Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/388

Брюксел, 22 март 2007 г.

Политика за водите: Държавите-членки трябва да правят повече за постигане на добро качество на водата

Днес Европейската комисия публикува доклад относно резултатите, постигнати от държавите-членки на Европейския съюз, при прилагането на „Рамковата директива за водите“. Целта на тази директива е постигане на добро качество на водите във всички реки, езера, естуари, крайбрежни и подземни води в Европейския съюз до 2015 г. И докато резултатите от доклада са разнопосочни, ясно е, че държавите членки трябва да правят повече за постигане целите на директивата. Въпреки това, Комисията е убедена, че тази цел е постижима до 2015 г. Днес Комисията откри и Европейската информационна система за водите, интернет портал, разработен в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, която събира широк спектър от информация за водите от целия Европейски съюз.

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви: „Целесъобразното управление на водите е от жизнена необходимост за предпазване на био-разнообразието, благоденствието на гражданите и конкурентноспособността на европейската промишленост. Рамковата директива за водите и други директиви в тази област са част от амбициозна политика за опазване и управление на този жизненоважен природен ресурс. Управлението на водните ресурси придобива все по-голямо значение в контекста на приспособяването ни към неизбежните последици от климатичните промени.“

Комисарят по научните изследвания Янез Поточник добави: „Изпитвам голямо задоволство от това, че нашите учени отговориха на предизвикателството за разработване на първата оперативна система, която позволява на участниците в държавите-членки да предоставят на Европейската комисия и нейните партньори по-точни данни за околната среда и геопространството. Една солидна научна база е абсолютно необходима за изготвянето на политика, която да отговори на интересите на европейските граждани. “

Изпълнителният директор на Европейската агенция за околна среда Жаклин Макгрейд добавя: „Европейските граждани имат право да бъдат информирани за състоянието на водите в Европа и за постигнатите резултати от европейската политика за водите. Новата Европейска информационна система за водите включва данни, които преди това бяха недостъпни или непълни. Днешната стъпка е само началото. До 2010 г., ние искаме да направим от Европейската информационна система за водите, най-конкурентноспособната в света.“

Постигане на добро качество на водите

Целта на Рамковата директива за водите (РДВ) от 2000 г., е постигане до 2015 г. на добро качество на водите в целия Европейски съюз. Съобразно тази директива, държавите-членки се задължават да приемат Планове за управление на речните басейни до края на 2009 г. Публикуваният днес документ отчита напредъка, който държавите-членки са реализирали към днешна дата в адаптирането на техните законодателства и установяването на структури за добро управление на водата.

Докладите, предадени от 27-те държави-членки, показват, че е отбелязан значителен напредък. При все това обаче, те посочват и известни пропуски. Един от тях е неправилното транспониране на директивата в националното право, а друг — значителното изоставане на някои държави-членки с включването на икономически инструменти в системите за управление на водите.

Също така е необходимо да се подобри сътрудничеството между държавите-членки и страни като Русия и Турция, по някои трансгранични въпроси като замърсяването на водите, например.

Комисията публикува и два други доклада по темата. Единият е последният доклад за изпълнение на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Директивата изисква държавите-членки да изградят подходящи пречиствателни съоръжения в общини, надвишаващи определен размер. Комисията отбелязва, че преди разширяването от 2004 г., само 51 % от всички преработвателни станции в Европейския съюз са отговаряли на стандартите, заложени в тази директива. Вторият доклад е за прилагането на Директивата за нитратите, която цели ограничаване и предотвратяване на замърсяването на повърхностните и подземните води с нитрати от селскостопански източници. Прилагането на тази директива в някои държави-членки все още не е завършено и тенденциите на замърсяване в Европейския съюз варират значително.

Други, свързани с водите въпроси

Политиката за водите на Европейския съюз включва и други директиви като тези за водите за къпане, подземните води и питейната вода и предстоящи директиви относно морската среда и управление на наводненията, които са на фазата на предложения, в процеса по вземане на решения.

Европейска информационна система за водите

Европейската информационна система за водите е Интернет портал, който предоставя на обществеността богата информация за водите и свързаните с водите въпроси като качеството на водите за къпане, станциите за преработка на градските отпадъчни води и др. Този портал е плод на съвместното сътрудничество на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия (ГД „Околна среда“, Съвместния изследователски център и Евростат).

Световна конференция за водата

На световния ден на водата (22 март 2007 г.), Комисията започва двудневна конференция, която ще бъде открита от Комисаря по околната среда Ставрос Димас и на която ще присъстват и министрите на околната среда на Германия и Португалия — Зигмар Габриел и Франсиско Нунес Корея.

Конференцията ще бъде достъпна за широката публика на живо по Интернет.

За повече информация:

Рамкова директива за водите

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html

Европейска информационна система за водите

http://water.europa.eu

Европейска конференция за водата (22—23 март 2007 г.)

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html


Side Bar