Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Bruksela, dnia 22 marca 2007 r.

Polityka wodna: państwa członkowskie UE powinny zwiększyć starania na rzecz dobrej jakości wody

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj sprawozdanie na temat skuteczności państw członkowskich Unii Europejskiej we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej. Celem dyrektywy jest osiągnięcie wysokiego poziomu jakości wody we wszystkich rzekach, jeziorach, ujściach, wodach przybrzeżnych i wodach gruntowych w Unii Europejskiej do roku 2015. Wyniki sprawozdania są wprawdzie zróżnicowane, lecz nie ma wątpliwości, że państwa członkowskie muszą wzmóc starania na rzecz realizacji celu dyrektywy. Komisja jest jednak przekonana, że osiągnięcie tego celu do roku 2015 jest możliwe. Komisja uruchamia dzisiaj również europejski system informacji wodnej (WISE), portal internetowy opracowany przez Europejską Agencję ds. Środowiska, który zawiera szeroki zbiór danych związanych z wodą pochodzących z całej Unii Europejskiej.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas oświadczył: „Zrównoważona gospodarka wodna ma kluczowe znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, dobra obywateli i konkurencyjności europejskiego przemysłu. Ramowa dyrektywa wodna i inne dyrektywy dotyczące wody stanowią część ambitnych działań w zakresie ochrony tego istotnego zasobu naturalnego i gospodarowania nim. Gospodarka wodna ma coraz większe znaczenie w związku z przystosowywaniem się do nieuchronnych skutków zmian klimatycznych.”

Komisarz ds. badań naukowych Janez Potočnik dodał: „Jestem bardzo zadowolony z tego, że nasi naukowcy sprostali wyzwaniu, jakim było opracowanie pierwszego systemu operacyjnego, który umożliwia różnym podmiotom w państwach członkowskich dokładne przekazywanie Komisji Europejskiej i jej partnerom danych dotyczących środowiska i danych geoprzestrzennych. Dobre zaplecze naukowe jest niezbędne z punktu widzenia podejmowania decyzji służących jak najlepiej interesom obywateli UE”.

Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji ds. Środowiska, dodała: „Obywatele Europy mają prawo wiedzieć, jaki jest stan europejskich wód oraz skuteczność polityki wodnej UE. Nowy europejski system informacji wodnej zawiera dane, które wcześniej były niedostępne lub niepełne. Dzisiejsze uruchomienie systemu WISE stanowi zaledwie pierwszy krok. Chcemy, aby do roku 2010 stał się on najbardziej obszernym systemem informacji wodnej na świecie.”

Osiągnięcie dobrej jakości wody

Celem ramowej dyrektywy wodnej z 2000 r. jest osiągnięcie do roku 2015 wysokiego poziomu jakości we wszystkich wodach w Unii Europejskiej. Na mocy dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia do końca 2009 r. planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Opublikowany dzisiaj dokument stanowi sprawozdanie z dotychczasowych postępów państw członkowskich w zakresie dostosowywania swoich prawodawstw i wprowadzania struktur służących dobrej gospodarce wodnej.

Sprawozdania przedłożone przez wszystkie 27 państw członkowskich świadczą o tym, że dokonano znacznego postępu. Wskazują one również na szereg niedociągnięć. Należy do nich niewłaściwa transpozycja dyrektywy do prawa krajowego, a także znaczne opóźnienie kilku państw członkowskich w zakresie wprowadzania instrumentów ekonomicznych do systemów gospodarki wodnej.

Poprawy wymaga również współpraca dotycząca kwestii nadgranicznych, na przykład zanieczyszczenia wody występującego na granicach państw członkowskich z takimi państwami jak Rosja i Turcja.

Komisja opublikowała także dwa inne powiązane sprawozdania. Pierwsze z nich to najnowsze sprawozdanie z wdrażania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie wymóg budowy odpowiednich oczyszczalni w gminach powyżej określonej wielkości. Komisja stwierdziła, że tylko 51 % wszystkich oczyszczalni ścieków w Unii Europejskiej - przed rozszerzeniem z 2004 r. - spełnia normy ustanowione w tej dyrektywie. Drugie sprawozdanie dotyczy wdrożenia dyrektywy dotyczącej azotanów, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ochrona przed takimi zanieczyszczeniami. Wdrożenie tej dyrektywy jest nadal niepełne w szeregu państw członkowskich, a tendencje w zakresie tego rodzaju zanieczyszczenia w UE są bardzo zróżnicowane.

Inne kwestie związane z wodą

W skład aktów prawnych dotyczących polityki wodnej Unii Europejskiej wchodzi szereg innych dyrektyw. Należy do nich dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach, wód gruntowych i wody pitnej, jak również inne opracowywane dyrektywy dotyczące środowiska morskiego i zarządzania zagrożeniem powodziowym, które mają obecnie formę wniosków w procesie decyzyjnym.

Europejski system informacji wodnej

Europejski system informacji wodnej to portal internetowy, który stanowi źródło wielu informacji dotyczących wody i kwestii z nią związanych, takich jak kąpieliska i inne dane dotyczące jakości wody, a także informacji na temat zakładów oczyszczania ścieków komunalnych. Portal jest wynikiem wspólnych wysiłków Europejskiej Agencji ds. Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej (DG ds. Środowiska, Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat).

Europejska konferencja w sprawie wody

W Światowym Dniu Wody (22 marca 2007 r.) Komisja rozpocznie dwudniową konferencję, którą otworzy komisarz ds. środowiska Stavros Dimas i w której będzie uczestniczyć niemiecki minister ds. środowiska Sigmar Gabriel oraz portugalski minister ds. środowiska Francisco Nunes Correia.

Przebieg konferencji będzie można śledzić za pomocą internetowej relacji na żywo.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

ramowa dyrektywa wodna

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Europejski system informacji wodnej

http://water.europa.eu

Europejska konferencja w sprawie wody (22-23 marca 2007 r.)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar