Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Bryssel den 22 mars 2007

Vattenpolitiken: Medlemsstaterna måste göra mer för att uppnå en god vattenkvalitet

Europeiska kommissionen offentliggjorde idag en rapport om medlemsstaternas genomförande av ramdirektivet om vatten. Direktivet syftar till att uppnå en god vattenkvalitet i alla floder, sjöar, flodmynningar, kustvatten och grundvatten i EU senast 2015. Även om resultaten i rapporten är blandade, så är det uppenbart att medlemsstaterna måste göra mer för att uppnå direktivets syfte. Kommissionen är likväl övertygad om att det är möjligt att uppnå målet senast 2015. Idag lanserar kommissionen även ett vatteninformationssystem för Europa, vilket är en webbportal som utvecklats tillsammans med Europeiska miljöbyrån och som samlar en mängd vattenrelaterade data från hela EU.

”En hållbar hantering av vattenresurser är oumbärlig för skyddet av den biologiska mångfalden, medborgarnas välfärd och den europeiska industrins konkurrenskraft”, säger miljökommissionären Stavros Dimas. ”Ramdirektivet om vatten och andra direktiv om vatten utgör en del av en ambitiös politik för att skydda och förvalta denna viktiga naturresurs", fortsätter kommissionären. ”Vattenhanteringen blir allt viktigare när vi anpassar oss till de ofrånkomliga följderna av klimatförändringen."

”Det gläder mig att våra forskare har klarat av utmaningen av att utveckla det första operativa systemet som gör det möjligt för aktörer i medlemsstaterna att överlämna miljörelaterade och geospatiala data till Europeiska kommissionen och dess partner”, tillägger forskningskommissionären Janez Potočnik. ”En gedigen forskning är avgörande för att politiska handlingsprogram skall kunna se till de europeiska medborgarnas intressen.”

”De europeiska medborgarna har rätt att känna till de europeiska vattendragens status och hur väl EU:s vattenpolitik fungerar”, tillägger Jacqueline McGlade, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån, och fortsätter: ”Det nya vatteninformationssystemet för Europa samlar uppgifter som tidigare inte varit tillgängliga eller ofullständiga. Dagens lansering är bara en början! Senast 2010 vill vi ha gjort systemet till det mest omfattande vatteninformationssystem i världen.”

Uppnåendet av en god vattenkvalitet

Ramdirektivet om vatten från 2000 syftar till att en god vattenkvalitet skall uppnås i alla vattendrag i hela EU senast 2015. Enligt direktivet skall medlemsstaterna ha antagit förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt senast utgången av 2009. I det dokument som offentliggjordes i dag rapporteras det om medlemsstaternas framsteg när det gäller att anpassa den nationella lagstiftningen och inrätta strukturer för en god förvaltning av vattenresurserna.

I de rapporter som inlämnats av samtliga 27 medlemsstater visas att betydande framsteg har gjorts på området. Vissa brister anges emellertid också. En av dessa brister är att direktivet inte har införlivats in den nationella lagstiftningen på ett korrekt sätt i ett antal medlemsstater och en annan är den avsevärda eftersläpning som finns med avseende på flera av medlemsstaternas inbegripande av de ekonomiska styrmedlen i vattenförvaltningssystemen.

Även samarbetet i gränsöverskridande frågor såsom vattenförorening mellan medlemsstaterna och länder såsom Ryssland och Turkiet bör förbättras.

Kommissionen har även offentliggjort två andra rapporter på detta område. Den första av dessa två rapporter är den senaste genomföranderapporten om direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, enligt vilket medlemsstaterna skall bygga lämpliga reningsverk för kommuner av en viss storlek. Kommissionen fann att endast 51 % av alla reningsverk i EU – före utvidgningen 2004 – uppfyllde normerna enligt det direktivet. Den andra rapporten behandlar genomförandet av nitratdirektivet som syftar till att minska och förhindra nitratföroreningar av ytvatten och grundvatten från jordbrukskällor. Genomförandet av det direktivet är fortfarande ofullständigt i ett flertal medlemsstater och föroreningsgraderna varierar avsevärt i EU.

Andra vattenrelaterade frågor

Det finns ytterligare direktiv som utgör en del av EU:s vattenpolitik. Dessa inbegriper direktiven om badvatten, grundvatten och dricksvatten samt andra kommande direktiv om havsmiljön och hantering av översvämningar som för närvarande är på utkaststadiet i beslutsprocessen.

Vatteninformationssystemet för Europa

Vatteninformationssystemet för Europa är en webbportal som tillhandahåller allmänheten med riklig information om vatten och vattenrelaterade ämnesområden såsom uppgifter om badvattenkvalitet och annan vattenkvalitet samt information om reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse. Portalen är ett samarbete mellan Europeiska miljöbyrån och Europeiska kommissionen (GD miljö, Gemensamma forskningscentret och Eurostat).

European Water Conference

På Världsvattendagen (den 22 mars 2007) inleder kommissionen en tvådagars konferens som kommer att öppnas av miljökommissionären Stavros Dimas och där miljöministrarna från Tyskland och Portugal, Sigmar Gabriel och Francisco Nunes Correia kommer att delta.

Konferensen kommer att vara öppen för allmänheten genom direktuppspelning.

För ytterligare information

Ramdirektivet för vatten

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Vatteninformationssystemet för Europa

http://water.europa.eu

European Water Conference (den 22-23 mars 2007)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar