Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07311

Bryssel den 9 mars 2007

Satsning på större mångfald av TV-tjänster och on demand-tjänster i Europa – Kommissionen presenterar ett förslag till ett nytt direktiv: Audiovisuella medier utan gränser

Kommissionen presenterar i dag ett förslag till ett nytt direktiv som är en uppdatering av direktivet ”Television utan gränser”. Efter en första behandling i rådet och Europaparlamentet råder nu bred enighet med kommissionen om det framtida regelverket för den audiovisuella sektorn i Europa. Genom de nya bestämmelserna, som speciellt Europaparlamentet har efterlyst, tar man hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen och skapar rättvisa konkurrensvillkor i Europa för nya tjänster inom audiovisuella medier (beställvideo, mobil-TV och audiovisuella tjänster via digital-TV). TV- och filmproducenter i Europa får större flexibilitet för framställning av digitalt innehåll som de sedan kan göra fritt tillgängligt för konsumenterna med hjälp av reklam. Genom det nya direktivet stadfästs på nytt grunden för den europiska linjen på det audiovisuella området – kulturell mångfald, skydd av minderåriga, konsumentskydd, pluralism på medieområdet och bekämpande av rasism och religiöst hat. Kommissionen föreslår också att oberoendet hos de nationella tillsynsmyndigheterna på medieområdet ska säkras. Förslaget till direktiv går nu vidare till en andra behandling i Europaparlamentet och rådet.

Tack vare Europaparlamentets starka insats och de senaste månadernas intensiva ansträngningar av det tyska ordförandeskapet är Europas nya regelverk för en konkurrenskraftigare och mer varierad audiovisuell mediesektor med större mångfald nu nära att bli verklighet. Det säger Viviane Reding, som är kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och media.

Jag är säker på att vi nu kommer uppnå politisk enighet om det nya direktivet ”Audiovisuella medier utan gränser" i slutet av maj. Senast i slutet av 2008 skulle sedan leverantörer och konsumenter av audiovisuella tjänster på allvar kunna dra nytta av en öppen inre marknad i Europa.

En uppdatering av 1989 års direktiv Television utan gränser lades fram som ett förslag av kommissionen den 13 december 2005 (se IP/05/1573 och MEMO/06/208). Processen löpte snabbt vidare i Europaparlamentet och ministerrådet. Avsikten med det nya direktivet är att bidra till att göra Europas audiovisuella sektor konkurrenskraftigare genom att låta alla audiovisuella medietjänster dra nytta av den inre marknaden, oberoende av vilken överföringsteknik som används. Genom direktivet införs också flexiblare bestämmelser för traditionell TV-sändning så att hänsyn kan tas till utvecklingen inom tekniken och på marknaden och till ändrade tittarvanor.

Ett centralt inslag i det nya direktivet är principen om ursprungsland, som var en hörnsten redan i det ursprungliga direktivet Television utan gränser från 1989. Denna princip har haft avgörande betydelse för tillväxten av gränsöverskridande satellit-TV och det successiva inrättandet av alleuropeiska TV-kanaler sedan slutet av 1980-talet. Genom direktivet kommer man i framtiden också att garantera att andra leverantörer av audiovisuella medietjänster än traditionella programföretag bara kommer att behöva följa lagstiftningen i det land de är etablerade i, och inte 27 olika nationella regelverk. Det gäller t.ex. företag som levererar video-on-demand (beställvideo), news-on-demand (beställnyheter) och sport-on-demand (beställsportprogram) samt leverantörer av nedladdningsbart innehåll för mobiltelefoner.

Genom det nya direktivet ökar också mångfalden på medieområdet i EU:s 27 medlemsstater genom att de nationella mediemarknaderna öppnas för mer konkurrens från andra EU-länder och genom att det blir lättare att erbjuda större variation i fråga om TV-program och audiovisuellt on demand-innehåll från hela Europa.

I det nya direktivet kommer bestämmelserna om TV-reklam att vara mindre detaljerade än de varit sedan 1989. I linje med Barroso-kommissionens satsning på bättre lagstiftning får programföretag och filmproducenter själva besluta om när och hur reklamavbrott skall göras i okodade TV-program (fri-TV) i stället för att det bestäms i förväg i Bryssel. Den sammanlagda reklamtiden är fortfarande begränsad till 12 minuter per timme. Filmer, barnprogram, aktualitetsprogram och nyheter får inte avbrytas av reklam mer än var 30:e minut. – Nya reklamformer såsom produktplacering kan bli en viktig intäktskälla för TV-företag och den audiovisuella sektorn som helhet, säger Viviane Reding. – Det gläder mig att både Europaparlamentet och rådet stödjer kommissionens åsikt att vi här behöver stärka den europeiska filmens konkurrenskraft men samtidigt bestämt utesluta produktplacering från barnprogram, nyheter, dokumentärer och aktualitetsprogram.

Genom det nya direktivet stadfästs också de gemensamma politiska mål som har varit centrala för Europas politik på det audiovisuella området sedan 1989. Enligt direktivet åläggs medlemsstaterna att skydda minderåriga, främja europeiskt innehåll och oberoende audiovisuella produktioner, och förbjuda innehåll som kan underblåsa rasism eller religiöst hat. Genom direktivet uppmuntras också branschen uttryckligen till självreglering och till reglering i samverkan mellan staten och den privata sektorn (se IP/07/138).

En av de frågor som fortfarande är öppna och som skall diskuteras under den andra behandlingen är kommissionens förslag om att garantera att de nationella tillsynsmyndigheterna är oberoende i förhållande till de nationella regeringarna och i förhållande till alla leverantörer av audiovisuella medietjänster, och att garantera att de bedriver sin verksamhet opartiskt och med öppenhet och insyn. Kommissionen anser att mediemyndigheternas oberoende är centralt för demokratin och av avgörande betydelse för att säkerställa mångfalden på medieområdet (se IP/07/52). Europaparlamentet gav starkt stöd åt detta förslag vid sin första behandling.

Bakgrund

Den 13 december 2005 föreslog kommissionen att direktivet Television utan gränser skulle ändras med hänsyn till de stora förändringar som skett inom tekniken och på marknaden för audiovisuella tjänster (se IP/05/1573 och MEMO/06/208). Efter en första diskussion om förslaget i maj 2006 enades rådet den 13 november 2006 om en övergripande linje för ett utkast till ett uppdaterat direktiv om audiovisuella tjänster. Den kompromiss som ordförandeskapet har utarbetat och som godkänts av rådet överensstämmer i stort sett med kommissionens förslag. Den 13 december 2006 avslutade Europaparlamentet sin första behandling av förslaget till direktiv. Resultatet var god samstämmighet med både kommissionens förslag och rådets övergripande linje. Vid ett informellt rådsmöte den 12 februari 2007 i Berlin lades grunden till en gemensam ståndpunkt som avses bli antagen den 24 maj 2007.

Mer information:
Förslaget till direktiv finns i form av ett preliminärt arbetsdokument på

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm
Det fullständiga presspaketet finns på

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar