Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Brüssel, 22. märts 2007

Veepoliitika: Liikmesriigid peavad rohkem pingutama, et saavutada vee hea kvaliteet

Euroopa Komisjon avaldas täna aruande selle kohta, kuidas on Euroopa Ühenduse liikmesriigid rakendanud veepoliitika raamdirektiivi. Direktiivi eesmärk on saavutada 2015. aastaks vee hea kvaliteet kõigis Euroopa Liidu jõgedes, järvedes, suudmealadel, rannikuvetes ning põhjavees. Kuigi aruande tulemused ei ole ühesed, on selge, et liikmesriigid peavad rohkem pingutama, et täita direktiivi eesmärgid. Komisjon on siiski kindel, et see eesmärk on 2015. aastaks saavutatav. Komisjon käivitab praegu ka Euroopa veeteabesüsteemi – portaali, mis on välja töötatud koos Euroopa Keskkonnaagentuuriga, mis kogub veega seotud laiaulatuslikke andmeid kogu Euroopa Liidus.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas ütles: „Säästev veemajandus on oluline, et kaitsta bioloogilist mitmekesisust, kodanike heaolu ning Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Veepoliitika raamdirektiiv ja muud direktiivid vee kohta moodustavad osa ambitsioonikast poliitikast kaitsta ning hallata seda olulist loodusvara. Veemajandus on kliimamuutuste vältimatute mõjudega kohanemisel üha olulisem."

Teadusvolinik Janez Potočnik lisas: „Mul on hea meel, et meie teadlased töötavad välja esimest operatsioonisüsteemi, mis võimaldab liikmesriikidel esitada keskkonna- ja georuumiandmeid Euroopa Komisjonile ja tema partneritele korrektselt. Tugev teadus on hädavajalik Euroopa kodanike parimaid huve teeniva poliitika kujundamisel."

Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor Jacqueline McGlade täiendas: „Euroopa kodanikel on õigus teada Euroopa vete seisundit ning seda, kuidas areneb Euroopa veepoliitika. Uus Euroopa veeteabesüsteem ühendab andmed, mis olid seni kättesaamatud või killustatud. Tänane portaali käivitamine on ainult algus. Me muudame Euroopa veeteabesüsteemi 2010. aastaks kõige mitmekülgsemaks veeteabesüsteemiks maailmas."

Vee hea kvaliteedi saavutamine

Veepoliitika raamdirektiivi 2000 eesmärk on saavutada 2015. aastaks vee hea kvaliteet kõikides Euroopa Liidu vetes. Liikmesriigid on direktiivi kohaselt kohustatud 2009. aasta lõpuks võtma vastu vesikonna majandamiskavad. Täna avaldatud dokument kajastab liikmesriikide edusamme õigusaktide vastuvõtmisel ning tõhusa veemajanduse struktuuride loomisel.

Areng on 27 liikmesriigi esitatud aruannete alusel olnud märkimisväärne. Siiski juhitakse tähelepanu mitmele puudusele. Üks nendest on direktiivi puudulik ülevõtmine liikmesriigi õigusesse ning teine puudus on, et mitu liikmesriiki viivitab majandusvahendite veemajandussüsteemidessse kaasamisega.

Samuti tuleb parandada piiriülest koostööd sellistes küsimustes nagu liikmesriikide ning Venemaa ja Türgi vaheline veereostus.

Komisjon on avaldanud veel kaks selleteemalist aruannet. Esimene aruanne on kõige viimane asulareovee puhastamist käsitleva direktiivi rakendusaruanne. Selle direktiiviga kohustatakse liikmesriike ehitama puhastusjaamu teatava suurusega omavalitsustele. Komisjon avastas, et ainult 51% kõikidest Eurooa Liidu puhastusjaamadest vastas enne 2004. aasta laienemist direktiivi standarditele. Teises aruandes käsitletakse nitraadidirektiivi rakendamist, mille eesmärk on vähendada ning ennetada põllumajandusallikatest pärinevat nitraadireostust pinna- ja põhjavees. Mitmes liikmesriigis ei ole seda direktiivi täielikult rakendatud ning reostus on Euroopa Liidu lõikes väga erinev.

Muud veeküsimused

Mitmed muud direktiivid moodustavad osa Euroopa Liidu veepoliitikast. Need hõlmavad direktiive suplusvee, põhjavee ja joogivee kohta ning muid tulevasi merekeskkonda ja üleujutuste haldamist käsitlevaid direktiive, mille kohta on esitatud ettepanek.

Euroopa veeteabesüsteem

Euroopa veeteabesüsteem on portaal, mis varustab avalikkust mitmekülgsete andmetega vee ja veega seotud teemade kohta, nt andmetega suplus- ja muu vee kvaliteedi ning linnade veepuhastusjaamade kohta. Portaal on Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa Komisjoni (keskkonna peadirektoraat, Teadusuuringute Ühiskeskus, Eurostat) koostöö tulemus.

Euroopa veekonverents

Komisjon alustab ülemaailmsel veepäeval (22. märts 2007) kahepäevast konverentsi, mille avab keskkonnavolinik Stavros Dimas ning kus esinevad Saksa ja Portugali keskkonnaministrid Sigmar Gabriel ja Francisco Nunes Correia.

Kõik saavad konverentsi jälgida Interneti vahendusel.

Lisateave

Veepoliitika raamdirektiiv

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Euroopa veeteabesüsteem

http://water.europa.eu

Euroopa veekonverents (22.–23. märts 2007)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar