Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI PL SL BG

IP/07/340

Bryssel/Hannover den 16 mars 2007

Mobil-TV: Kommissionen uppmanar industrin och medlemsstaterna att ta fram en dynamisk europeisk strategi

Tillgång till tjänster överallt och när som helst, attraktiva kommersiella erbjudanden, interoperabilitet vad gäller utrustningen, tillgång till frekvensutrymme (spektrum) och en begränsad reglering av licenserna är alla nödvändiga beståndsdelar för att öka efterfrågan av mobil-TV i Europa sade Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för telekommunikation idag vid IT-mässan CeBIT i Hannover i Tyskland. Mobil-TV är en spännande ny plattform för audiovisuellt innehåll som mycket väl kan skapa nya affärsmöjligheter för innehållsproducenter och tjänsteleverantörer, ge medborgarna nya mervärdestjänster och skapa arbetstillfällen i Europa. Idag utvecklar varje land sin egen marknad för mobil-TV, men kommissionen – som för närvarande håller på att utarbeta ett meddelande om ämnet – betonar behovet av en dynamisk och samordnad EU-strategi. Mobil-TV:s framtid stod också på dagordningen vid ett informellt möte mellan EU:s telekommunikationsministrar på torsdag i Hannover.

Världsmarknaden för mobil-TV uppskattas till 11,4 miljarder euro år 2009 och mobil-TV innebär en möjlighet för Europa att kombinera sin styrka i mobilkommunikation med den rikedom och mångfald som finns i Europas audiovisuella sektor,” sade Viviane Reding, kommissionens ledamot med ansvar för informationssamhället och medier. ”Jag är emellertid besviken över den brist på framsteg som hittills har gjorts. För att till fullo dra nytta av de fördelar som denna marknad erbjuder och kunna exportera en europeisk modell för mobil-TV såsom vi gjorde med GSM för mobiltelefoner, måste industrin och medlemsstaterna öka sitt samarbete för att ta fram en gemensam strategi, jämföra tekniker, undersöka eventuella rättsliga hinder, göra frekvensutrymme (spektrum) tillgängligt i hela Europa och välja den bästa strategin för att säkerställa ett snabbt och omfattande utnyttjande av mobil-TV av Europas befolkning, huvudsakligen baserad på en enda standard. Det är nu dags att ta fram den nya modell för mobil-TV som behövs för att denna teknik ska bli ekonomiskt framgångsrik i Europa.”

Kommissionen är mycket mån om att mobil-TV ska slå igenom och uppmuntrade därför inrättandet, i juli 2006, av ett europeiskt råd för mobila radio- och tv-sändningar (European Mobile Broadcasting Council – EMBC). Detta första ”konvergens”-forum samlade aktörer från tillverkare av telekommunikationshårdvara samt mjukvaru-, sändnings- och innehållsindustrierna. Dessa aktörers arbete, samt diskussionerna med medlemsstaterna, kommer att vara ett viktigt bidrag till utarbetandet av ett meddelande från kommissionen om mobil-TV som ska läggas fram i mitten av 2007. EMBC-samtalen har hittills inte lett till några konkreta framsteg. Även om alla deltagare i EMBC erkänner att en enda standard för mobilsändning i hela Europa kan innebär betydande stordriftsfördelar betonar de samtidigt att utsikterna för att industrin ska komma överens om en enda standard är små eller obefintliga. ”Jag hade förväntat mig mer i form av föreslagna lösningar”, sade kommissionsledamot Reding idag i Hannover.

Det är nödvändigt med interoperabilitet mellan plattformerna för mobil-TV och därtill anpassad utrustning för att de europeiska konsumenterna ska börja utnyttja tekniken i stor skala. Kommissionen har redan investerat ca 40 miljoner euro i forskning om mobil-TV och stött utarbetandet av de öppna DVB-standarder (Digital Video Broadcasting) som även omfattar mobilsändning. Det erkänns allmänt att affärsmodellen för mobil-TV kommer att kombinera telekommunikationsteknik som 3G och sändningsteknik som DVB-H. Det är endast sändningsteknik som har den nödvändiga kapaciteten för att stödja en storskalig konsumtion av mobil-TV. ”Den europeiska industrin har tidigare tagit fram framgångsrika standarder och jag är säker på att man genom att använda mobil-TV-tjänster som är baserade på DVB-H kan utveckla de stordriftsfördelar som behövs för att tekniken ska utnyttjas i hela Europa och i världen,” sade kommissionsledamot Reding.

Tillgången till frekvensutrymme (spektrum) är också nödvändig för en spridning och ett utnyttjande av mobil-TV i stor skala. Även om kommissionen redan har gett uttryck för att L-bandet kan vara en lösning som är lämplig för EU-länderna på kort sikt, undersöks även potentialen för andra frekvensband som S-bandet och UHF-bandet. Tack vare övergången från traditionell analog teknik till digital sändning kommer frekvensutrymme att bli tillgängligt på UHF-bandet. Kommissionen arbetar tillsammans med medlemsstaterna i Gruppen för radiospektrumpolitik för att ta fram en EU-omfattande strategi för att dra fördel av den digitala utdelningen, och för att återanvända frekvensutrymme för innovativa tjänster som mobil-TV. Detta kommer att fastställas i ett meddelande från kommissionen senare i år.

Om man inte först identifierar och tar bort regleringshindren kommer det inte att utvecklas en framgångsrik marknad för mobil-TV. Att förtydliga den inverkan som de olika regleringsstrategierna och -åtgärderna har och att dela med sig av exempel på bästa praxis kommer att göra det möjligt för kommissionen och nationella myndigheter att skapa ett regelverk som främjar investeringar och nyskapande och möjliggöra för leverantörer av mobil-TV-tjänster att erbjuda attraktiva priser baserade på hållbara affärsmodeller.

Nyligen genomförda försök i Europa visar att det finns ett starkt intresse från konsumenternas sida för mobil-TV. Dessa försök inkluderar försöket i Tyskland under fotbolls-VM 2006 och lanseringen av de första kommersiella tjänsterna i medlemsstater som Italien och Finland. Andra konkurrerande regioner är medvetna om potentialen och Kina förbereder sig aktivt för ett försök med mobil-TV för de olympiska spelen i Peking 2008.

För ytterligare information:

http://ec.europa.eu/information_society/events/cebit_07/mobile_tv/index_en.htm

Kommissionsledamots Redings tal ”Mobile TV: The time to act is now” finns tillgängligt på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

Pressmaterial:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3249


Side Bar