Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI HU

IP/07/360

Bryssel den 21 mars 2007

Fri rörlighet för tjänster: Kommissionen agerar för att undanröja hindren för idrottsrelaterade vadhållningstjänster i Danmark, Finland och Ungern

Europeiska kommissionen har vidtagit åtgärder för att undanröja hindren för den fria rörligheten för idrottsrelaterade vadhållningstjänster i Danmark, Finland och Ungern. Kommissionen har formellt uppmanat dessa medlemsstater att ändra sin nationella lagstiftning, efter att den har beaktat svaren på kommissionens formella underrättelse som överlämnades i april 2006 (se IP/06/436), genom vilken kommissionen försökte kontrollera huruvida de berörda begränsningarna överensstämmer med artikel 49 i EG-fördraget, enligt vilken fri rörlighet för tjänster garanteras. Kommissionen anser att de berörda begränsningarna inte överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och att de åtgärder som vidtagits av dessa medlemsstater för att begränsa den fria rörligheten för idrottsrelaterade vadhållningstjänster inte har påvisats vara nödvändiga, proportionella och icke-diskriminerande. Dessutom anser kommissionen att de befintliga nationella aktörerna inte kan anses bedriva icke-vinstgivande verksamhet, eftersom deras verksamhet omfattas av tuffa årliga inkomstmål och ofta är beroende av återförsäljarnas marknadsföring av de olika speltjänsterna. De här formella uppmaningarna har formen av så kallade motiverade yttranden, som är det andra steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 226 i EG-fördraget. Om kommissionen inte får ett tillfredsställande svar inom två månader får kommissionen föra ärendet vidare till EG-domstolen.

Bakgrund

Kommissionens beslut att kontrollera de berörda åtgärdernas överensstämmelse med EU-lagstiftningen grundas på de klagomål som framförts av flera tjänsteleverantörer och på de uppgifter som samlats in av kommissionens personal. Klagomålen rör begränsningar av tillhandahållandet av idrottsrelaterade vadhållningstjänster, bl.a. kravet på statliga koncessioner eller tillstånd (även i de fall leverantören innehar ett lagenligt tillstånd i en annan medlemsstat). I vissa fall omfattar även begränsningarna marknadsföring av tjänsterna och deltagande i spelen endast för medborgarna i den berörda medlemsstaten.

EG-domstolen har tidigare konstaterat att varje begränsning som avser att skydda allmänintresset, exempelvis konsumentskyddet, skall vara ”konsekvent och systematisk” när det gäller vadhållningstjänster. En medlemsstat kan inte åberopa behovet av att begränsa medborgarnas tillgång till vadhållningstjänster om den samtidigt uppmuntrar dem till att delta i statliga lotterier, hasardspel eller vadhållning som ökar de statliga medlen.

Senaste nytt om överträdelseförfaranden riktade mot de olika medlemsstaterna finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm


Side Bar