και εφαρμόζουν ανάλογους όρους για την υγεία των ζώων εξαιρούνται από τις διατάξεις του νέου κανονισμού.

Αυστηρότερα κριτήρια

Δεδομένου του υψηλού κινδύνου μόλυνσης από τα άγρια πτηνά, μόνο τα πτηνά που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία και σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτροφής θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην ΕΕ. Οι έλεγχοι στα εξαγόμενα πουλερικά θα πρέπει να αποδεικνύουν την απουσία της γρίπης των πτηνών και της ασθένειας του Newcastle, και τα πτηνά που προορίζονται για την ΕΕ μπορεί να μην έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού της γρίπης των πτηνών. Όλα τα εισαγόμενα πτηνά θα πρέπει να είναι ατομικώς ταυτοποιήσιμα μέσω ενός δακτυλίου στο πόδι ή μιας μικροψηφίδας.

Αυστηρότεροι όροι απομόνωσης (καραντίνας)

Μια περίοδος απομόνωσης τουλάχιστον 30 ημερών σε ένα επισήμως εγκεκριμένο κέντρο είναι υποχρεωτική για όλα τα εισαγόμενα πτηνά σε αιχμαλωσία. Κατά τη μεταφορά των πτηνών από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στις εγκαταστάσεις απομόνωσης θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι. Τα εισαγόμενα πτηνά θα μπορούν να εξέλθουν από την απομόνωση μόνο ύστερα από κτηνιατρικό έλεγχο, και ο κανονισμός ορίζει λεπτομερείς διατάξεις σε περίπτωση εντοπισμού κάποιας ασθένειας στις εγκαταστάσεις απομόνωσης.

Βελτιωμένη συγκέντρωση στοιχείων

Στη γνώμη της για τα πτηνά σε αιχμαλωσία, η ΕΑΑΤ τόνισε την έλλειψη στοιχείων σχετικά με την εισαγωγή των εν λόγω πτηνών. Επομένως, ο κανονισμός που ψηφίστηκε σήμερα απαιτεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν τακτικά στην Επιτροπή πληροφορίες για την εισαγωγή πτηνών σε αιχμαλωσία και για τις εγκαταστάσεις απομόνωσης που διαθέτουν. Η Επιτροπή θα καταρτίσει έναν κατάλογο με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τα κέντρα απομόνωσης σε κάθε κράτος μέλος, τον οποίο θα επισυνάψει στον κανονισμό.

Ζητήματα καλής μεταχείρισης των ζώων

Σύμφωνα με τη γνώμη, πολλά από τα μέτρα που λαμβάνονται πλέον λόγω των ανησυχιών για την υγεία των ζώων θα έχουν επίσης θετικά αποτελέσματα στη μεταχείριση των εισαγόμενων πτηνών. Επιπλέον, εξαιτίας των αυστηρότερων απαιτήσεων και του γεγονότος ότι δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή άγριων πτηνών, θα περιοριστεί ο αριθμός των εισαγόμενων πτηνών με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η τοπική εκτροφή στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη θα εγκριθεί τώρα και από την Επιτροπή και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα εντός των επόμενων εβδομάδων. Θα τεθεί σε ισχύ 3 ημέρες ύστερα από αυτή την ημερομηνία και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2007.


Side Bar