Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Bruxelles, den 22. marts 2007

Vandpolitikken – medlemsstaterne må gøre mere for at nå frem til en god vandkvalitet

Europa-Kommissionen offentliggør i dag en rapport om, hvor langt EU's medlemsstater er kommet med at gennemføre vandrammedirektivet. Direktivet har som mål at sikre, at der er vand af god kvalitet i alle floder, søer, flodmundinger, kystvande og grundvandsmagasiner i EU i 2015. Resultaterne i rapporten er meget blandede, men det er klart, at medlemsstaterne er nødt til at gøre mere for at nå direktivets mål. Ikke desto mindre tror Kommissionen på, at målet kan nås inden 2015. I dag søsætter Kommissionen også et vandinformationssystem for Europa (Water Information System for Europe - WISE). Denne web-portal, der er skabt i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur, rummer en mængde vandrelaterede data fra alle dele af EU.

Miljøkommissær Stavros Dimas sagde: "En bæredygtig vandforvaltning er afgørende for at sikre biodiversiteten, befolkningens sundhed og det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. Vandrammedirektivet og andre direktiver om vand er led i en ambitiøs politik om beskyttelse og forvaltning af denne livsvigtige naturressource. Vandforvaltning bliver af stadig større betydning, efterhånden som vi må tilpasse os klimaændringernes uundgåelige følger."

Forskningskommissær Janez Potočnik tilføjede: "Det glæder mig meget, at det er lykkedes forskerne at løse den vanskelige opgave, det er at skabe det første operationelle system, som sætter de pågældende aktører i medlemsstaterne i stand til at levere nøjagtige miljøoplysninger og geografiske data til Europa-Kommissionen og dens samarbejdspartnere. Den form for naturvidenskab er uundværlig for at lægge politikker, der virkelig er til gavn for den europæiske befolkning."

Det Europæiske Miljøagenturs administrerende direktør, Jacqueline McGlade, tilføjer: "Den europæiske befolkning har ret til at kende status for Europas vandområder og vide, om EU's vandpolitik fungerer godt nok. I det nye vandinformationssystem for Europa samles data, der tidligere ikke var tilgængelige eller fandtes spredt. Opstarten i dag er kun det første skridt. Vi vil have, at WISE i 2010 er blevet det mest dækkende vandinformationssystem i verden."

Sådan opnås den gode vandkvalitet

Målet med vandrammedirektivet fra 2000 er, at alle vandområder i hele EU skal have god vandkvalitet i 2015. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne vedtage vandområdeplaner inden udgangen af 2009. Det papir, der er offentliggjort i dag, viser, hvor langt medlemsstaterne er nået med at tilpasse deres lovgivning og oprette strukturer for god vandforvaltning.

Rapporterne fra de 27 medlemsstater viser, at der er gjort betydelige fremskridt. Men de viser også, at der er mangler på en del punkter.

Der er bl.a. tale om, at direktivet ikke er omsat korrekt i den nationale lovgivning, og at en række medlemsstater er langt bagefter med at integrere økonomiske virkemidler i vandforvaltningssystemerne.

Samarbejdet i grænseoverskridende spørgsmål, som f.eks. vandforurening mellem medlemsstaterne og lande som Rusland og Tyrkiet, må også forbedres.

Kommissionen har også udsendt to andre rapporter på vandområdet. Den ene er den seneste rapport om gennemførelse af direktivet om rensning af byspildevand. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne opføre egnede rensningsanlæg i kommuner over en vis størrelse, men Kommissionen har konstateret, at kun 51% af alle rensningsanlæg i EU – inden udvidelsen i 2004 – opfyldte direktivets krav. Den anden rapport handler om gennemførelsen af nitratdirektivet, som har til formål at begrænse og imødegå forurening af overfladevand og grundvand med nitrater, der stammer fra landbruget. Direktivet mangler stadig at blive fuldstændigt gennemført i nogle medlemsstater, og der er store variationer i forureningstendensen inden for EU.

Andre aspekter af vand

Der indgår flere andre direktiver i EU's vandpolitik. Det er f.eks. direktiverne om badevand, grundvand og drikkevand, og der er nye direktiver på vej om havmiljø og om forvaltning af oversvømmelser, som begge er på forslagsstadiet i beslutningsprocessen.

Vandinformationssystem for Europa

Dette vandinformationssystem er en web-portal, som giver offentligheden adgang til et væld af oplysninger om vand og vandrelaterede emner, såsom kvaliteten af badevand og andre vande og oplysninger om rensningsanlæg for byspildevand. Portalen er oprettet i samarbejde mellem Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionen (Miljø, Det Fælles Forskningscenter og Eurostat).

Europæisk Vandkonference

På den internationale vandets dag den 22. marts 2007 åbner Kommissionen en todages konference. Åbningen finder sted ved miljøkommissær Stavros Dimas, og der er deltagelse af både Tysklands og Portugals miljøministre Sigmar Gabriel og Francisco Nunes Correia.

Publikum kan følge konferencen via webstreaming.

Yderligere oplysninger

Vandrammedirektivet

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Vandinformationssystem for Europa

http://water.europa.eu

Europæisk Vandkonference (22.-23. marts 2007)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar