Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Bryssel 22. maaliskuuta 2007

Vesipolitiikka: jäsenvaltioiden on ponnisteltava enemmän vedenlaadun parantamiseksi

Euroopan komissio julkaisi tänään kertomuksen EU:n jäsenvaltioiden edistymisestä vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanossa. Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on saavuttaa hyvä vedenlaatu kaikissa EU:n joissa, järvissä, suistoissa, rannikkovesissä ja pohjavesissä vuoteen 2015 mennessä. Kertomuksessa esitetyt tulokset ovat vaihtelevat, mutta on selvää, että jäsenvaltioiden on ponnisteltava enemmän vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteen saavuttamiseksi. Komissio uskoo kuitenkin, että päämäärään on mahdollista päästä vuoteen 2015 mennessä. Komissio myös käynnistää tänään Euroopan vesitietojärjestelmän, johon kootaan monenlaisia veteen liittyviä tietoja kaikkialta EU:sta Euroopan ympäristökeskuksen kanssa kehitetyn Internet-portaalin kautta.

Ympäristökomissaari Stavros Dimasin mukaan ”kestävä vesienhoito on ratkaisevan tärkeää biologiselle monimuotoisuudelle, ihmisten hyvinvoinnille ja EU:n kilpailukyvylle. Vesipolitiikan puitedirektiivi ja muut vesidirektiivit ovat osa kunnianhimoista politiikkaa, jolla pyritään suojelemaan ja hoitamaan tätä elintärkeää luonnonvaraa. Vesienhoito on entistä tärkeämpää sopeuduttaessa ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin.”

Tutkimuskomissaari Janez Potočnik totesi lisäksi, että "on hienoa, että tutkijat ovat pystyneet kehittämään ensimmäisen operatiivisen järjestelmän, jonka avulla jäsenvaltioiden toimijat voivat toimittaa Euroopan komissiolle ja sen kumppaneille tarkkoja ympäristö- ja paikkatietoja. EU:n kansalaisten etuja palveleva politiikka tarvitsee luotettavaa tutkimusta.”

Euroopan ympäristökeskuksen toimitusjohtaja Jacqueline McGlade puolestaan totesi, että ”EU:n kansalaisilla on oikeus saada tietoa Euroopan vesistöjen tilasta ja EU:n vesipolitiikan tehokkuudesta. Uusi Euroopan vesitietojärjestelmä kokoaa yhteen tiedot, jotka tähän saakka joko eivät ole olleet käytettävissä tai ovat olleet hajanaisia. Tämänpäiväinen Euroopan vesitietojärjestelmän käynnistäminen on vasta alkua. Euroopan vesitietojärjestelmästä on tarkoitus tehdä maailman kattavin vesitietojärjestelmä vuoteen 2010 mennessä.”

Hyvän vedenlaadun saavuttaminen

Vuonna 2000 annetun vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on saavuttaa hyvä vedenlaatu kaikissa vesistöissä kaikkialla Euroopan unionissa vuoteen 2015 mennessä. Vesipolitiikan puitedirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot hyväksymään vesipiirin hoitosuunnitelmia ennen vuoden 2009 loppua. Tänään julkaistussa kertomuksessa selostetaan jäsenvaltioiden edistymistä lainsäädäntönsä mukauttamisessa ja hyvän vesienhoidon mukaisten rakenteiden käyttöönottamisessa.

Kaikista 27 jäsenvaltion raporteista ilmenee, että huomattavaa edistystä on tapahtunut.

Raporteista ilmenee kuitenkin myös puutteita: kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole saattaneet vesipolitiikan puitedirektiiviä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään eivätkä ryhtyneet käyttämään taloudellisia välineitä vesienhoitojärjestelmissään.

Olisi myös parannettava jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, kuten Venäjän ja Turkin, välistä yhteistyötä rajatylittävissä kysymyksissä, esimerkiksi veden pilaantumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Komissio on julkaissut myös kaksi muuta asiaan liittyvää täytäntöönpanokertomusta, toisen yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevasta direktiivistä ja toisen nitraattidirektiivistä. Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot rakentamaan asianmukaisia käsittelylaitoksia tiettyä kokoa suuremmissa kunnissa. Komissio on todennut, että vain 51 prosenttia kaikista EU:n yhdyskuntajätevesien käsittelylaitoksista on direktiivin mukaisia (tilanne ennen vuoden 2004 laajentumista). Nitraattidirektiivillä pyritään vähentämään ja torjumaan maataloudesta peräisin olevien nitraattien kulkeutumista pinta- ja pohjavesiin. Nitraattidirektiivin täytäntöönpano on edelleen kesken joissakin jäsenvaltioissa, ja pilaantumisen taso vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen.

Muut vesidirektiivit

EU:n vesipolitiikkaan kuuluu myös monia muita direktiivejä, esimerkiksi uimavesi-, pohjavesi- ja juomavesidirektiivi. Lisäksi on esitetty ehdotukset meriympäristöä ja tulvien hallintaa koskeviksi direktiiveiksi.

Euroopan vesitietojärjestelmä

Euroopan vesitietojärjestelmä on Internet-portaali, josta saa kattavaa tietoa vedestä ja veteen liittyvistä kysymyksistä, kuten uimaveden laadusta ja muusta vedenlaadusta sekä yhdyskuntajätevesien käsittelylaitoksista. Portaalin ovat kehittäneet yhteistyössä Euroopan ympäristökeskus ja Euroopan komissio (ympäristöpääosasto, Yhteinen tutkimuskeskus ja Eurostat).

Euroopan vesikonferenssi

Maailman vesipäivänä 22. maaliskuuta 2007 komissio käynnistää kaksipäiväisen konferenssin, jonka avaa ympäristökomissaari Stavros Dimas ja johon osallistuvat muun muassa Saksan ympäristöministeri Sigmar Gabriel ja Portugalin ympäristöministeri Francisco Nunes Correia. Konferenssia voi seurata Internetin kautta suoratoistona.

Lisätietoja

vesipolitiikan puitedirektiivistä Internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Euroopan vesitietojärjestelmästä Internet-osoitteessa

http://water.europa.eu

Euroopan vesikonferenssista (22.–23. maaliskuuta 2007) Internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar