Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Briuselis, 2007 m. kovo 22 d.

Vandens politika: ES šalys turi labiau stengtis gerinti vandens kokybę

Europos Komisija šiandien paskelbė pranešimą apie tai, kaip įgyvendinama Vandens direktyva ES valstybėse. Direktyvos tikslas – gera vandens kokybė visuose Europos Sąjungos ežeruose, upėse, estuarijose, priekrančių ir gruntiniuose vandenyse 2015 m. Pranešime konstatuojama, kad šalys daro nevienodą pažangą ir kad siekdamos direktyvos tikslo jos turi dėti daugiau pastangų. Vis dėlto Komisija įsitikinusi, kad iki 2015 m. tikslą pasiekti įmanoma. Šiandien Komisija atidaro Europos vandens informacijos internetinę svetainę, sukurtą kartu su Europos aplinkos agentūra. Svetainėje skelbiami duomenys apie vandens kokybę visoje Europoje.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavros Dimas sakė: „Norint išlaikyti biologinę įvairovę, piliečių gerovę ir Europos pramonės konkurencingumą, būtina tausiai tvarkyti vandens išteklius. Vykdyti ryžtingą vandens apsaugos ir vadybos politiką padeda vandens problemoms spręsti skirtos direktyvos. Vandens vadybos svarba vis didėja, nes tenka taikytis prie klimato kaitos.“

Už mokslinius tyrimus atsakingas Komisijos narys Janez Potočnik pridūrė: „Džiaugiuosi, kad mūsų mokslininkai ėmėsi kurti pirmą sistemą, kuri padeda valstybių narių atstovams teikti tikslius aplinkos ir geoerdvinius duomenis, ir ta sistema jau pradeda veikti. Europos piliečiams palankiausia politika negali apsieiti be solidaus mokslo."

Europos aplinkos agentūros vykdomoji direktorė Jacqueline McGlade sakė: „Europos piliečiai turi teisę žinoti, kokia yra Europos vandenų padėtis, ir matyti apčiuopiamus ES vandens politikos rezultatus. Naujoje Europos vandens informavimo sistemoje yra susiejami duomenys, kurie anksčiau buvo pabiri arba neprieinami. Šiandien viskas tik prasideda. Iki 2010 m. siekiame šią informacijos apie vandenį sistemą padaryti išsamiausia pasaulyje.“

Pastangos pagerinti vandens kokybę

2000 m. Vandens direktyvos tikslas – gera vandens kokybė visuose visose ES telkiniuose 2015 m. Direktyvoje numatyta, kad valstybės narės turi iki 2009 m. pabaigos priimti upių baseinų vadybos planus. Šiandien paskelbtame dokumente pranešama, kokią pažangą taikydamos savo įstatymus ir kurdamos tinkamas vandens vadybos struktūras ligi šiol yra padariusios valstybės narės.

Iš visų 27 valstybių narių pateiktų ataskaitų matyti, kad nuveikta labai daug. Tačiau pastebėta ir trūkumų, pvz., direktyvos nėra deramai perkeltos į nacionalinius įstatymus, ir daugelis valstybių narių nespėja į vandens vadybos sistemas įtraukti ekonominių paskatų.

Reikia gerinti ir valstybių bendradarbiavimą, ypač ES šalių ir Turkijos bei Rusijos bendradarbiavimą siekiant mažinti vandens taršą.

Komisija paskelbė dar dvi vandens ataskaitas. Pirma – Miestų nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo ataskaita. Šioje direktyvoje iš valstybių narių reikalaujama visose tam tikro dydžio savivaldybėse įrengti tinkamus valymo įrenginius. Komisija nustatė, kad tik 51% visų ES (iki 2004 m. plėtros) vandenvalos įrenginių atitinka direktyvoje numatytus standartus. Antroje ataskaitoje pranešama, kaip įgyvendinama Nitratų direktyva, kuria siekiama mažinti ir riboti paviršiaus ir gruntinių vandenų taršą nitratais iš žemės ūkio šaltinių. Keliose valstybėse narėse ta direktyva nėra iki galo įgyvendinta; taršos tendencijos visoje ES labai įvairuoja.

Kiti vandens klausimai

ES vandens politika išdėstyta ir kitose direktyvose: Maudyklų, Požeminių vandenų, Geriamojo vandens ir kitose, dar svarstomose jūrų aplinkos ir potvynių vadybos direktyvose, kurios pasiūlytos, tačiau dar nepriimtos.

Europos vandens informacijos sistema

Europos vandens informacijos sistema – tai interneto svetainė, kur viešai skelbiama įvairaus pobūdžio informacija apie vandenį, pvz., maudyklų ir kiti vandens kokybės duomenys, informacija apie miestų nuotekų valymo įrenginius. Svetainę kartu sukūrė Europos aplinkos agentūra ir Europos Komisija (aplinkos, statistikos ir mokslinių tyrimų padaliniai).

Europos vandens konferencija

Pasaulinę vandens dieną (2007 m. kovo 22 d.) Komisija pradeda dviejų dienų konferenciją, kurią pradės už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavros Dimas. Konferencijoje dalyvaus Vokietijos ir Portugalijos aplinkos ministrai Sigmaras Gabrielis ir Francisco Nunesas Correia.

Konferenciją bus galima tiesiogiai stebėti internete.

Daugiau informacijos

Vandens direktyva

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Europos vandens informacijos sistema

http://water.europa.eu

Europos vandens konferencija (2007 m. kovo 22–23 d.)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar