Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT FI EL ET LT SK

IP/07/392

Bryssel den 22 mars 2007

Telekomregler: EU drar fem medlemsstater inför domstol för brister vad gäller samtalslokalisering för nummer 112

I en ny omgång förfaranden för överträdelser av EU:s telekomregler har Europeiska kommissionen beslutat att väcka talan mot sex medlemsstater i Europeiska gemenskapernas domstol: Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal och Slovakien för överträdelser som avser Europas larmnummer 112 och mot Estland för att landet inte har genomfört den marknadsanalys som krävs I enlighet med EU:s telekomregler. Kommissionen har också inlett ett nytt överträdelseförfarande mot Cypern avseende ledningsrätter för mobilmarknaden. Kommissionen kunde också avsluta fyra pågående fall i denna omgång.

”När det gäller Europas larmnummer 112, är medlemsstaterna skyldiga att se till att det fungerar fullt ut och är tillgängligt. Det är olyckligt att flera länder för närvarande utsätter sina egna medborgare och medborgare från andra länder som reser till deras länder för faror, eftersom de inte har sett till att samtalslokalisering för larmsamtal är fullt tillgänglig. Jag uppmanar dessa medlemsstater att agera nu för att öka säkerheten för EU:s medborgare,” sade Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för telekommunikation. ”Vi väcker också talan mot Estland i EG-domstolen eftersom landet inte har genomfört sin marknadsanalys i tid. Jag uppmanar Estland att påskynda genomförandet av marknadsanalysen, eftersom denna analys är ett grundläggande krav vad gäller EU:s telekomregler, utan vilken den effektiva konkurrensen och konsumenträttigheterna kommer att bli lidande.”

Kommissionen beslutade att väcka talan mot Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal och Slovakien i EG-domstolen, eftersom det fortfarande finns brister avseende samtalslokalisering för larmnummer till 112 (se IP/06/1358 och IP/06/464).

Kommissionen beslutade även att väcka talan mot Estland i EG-domstolen för att landet inte har genomfört större delen av marknadsanalysen såsom anges i kommissionens rekommendation om relevanta marknader (se IP/06/1358).

Kommissionen inleder ett nytt förfarande mot Cypern och skickar en formell underrättelse avseende ledningsrätter för mobila nät.

Kommissionen har avslutat förfarandet mot Finland och Luxemburg. Det finska förfarandet avsåg utnämnandet av leverantören av samhällsomfattande tjänster, medan Luxemburgförfarandet avsåg kostnadsredovisning.

Kommissionen har också avslutat två förfaranden mot Tyskland avseende bristande efterlevnad av direktivet om samhällsomfattande tjänster och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation till följd av lagstiftningsändringar som beaktar de problem som kommissionen funnit.

Mer information om överträdelseförfarandena finns på den webbplats som GD Informationssamhället och medier har för information om genomförande och tillämpning: (http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm#Infringements

Se även MEMO/07/114


Side Bar