Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Brusel 9. marca 2007

Posilňovanie rôznorodosti európskych televíznych služieb a služieb na želanie: Komisia pripravuje cestu pre novú smernicu „Audiovizuálne médiá bez hraníc“

Komisia dnes predstavila konsolidovaný text modernizovanej smernice „Televízia bez hraníc“. Po prvom čítaní v Európskom parlamente a v Rade existuje teraz široká zhoda s Komisiou, pokiaľ ide o budúci právny rámec pre audiovizuálne odvetvie v Európe. Nové pravidlá, o ktoré žiadal osobitne Európsky parlament, sú reakciou na technologický rozvoj a v Európe sa pre vznikajúce mediálne služby (video na želanie, mobilná televízia, audiovizuálne služby v digitálnej televízii) vytvárajú týmito pravidlami nové spravodlivé súťažné podmienky. Európski televízni a filmoví tvorcovia získajú väčšiu flexibilitu pri výrobe digitálneho obsahu, ktorý potom môžu dať spotrebiteľom voľne k dispozícii vďaka reklame. Novou smernicou sa opätovne potvrdzujú piliere audiovizuálneho modelu v Európe, kam patrí kultúrna rôznorodosť, ochrana neplnoletých osôb, ochrana spotrebiteľa, pluralita médií a boj proti rasovej a náboženskej nenávisti. Komisia ďalej navrhuje, aby sa zabezpečila nezávislosť vnútroštátnych mediálnych regulačných orgánov. Konsolidované znenie novej smernice teraz pôjde v Európskom parlamente a v Rade do druhého čítania.

„Vďaka cieľavedomej práci Európskeho parlamentu a veľkému úsiliu nemeckého predsedníctva počas ostatných mesiacov je teraz nový európsky právny rámec pre konkurencieschopnejšie, rôznorodejšie a pluralistickejšie audiovizuálne mediálne odvetvie na dosah,“ povedala Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „Pevne verím, že teraz do konca mája dosiahneme o novej smernici „Audiovizuálne médiá bez hraníc“ politickú dohodu. Vnútorný trh v Európe by bol potom pre poskytovateľov aj spotrebiteľov audiovizuálnych služieb skutočne otvorený najneskôr do konca roka 2008.“

Modernizáciu smernice „Televízia bez hraníc“ z roku 1989 Komisia navrhla 13. decembra 2005 (pozri IP/05/1573 a MEMO/06/208) a odvtedy sa v tejto oblasti urobil v Európskom parlamente a v Rade ministrov rýchly pokrok. Účelom novej smernice je pomôcť audiovizuálnemu odvetviu v Európe, aby sa stal konkurencieschopnejší tým, že sa všetkým audiovizuálnym mediálnym službám umožní profitovať z vnútorného trhu, bez ohľadu na použitú prenosovú technológiu. Smernicou sa okrem toho zavádzajú pružnejšie pravidlá pre tradičné televízne vysielanie s cieľom prispôsobiť sa technologickému a trhovému vývoju ako aj meniacim sa zvykom divákov pri sledovaní televízie.

V jadre novej smernice sa dodržuje zásada krajiny pôvodu, ktorá už bola uholným kameňom pôvodnej smernice „Televízia bez hraníc“ z roku 1989. Táto zásada zohrávala ústrednú úlohu pri podpore cezhraničnej satelitnej televízie a postupnom zavádzaní celoeurópskych televíznych kanálov od osemdesiatych rokov. V budúcnosti taktiež zabezpečí, že poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb odlišných od vysielateľov (ako napríklad poskytovatelia videa na želanie, správ na želanie, športu na želanie alebo poskytovatelia stiahnuteľného audiovizuálneho obsahu pre mobilné zariadenia) budú povinní dodržiavať iba právne predpisy krajiny, v ktorej sú usadení, a nie 27 rôznych vnútroštátnych právnych systémov.

Nová smernica okrem toho zlepšuje podmienky pre pluralizmus médií v 27 členských štátoch EÚ tým, že otvára vnútroštátne mediálne trhy pre väčšiu hospodársku súťaž z ostatných členských krajín EÚ a podporuje diverzifikovanú ponuku televízneho a audiovizuálneho obsahu na želanie z celej Európy.

Pravidlá o televíznej reklame majú byť podľa novej smernice menej podrobné ako pravidlá, ktoré existujú od roku 1989. V súlade s úsilím Barrosovej Komisie o lepšie predpisy sa rozhodnutie o tom, kedy a ako prerušiť voľne prijímané televízne programy reklamou, ponecháva na vysielateľoch a filmových tvorcoch a nepredurčuje sa v Bruseli. Celkové trvanie reklamy je aj naďalej obmedzené na 12 minút pre každú danú hodinu. Filmy, detské programy, aktuálna publicistika a spravodajstvo sa nemajú prerušovať reklamou viac ako raz za 30 minút. „Nové formy televíznej reklamy, ako napríklad umiestnenie produktu, majú potenciál poskytnúť významné príjmy pre televíznych vysielateľov a audiovizuálne odvetvie ako celok,“ povedala komisárka Redingová. „Oceňujem, že Európsky parlament aj Rada podporili názor Komisie, že tu potrebujeme podporiť konkurencieschopnosť európskeho filmu, a zároveň jasne vylúčiť umiestňovanie produktov do detských programov, spravodajstva, dokumentárnych programov a aktuálnych publicistických programov.“

Novou smernicou sa taktiež potvrdzujú spoločné programové ciele, ktoré sú v strede európskej audiovizuálnej politiky od roku 1989. To si vyžaduje, aby členské štáty prijali primerané opatrenia na ochranu neplnoletých osôb, na podporu európskych diel a nezávislej audiovizuálnej produkcie a na zákaz obsahu, ktorý by podnecoval náboženskú alebo rasovú nenávisť. Smernica okrem toho výslovne povzbudzuje odvetvia k sebaregulácii a ku koregulácii, kombinácii štátnych a odvetvových predpisov, (pozri IP/07/138).

Jednou z otvorených otázok, ktorými sa treba zaoberať v druhom čítaní, je návrh Komisie zaručiť nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov od národných vlád a od poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb a zabezpečiť, aby spôsob práce týchto orgánov bol nestranný a priehľadný. Komisia sa domnieva, že nezávislosť mediálnych orgánov je podstatná pre demokraciu a má prvoradý význam pre zabezpečenie plurality médií (pozri IP/07/52). Európsky parlament v prvom čítaní dôrazne podporil tento návrh.

Východisková situácia

Dňa 13. decembra 2005 Komisia navrhla prepracovať smernicu „Televízia bez hraníc“ s cieľom venovať pozornosť významným prvkom rozvoja v audiovizuálnych službách (pozri IP/05/1573 a MEMO/06/208). Po prvej diskusii o návrhu Komisie v máji 2006 Rada vyjadrila 13. novembra 2006 súhlas so všeobecným prístupom týkajúcim sa modernizovaného návrhu znenia smernice o audiovizuálnych službách. Kompromis pripravený predsedníctvom a potvrdený Radou je do značnej miery v súlade s návrhom Komisie. Európsky parlament dokončil 13. decembra 2006 svoje prvé čítanie tejto smernice, pričom dal najavo podstatné zbližovanie s návrhom Komisie a všeobecným prístupom Rady. Rada na neformálnom zasadnutí 12. februára 2007 v Berlíne pripravila pôdu na prijatie spoločnej pozície k smernici na 24. mája 2007.

Ďalšie informácie:

Konsolidované znenie návrhu smernice „Audiovizuálne médiá bez hraníc“ (v podobe predbežného pracovného dokumentu) si možno pozrieť na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Celý tlačový materiál o modernizácii smernice „Televízia bez hraníc“ sa nachádza na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar