Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/376

Brüssel, 21. märts 2007

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmed sadamates: komisjon saadab Eestile põhjendatud arvamuse

Euroopa Komisjon saatis Eestile täna põhjendatud arvamuse selle kohta, et Eesti ei ole täitnud ühenduse õigusakte, mis käsitlevad sadamate laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete paremat kättesaadavust ja kasutamist. Eesti õigusesse ei ole nõuetekohaselt üle võetud eeskirju vajalike kontrollide kohta, mis peaksid tagama kõnealuste õigusaktide täitmise.

Komisjon on otsustanud alustada menetlust Eesti vastu 2000. aastal vastuvõetud direktiivi[1] riigi õigusesse üle võtmata jätmise tõttu. Direktiivi eesmärk on vähendada ühenduse sadamaid kasutavate laevade heitmete ja lastijäätmete merrejuhtimist. Sel eesmärgil tagab direktiiv asjaomaste heitmete ja jäätmete vastuvõtmise seadmete parema kättesaadavuse ja kasutamise, tõhustades merekeskkonna kaitset. Komisjoni tegutsemine oli ajendatud direktiivi laevade kontrolli käsitlevate sätete[2] ebapiisavast ülevõtmisest Eesti poolt.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates (EÜT L 332, 28.12.2000, lk 81).

[2] Juriidiline kohustus jõustada riiklikud sätted direktiivi ülevõtmiseks tuleneb eelkõige direktiivi artiklist 11: Liikmesriigid peavad muu hulgas tagama kontrollimiste piisava arvu, kohaldama teatavaid eeskirju kontrollitavate laevade valimisel ning tagama, et laev ei lahku sadamast enne laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmist sadama vastuvõtuseadmetesse kooskõlas direktiiviga. Nad kehtestavad ka kalalaevade ja lõbusõidulaevade kontrollimise korra.


Side Bar