Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV PT FI EL ET LT

IP/07/392

Brusel 22. marca 2007

Telekomunikačné predpisy: EÚ žaluje 5 členských štátov pre nedostatky pri poskytovaní informácií o polohe volajúceho na tiesňové číslo 112

V novom kole konaní vo veci porušenia telekomunikačných predpisov EÚ sa Európska komisia rozhodla žalovať šesť členských štátov na Európskom súdnom dvore: Taliansko, Litvu, Holandsko, Portugalsko a Slovensko za nedostatky v súvislosti s európskym číslom tiesňového volania 112, a Estónsko za neuskutočnenie požadovanej analýzy trhu podľa telekomunikačných predpisov EÚ. Komisia taktiež otvorila nový prípad za porušenie predpisov proti Cypru o prednostných právach prechodu pre mobilné trhy. Komisia by taktiež mohla uzavrieť štyri prípady prebiehajúce v tomto kole.

„Pokiaľ ide o číslo tiesňového volania 112, členské štáty musia zabezpečiť, aby bolo úplne funkčné a dostupné. Je nešťastné, že niekoľko členských krajín vystavuje s súčasnosti svojich vlastných obyvateľov a obyvateľov z ostatných krajín EÚ, ktorí cestujú do ich krajiny riziku, keďže nezabezpečili úplné informácie o polohe volajúceho v prípade tiesňových hovorov. Vyzývam tieto členské štáty, aby začali ihneď konať s cieľom zlepšiť bezpečnosť obyvateľov EÚ,“ vyhlásila komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Readingová. „Taktiež žalujeme Estónsko na Európskom súdnom dvore, keďže včas neurobilo analýzu trhu. Vyzývam Estónsko, aby urýchlene vyhovelo základnej požiadavke telekomunikačných predpisov EÚ, ktorej nesplnenie poškodzuje účinnú hospodársku súťaži a práva spotrebiteľov.“

Komisia sa rozhodla žalovať Taliansko, Litvu, Holandsko, Portugalsko a Slovensko na Európskom súdnom dvore, keďže v praxi ešte stále existujú nedostatky pri poskytovaní informácií o polohe volajúceho pri volaniach na tiesňové číslo 112 (pozri IP/06/1358 a IP/06/464).

Komisia sa rozhodla žalovať na Európskom súdnom dvore taktiež Estónsko za to, že neuskutočnilo veľkú časť analýzy trhu, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie o príslušných trhoch (pozri IP/06/1358).

Komisia otvára nový prípad proti Cypru a posiela mu oficiálne písomné upozornenie týkajúce sa práva prechodu na mobilné siete.

Komisia uzavrela konania proti FínskuLuxembursku. Fínsky prípad sa týka určenia univerzálneho poskytovateľa služieb, zatiaľ čo luxemburský prípad sa týka účtovania nákladov.

Komisia taktiež uzavrela konanie v dvoch prípadoch nedodržania predpisov proti Nemecku týkajúce sa smernice univerzálnej služby a smernice o ochrane súkromia v elektronickej sfére po legislatívnych zmenách a doplneniach, ktorými sa obavy Komisie riešia.

Podrobný prehľad štádia, v ktorom sa konania vo veci porušenia predpisov nachádzajú, je k dispozícii na internetovej stránke GR pre informačnú spoločnosť a médiá týkajúcej sa implementácie a presadzovania ( http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm#Infringements

Pozri aj MEMO/07/114


Side Bar