Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Bruksela, dnia 9 marca 2007 r.

Większa różnorodność telewizji europejskiej i programów na żądanie: Komisja toruje drogę nowej dyrektywie „Usługi audiowizualne bez granic”

W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła ujednolicony tekst zmodernizowanej dyrektywy „Telewizja bez granic”. Po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim i w Radzie osiągnięto szerokie porozumienie na temat zaproponowanych przez Komisję przyszłych ram prawnych dla sektora audiowizualnego w Europie. Nowe przepisy, na konieczność wprowadzenia których szczególną uwagę zwracał Parlament Europejski, stanowią odpowiedź na postęp techniczny i wprowadzają w Europie równe reguły gry dla powstających usług audiowizualnych (wideo na żądanie, telewizja komórkowa, usługi audiowizualne w telewizji cyfrowej). Europejscy producenci telewizyjni i filmowi uzyskają większą swobodę w zakresie produkcji programów cyfrowych, które następnie będą mogli bezpłatnie udostępniać odbiorcom dzięki reklamom. Nowa dyrektywa potwierdza podstawy europejskiego modelu audiowizualnego: różnorodność kulturową, ochronę nieletnich, ochronę konsumenta, pluralizm mediów oraz walkę z nienawiścią na tle religijnym i rasowym. Komisja proponuje także zapewnienie niezależności krajowych organów regulujących rynek mediów. Ujednolicony tekst nowej dyrektywy trafi teraz do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim i w Radzie.

„Dzięki wysiłkom Parlamentu Europejskiego i intensywnym staraniom niemieckiej prezydencji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jesteśmy bardzo blisko stworzenia nowych europejskich przepisów na rzecz bardziej konkurencyjnego, bardziej zróżnicowanego i bardziej pluralistycznego sektora mediów audiowizualnych,” powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Jestem przekonana, że do końca maja osiągniemy porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy „Usługi audiowizualne bez granic”. Tym sposobem najpóźniej do końca 2008 r. nastąpi prawdziwe otwarcie europejskiego rynku wewnętrznego dla dostawców i odbiorców usług audiowizualnych.”

13 grudnia 2005 r. Komisja zaproponowała aktualizację dyrektywy „Telewizja bez granic” z 1989 r. (patrz IP/05/1573 i MEMO/06/208) i od tej pory nastąpił szybki postęp w pracach nad jej przyjęciem w Parlamencie Europejskim i Radzie Ministrów. Nowa dyrektywa ma na celu poprawę konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej, umożliwiając wszystkim usługom z zakresu mediów audiowizualnych dostęp do rynku wewnętrznego, niezależnie od stosowanych technologii przekazu. Wprowadza ona także bardziej elastyczne reguły w zakresie tradycyjnego przekazu telewizyjnego w celu uwzględnienia rozwoju rynku i postępu technicznego oraz ewoluujących przyzwyczajeń widzów.

U podstaw nowej dyrektywy leży zasada kraju pochodzenia, podobnie jak było to już w przypadku dyrektywy „Telewizja bez granic” z 1989 r. Zasada ta odegrała kluczową rolę w procesie upowszechniania transgranicznej telewizji satelitarnej i stopniowego tworzenia paneuropejskich kanałów telewizyjnych od końca lat osiemdziesiątych. W przyszłości spowoduje ona także, że dostawcy usług mediów audiowizualnych inni niż nadawcy (tacy jak dostawcy wideo na żądanie, wiadomości na żądanie, sport na żądanie lub dostawcy treści audiowizualnych pobieranych za pomocą telefonów komórkowych) będą musieli przestrzegać wyłącznie ustawodawstwa kraju, w którym maja swoją siedzibę, a nie 27 różnych krajowych systemów prawnych.

Nowa dyrektywa wzmacnia także pluralizm mediów w 27 państwach członkowskich UE dzięki otwarciu krajowych rynków mediów na konkurencję z pozostałych państw UE i dopuszczeniu zróżnicowanej oferty programów telewizyjnych i audiowizualnych na żądanie pochodzących z całej Europy.
W ramach nowej dyrektywy przepisy dotyczące reklamy telewizyjnej będą mniej szczegółowe niż były one od 1989 r. Zgodnie z inicjatywą Komisji Barroso dotyczącą stanowienia lepszego prawa, decyzję o tym kiedy i jak przerywać reklamami udostępniane bezpłatnie programy telewizyjne pozostawiono nadawcom i producentom filmowym, zamiast narzucać rozwiązania z Brukseli. Całkowity czas przeznaczony na reklamę pozostaje ograniczony do 12 minut w czasie każdej godziny emisji. Filmy, programy dla dzieci, programy publicystyczne i wiadomości nie mogą być przerywane reklamami częściej niż co 30 minut. „Nowe formy reklamy, takie jak plasowanie produktów („product placement”), mogą stać się źródłem znacznych przychodów dla nadawców telewizyjnych i całej branży audiowizualnej,” powiedziała komisarz Reding. „Doceniam fakt, że zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poparły stanowisko Komisji w sprawie konieczności wspierania konkurencyjności filmów europejskich, równocześnie zdecydowanie wykluczając możliwość reklamy w formie plasowania produktów w programach dla dzieci, wiadomościach, filmach dokumentalnych i programach publicystycznych.”
Nowa dyrektywa potwierdza także wspólne cele, które stanowią podstawę europejskiej polityki audiowizualnej od 1989 r. Wymaga ona od państw członkowskich podjęcia odpowiednich działań , by chronić nieletnich, promować dzieła europejskie i niezależne produkcje audiowizualne, a także by zakazać treści, które mogłyby powodować nienawiść na tle religijnym lub rasowym. Zdecydowanie sprzyja ona także rozwiązaniom samoregulacyjnym i współregulacyjnym pomiędzy administracją państwową a sektorem prywatnym (patrz IP/07/138).

Jedną z otwartych kwestii do omówienia w drugim czytaniu pozostaje propozycja Komisji gwarantująca niezależność krajowych organów regulacyjnych od rządów i od wszelkich dostawców usług w zakresie mediów audiowizualnych, oraz zapewniająca bezstronność i przejrzystość ich działania. Komisja uważa, że niezależność organów nadzorujących media ma zasadnicze znaczenie dla demokracji i decyduje o zagwarantowaniu pluralizmu mediów (patrz IP/07/52). W pierwszym czytaniu Parlament Europejski zdecydowanie poparł tę propozycję.

Przebieg procedury

13 grudnia 2005 r. Komisja zaproponowała aktualizację dyrektywy „Telewizja bez granic” biorąc pod uwagę znaczący rozwój rynku i postęp technologiczny w usługach audiowizualnych (patrz IP/05/1573 i MEMO/06/208). Po pierwszych dyskusjach w maju 2006 r. nad propozycją Komisji, 13 listopada 2006 r. Rada uzgodniła ogólne podejście do projektu aktualizacji dyrektywy o usługach audiowizualnych. Kompromis przygotowany przez prezydencję i poparty przez Radę w dużym stopniu odpowiada propozycji Komisji. 13 grudnia 2006 r. Parlament Europejski zakończył pierwsze czytanie dyrektywy, wykazując zdecydowaną zbieżność zarówno z propozycją Komisji, jak i z ogólnym podejściem Rady. 12 lutego 2007 r. w Berlinie, na nieformalnym posiedzeniu Rady, przygotowano podstawy dla przyjęcia w dniu 24 maja 2007 r. wspólnego stanowiska w sprawie tej dyrektywy.

Informacje dodatkowe:

Ujednolicony tekst dyrektywy „Usługi audiowizualne bez granic” (w formie wstępnego dokumentu roboczego) można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Pełne dossier prasowe na temat aktualizacji dyrektywy „Telewizja bez granic” znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar