Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/391

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2007

Ιρλανδία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει καθαρό πόσιμο νερό και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στην Ιρλανδία τελική γραπτή προειδοποίηση, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως σε απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), η οποία όριζε ότι το πόσιμο νερό δεν πρέπει να περιέχει βακτήρια E. Coli. Επίσης, απευθύνει ανάλογη προειδοποίηση στην Ιρλανδία, επειδή η τελευταία δεν συμμορφώθηκε σε απόφαση του ΔΕΚ του 2005, η οποία επιβάλλει στις τοπικές αρχές αυστηρότερους ελέγχους για την απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στα επιφανειακά ύδατα. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών απαντήσεων,, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το ΔΕΚ να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα στην Ιρλανδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει κατά της Ιρλανδίας στο ΔΕΚ, επειδή η εν λόγω χώρα δεν έχει προβεί σε κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών ως προς την προσφυγή κατ’ αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου και ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Παράλληλα, τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης παρασυρόμενων διχτυών για την αλίευση του άγριου σολομού του Ατλαντικού, χάρη στα μέτρα στα οποία προέβη η Ιρλανδία

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: "Εκφράζω την ανησυχία μου διότι εδώ και πάνω από μία τετραετία μετά την απόφαση του ΔΕΚ και παρά τις σημαντικές κρατικές επενδύσεις, σε πολυάριθμα δημόσια τοπικά και ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης, εξακολουθεί να διαπιστώνεται η παρουσία e.coli. Πρόκειται για ζήτημα που δεν επιδέχεται καθυστέρηση."

Μικροβιακή μόλυνση του πόσιμου νερού

Στις 14 Νοεμβρίου 2002, η Ιρλανδία καταδικάστηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μικροβιακή μόλυνση των δικτύων ύδρευσης[1] Η οδηγία της ΕΕ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης[2] ορίζει ότι, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, στα δίκτυα ύδρευσης δεν πρέπει να περιέχονται e.coli. Τα βακτηρίδια αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη υψηλού κινδύνου από την παρουσία παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο. Παρά τις σημαντικές κρατικές επενδύσεις, σε πολυάριθμα δημόσια τοπικά και ιδιωτικά δίκτυα υδροδότησης εξακολουθεί να διαπιστώνεται η παρουσία e.coli. Το 2005, περισσότερα από τα μισά ιδιωτικά δίκτυα υδροδότησης στις κομητείες Cavan, Kerry, Leitrim, Mayo, Donegal και Sligo δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές για τα e.coli. Στα αίτια συγκαταλέγονται οι πηγές που έχουν ρυπανθεί από ζωικά απόβλητα και οι ελαττωματικές σηπτικές τάφροι, η έλλειψη ή η ανεπαρκής επεξεργασία των λυμάτων και η ανεπαρκής συντήρηση του εξοπλισμού για τον καθαρισμό των αποβλήτων.

Έλεγχος απορρίψεων ρυπογόνων αστικών λυμάτων

Στις 2 Ιουνίου 2005, το ΔΕΚ καταδίκασε την Ιρλανδία διότι δεν καθιέρωσε σύστημα προηγούμενης άδειας για ορισμένες απορρίψεις προερχόμενες από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης[3] όπως ορίζει η οδηγία της ΕΕ για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση[4].

Μία από τις κύριες αιτίες ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων στην Ιρλανδία είναι η έλλειψη ή η ανεπαρκής επεξεργασία των απορριπτόμενων αστικών λυμάτων. Η ρύπανση αυτή προσβάλλει τα ενδιαιτήματα των ιχθύων και δυσχεραίνει την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού. Το ιρλανδικό υπουργείο περιβάλλοντος έχει δεσμευθεί να θεσπίσει νέο σύστημα αδειοδότησης για μονάδες επεξεργασίας και συστήματα συλλογής που ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο θα διαχειρίζεται ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος (ΟΠΠ) της Ιρλανδίας. Έχουν ήδη υποβληθεί νομοσχέδια στην Επιτροπή αλλά δεν έχει ακόμη θεσπισθεί σχετική νομοθεσία, εικοσιπέντε έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η απόφαση του ΔΕΚ ζητεί επίσης την πραγματοποίηση νέων ελέγχων ρύπανσης σε ιχθυοτροφεία, ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ιρλανδικού υπουργείου ναυτιλίας. Το υπουργείο δεν υπέβαλε σαφή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο συμμόρφωσης με την απόφαση του ΔΕΚ.

Δικαίωμα προσφυγής των πολιτών στη δικαιοσύνη χωρίς να υποβάλλονται σε δαπάνες απαγορευτικού ύψους

Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο ΔΕΚ κατά της Ιρλανδίας διότι η εν λόγω χώρα δεν θέσπισε μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τη συμμετοχή του κοινού[5], ούτε διαβίβασε ορθά σχετικά στοιχεία. Με την οδηγία εφαρμόζεται μια διεθνής συμφωνία, η σύμβαση του Aarhus, η οποία προάγει την συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον. Η οδηγία ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν κατ’ αποφάσεων σε περιπτώσεις αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου[6] και ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης[7]. Τέτοιες αποφάσεις ενδέχεται να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως π.χ. την καταστροφή φυσικών τόπων ή την επέκταση αστικών περιοχών που περιορίζει τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα των πολιτών να ζουν σε ένα περιβάλλον με περιορισμένες επιπτώσεις από τις εκπομπές άνθρακα. Οι σχετικές διαδικασίες έπρεπαν να είχαν θεσπιστεί έως την 25η Ιουνίου 2005. Η Ιρλανδία, το μοναδικό κράτος μέλος που δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση του Aarhus, προέβαλε το επιχείρημα ότι τα ιρλανδικά δικαστήρια διασφαλίζουν το δικαίωμα αυτό μέσω συστήματος δικαστικού ελέγχου και ότι δεν απαιτείται πρόσθετη νομοθεσία. Ωστόσο, αν και δεν ενημερώθηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, το 2006, το ιρλανδικό High Court αρνήθηκε ρητά να εφαρμόσει την οδηγία για τη συμμετοχή του κοινού[8].

Ετέθη στο αρχείο η υπόθεση σχετικά με τον άγριο σολομό

Η Επιτροπή αποφάσισε θέσει στο αρχείο την υπόθεση σχετικά με τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών για την αλίευση του άγριου σολομού του Ατλαντικού. Το 2006, η Επιτροπή έστειλε στην Ιρλανδία τελική γραπτή προειδοποίηση για παράβαση της οδηγίας της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), βάσει της οποίας προστατεύεται ο σολομός. Έκτοτε, το ιρλανδικό υπουργείο ναυτιλίας απαγόρευσε τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών στη θάλασσα και θέσπισε αυστηρότερες απαιτήσεις για την αξιολόγηση των διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης των αποθεμάτων σολομού.


[1] Υπόθεση C-316/00

[2] Σήμερα οδηγία 98/83/EΚ, που αντικαθιστά την οδηγία 80/778/ΕΟΚ, η οποία ίσχυε όταν έλαβε το ΔΕΚ την απόφασή του.

[3] Υπόθεση C-282/02

[4] Οδηγία 2006/11/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τροποποιεί την οδηγία 76/464/ΕΟΚ.

[5] Οδηγία 2003/35/ΕΟΚ

[6] Οδηγία 85/337/ΕΟΚ

[7] Οδηγία 96/61/EΚ

[8] Friends of the Curragh Environment Ltd [2006] IEHC 243 (14 Ιουλίου 2006). Στη συνέχεια, στην απόφαση της 8ης Δεκεμβρίου 2006, το High Court αναφέρει ότι: "Η οδηγία 2003/35/EC δεν εφαρμόζεται στην δικαιοδοσία αυτή." Επί του παρόντος εκκρεμεί έφεση ενώπιον του Ανώτατου Ιρλανδικού Δικαστηρίου (Supreme Court) αλλά, έως την 25η Ιουνίου 2005, δεν είχε επιτευχθεί σαφής και ρητή εφαρμογή της οδηγίας .


Side Bar