Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Brusel 22. marca 2007

Vodná politika: Členské štáty musia urobiť viac pre dosiahnutie dobrej kvality vody

Európska komisia dnes uverejnila správu o výsledkoch členských štátov Európskej únie pri vykonávaní rámcovej smernice o vode. Cieľom smernice je dosiahnutie dobrej úrovne kvality vody vo všetkých riekach, jazerách, ústiach riek, pobrežných vodách a podzemných vodách v Európskej únii do roku 2015. Zatiaľ čo výsledky správy sú zmiešané, je jasné, že pre dosiahnutie cieľa smernice musia členské štáty urobiť viac. Napriek tomu je Komisia presvedčená, že je možné dosiahnuť tento cieľ do roku 2015. Komisia tiež dnes uvádza Systém informácií o vode pre Európu („WISE“), webový portál vyvinutý v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou, ktorý z celej Európskej únie zhromažďuje širokú škálu údajov súvisiacich s vodami.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas uviedol: „Udržateľné hospodárenie s vodou je kľúčové pre ochranu biologickej rozmanitosti, vyššiu životnú úroveň občanov a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Rámcová smernica o vode a ostatné smernice o vodách sú súčasťou ambicióznej politiky zameranej na ochranu tohto životne dôležitého prírodného zdroja a hospodárenie s ním. Hospodárenie s vodou je čoraz dôležitejšie pri prispôsobovaní sa neodvratným následkom klimatických zmien.“

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik dodal: „Potešilo ma, že naši vedci odpovedali na výzvu, ktorou bolo vyvinutie prvého funkčného systému, ktorý zainteresovaným stranám v členských štátoch umožňuje bezchybne doručiť Európskej komisii a jej partnerom údaje o životnom prostredí a geopriestorové údaje. Zdatná veda je nevyhnutná pre tvorbu európskej politiky v najlepšom záujme európskych občanov.“

Jacqueline McGlade, Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry dodala: „Európski občania majú právo vedieť o stave európskych vôd a o tom, aké výsledky prináša vodná politika EÚ. Nový Systém informácií o vode pre Európu zhromažďuje údaje, ktoré boli v minulosti nedostupné alebo neucelené. Dnešné uvedenie je iba začiatok. Do roku 2010 chceme z WISE spraviť najkomplexnejší systém informácií o vode vo svete.“

Dosiahnutie dobrej kvality vody

Cieľom rámcovej smernice o vode („WFD - Water Framework Directive“) z roku 2000 je dosiahnutie dobrej kvality vody vo všetkých vodách v Európskej únii do roku 2015. Podľa smernice majú členské štáty povinnosť prijať do konca roku 2009 plány vodohospodárskeho manažmentu povodí („River Basin Management Plans“). Dokument, ktorý bol dnes uverejnený, prináša správu o doterajšom napredovaní členských štátov pri prispôsobovaní ich právnych predpisov a zavádzaní štruktúr pre dobré hospodárenie s vodou.

Správy predložené všetkými 27 členskými štátmi preukazujú, že sa dosiahol významný pokrok. Naznačujú však aj zopár nedostatkov.

Jedným z nich je neprimeraná transpozícia smernice do vnútroštátnych právnych predpisov a ďalším nedostatkom je značné oneskorenie viacerých členských štátov so začlenením ekonomických nástrojov do systémov hospodárenia s vodou.

Tiež je potrebné zlepšiť spoluprácu v cezhraničných otázkach ako napríklad znečisťovanie vôd medzi členskými štátmi a krajinami ako Rusko a Turecko.

Komisia tiež uverejnila ďalšie dve súvisiace správy. Prvou je najnovšia správa o implementácii smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Touto smernicou sa od členských štátov vyžaduje postaviť v obciach nad stanovenú veľkosť dostatočné zariadenia na čistenie odpadových vôd. Komisia zistila, že len 51 % zo všetkých zariadení na čistenie odpadových vôd v Európskej únii – pred rozšírením v roku 2004 – spĺňalo normy stanovené touto smernicou. Druhá správa je o implementácii smernice o dusičnanoch, ktorej cieľom je zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd a ich ochrana pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov. Vo viacerých členských štátoch stále nie je ukončená implementácia tejto smernice a trendy znečistenia sa v rámci Európskej únie významne líšia.

Ďalšie otázky súvisiace s vodou

Vodnú politiku Európskej únie spoluvytvára množstvo ďalších smerníc. Medzi ne patria smernice o vode na kúpanie, o podzemných vodách a o pitnej vode a ďalšie pripravované smernice o morskom prostredí a o riadení povodní, ktoré sú v rámci procesu prijímania rozhodnutí v štádiu podania návrhu.

Systém informácií o vode pre Európu

Systém informácií o vode pre Európu je webový portál, ktorý verejnosti poskytuje množstvo informácií o vode a otázkach súvisiacich s vodou ako napríklad údaje o kvalite vody na kúpanie či ďalšie údaje a informácie o miestach čistenia komunálnych odpadových vôd. Portál je produkt spoločného úsilia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie (GR pre životné prostredie, Spoločného výskumného centra a Eurostatu).

Európska konferencia o vode

Na Svetový deň vody (22. marec 2007) Komisia začína dvojdňovú konferenciu, ktorú otvorí Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas, a na ktorej sa zúčastnia nemecký a portugalský minister pre životné prostredie Sigmar Gabriel a Francisco Nunes Correia.

Konferencia bude verejnosti prístupná prostredníctvom priameho prenosu cez internet.

Ďalšie informácie

Rámcová smernica o vode

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Systém informácií o vode pre Európu

http://water.europa.eu

Európska konferencia o vode (22. – 23. marec 2007)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar