Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

V Bruselu dne 22. března 2007

Vodohospodářská politika: Členské státy se musí více snažit, aby dosáhly dobré jakosti vody

Evropská Komise dnes zveřejnila zprávu o výsledcích členských států, pokud jde o provádění rámcové směrnice o vodě. Cílem směrnice je dosáhnout dobré úrovně jakosti vody ve všech řekách, jezerech, v ústích řek, u pobřežních a podzemních vod na území Evropské unie do roku 2015. Dokud jsou výsledky ze zprávy smíšené, je zřejmé, že se členské státy musí více snažit, aby dosáhly cíle směrnice. Komise přesto věří, že je možné uvedený cíl do roku 2015 splnit.. Komise rovněž zahajuje činnost Evropského informačního systému o vodě. Jedná se o webový portál vyvinutý ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí, který obsahuje mnoho údajů o vodohospodářství z celého území Evropské unie.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Udržitelné hospodaření s vodou je zásadním předpokladem, aby byla ochráněna biologická rozmanitost, životní úroveň občanů a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Rámcová směrnice o vodě a další směrnice jsou součástí ambiciózní politiky, jejímž úkolem je chránit a hospodařit s tímto životně důležitým přírodním zdrojem. Efektivní vodohospodářství je o to důležitější, že se musíme přizpůsobovat nevyhnutelným následkům změny klimatu.“

Komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik dodal: „Jsem potěšen, že naši vědci kladně zareagovali na úkol vyvinout první provozuschopný systém, který umožní subjektům v členských státech podávat Evropské komisi a jejím partnerům přesné údaje o životním prostředí a geoprostoru. Rozvinutý vědecký sektor je neodmyslitelnou součástí tvorby politik, jež mají co nejlépe sloužit zájmům evropských občanů.“

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí Jacqueline McGlade dodává: „Evropští občané mají právo znát stav evropských vod a jakým způsobem vodohospodářská politika ES napomáhá jeho zlepšení. Nový Evropský informační systém o vodě shromažďuje údaje, které byly dříve nedostupné nebo roztříštěné. Dnešní zahájení činnosti je pouhým začátkem. Byli bychom rádi, kdyby se Evropský informační systém pro vodu stal do roku 2010 nejúplnějším informačním systémem na světě.“

Dosažení dobré jakosti vody

Cílem rámcové směrnice o vodě z roku 2000 (WFD) je dosáhnout do roku 2015 dobré jakosti vody pro všechny typy vod na území Evropské unie. Podle směrnice jsou členské státy povinny přijmout do konce roku 2009 plány povodí. Dnes zveřejněný dokument popisuje pokrok členských států, pokud jde o přizpůsobení jejich právního systému a zavádění struktur pro efektivní hospodaření s vodou.

Zprávy předložené všemi 27 členskými státy ukazují, že bylo dosaženo výrazného pokroku. Nicméně také odkrývají některé nedostatky.

Jedním z nich je nevhodné provedení směrnice do vnitrostátních právních předpisů a dalším nedostatkem je závažné zpoždění mnohých členských států v zavádění ekonomických nástrojů do systémů vodohospodářství.

Rovněž je třeba posílit spolupráci mezi členskými státy a zeměmi jako Rusko a Turecko v přeshraničních záležitostech týkajících se např. znečištění vody.

Komise zveřejnila i další dvě zprávy související s touto problematikou. První je nejnovější zpráva o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod. Tato směrnice požaduje, aby členské státy zajistily pro obce dosahující určité velikosti příslušná zařízení na čištění odpadních vod. Komise zjistila, že v Evropské unii před rozšířením v roce 2004 odpovídalo normám stanoveným touto směrnicí pouze 51 % čistíren odpadních vod. Druhá zpráva pojednává o provádění směrnice o dusičnanech, jejímž cílem je ochránit povrchové a podzemní vody před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů a toto znečištění snížit. Provádění této směrnice je v mnohých členských státech i nadále nedostatečné a vývoj v oblasti znečištění se na různých místech území Evropské unie velmi liší.

Další otázky související s vodou

Součástí vodohospodářské politiky Evropského společenství je množství dalších směrnic. Patří mezi ně směrnice o vodě ke koupání, směrnice o podzemních vodách a směrnice o pitné vodě a další připravované směrnice o mořském prostředí a o řízení povodňových rizik, které jsou v rozhodovacím procesu na úrovni návrhu.

Evropský informační systém o vodě

Evropský informační systém o vodě je webový portál, který poskytuje veřejnosti množství informací o vodě a s ní související problematice, jako jsou například údaje o jakosti vody ke koupání a údaje o jakosti dalších typů vod, a dále informace o městských čističkách odpadních vod. Portál je výsledkem společného úsilí Evropské agentury pro životní prostředí (EAA) a Evropské Komise (GŘ pro životní prostředí, Společného výzkumného střediska a Eurostatu).

Evropská konference o vodě

Dne 22. března 2007, který je Světovým dnem vody, Komise zahájí dvoudenní konferenci, kterou uvede komisař pro životní prostředí Stavros Dimas a zúčastní se jí německý a portugalský ministr životního prostředí Sigmar Gabriel a Francisco Nunes Correia.

Konference bude přístupná veřejnosti prostřednictvím přímého internetového přenosu.

Další informace naleznete na těchto inernetových stránkách:

Rámcová směrnice o vodě

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Evropský informační systém o vodě

http://water.europa.eu

Evropská konference o vodě (22. až 23. března 2007)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html


Side Bar