Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Brussel, 9 maart 2007

Een impuls voor de diversiteit van tv- en on demand-diensten in Europa: de Commissie maakt de weg vrij voor een nieuwe richtlijn "Audiovisuele media zonder grenzen"

De Commissie heeft vandaag een geconsolideerde tekst vrijgegeven van de gemoderniseerde richtlijn "Televisie zonder grenzen". Na een eerste lezing in het Europees Parlement en de Raad is er nu een globaal akkoord met de Commissie over het toekomstige rechtskader voor de audiovisuele sector van Europa. De nieuwe regels, waar vooral het Europees Parlement om had gevraagd, zijn een reactie op de technologische ontwikkelingen en creëren nieuwe gelijke spelregels in Europa voor opkomende audiovisuele mediadiensten (video on demand, mobiele tv, audiovisuele diensten via digitale tv). De Europese tv- en filmmakers krijgen meer flexibiliteit bij de productie van digitale inhoud, die zij vervolgens dankzij reclame gemakkelijk aan de consument kunnen aanbieden. De nieuwe richtlijn bevestigt de pijlers van Europa's audiovisuele model: culturele diversiteit, bescherming van minderjarigen, bescherming van de consument, pluralisme in de media en bestrijding van religieuze en rassenhaat. De Commissie doet ook voorstellen om de onafhankelijkheid van nationale regelgevers voor de media te waarborgen. De geconsolideerde tekst van de nieuwe richtlijn zal nu in tweede lezing door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld.

"Dankzij het ambitieuze werk van het Europees Parlement en de grote inzet van het Duitse Voorzitterschap van de afgelopen maanden is Europa's nieuwe rechtskader voor een audiovisuele mediasector met meer concurrentievermogen, meer diversiteit en meer pluralisme nu binnen bereik", zegt Viviane Reding, commissaris voor de informatiemaatschappij en media. " Ik ben ervan overtuigd dat we nu eind mei een politiek akkoord zullen bereiken over de nieuwe richtlijn "Audiovisuele media zonder grenzen". De interne markt van Europa zal dan uiterlijk eind 2008 echt openstaan voor de aanbieders en consumenten van audiovisuele diensten."

De Commissie heeft het voorstel voor de modernisering van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" uit 1989 op 13 december 2005 ingediend (zie IP/05/1573 en MEMO/06/208) en sindsdien zijn er in het Europees Parlement en de Raad snelle vorderingen geboekt. De nieuwe richtlijn is bedoeld om de audiovisuele sector van Europa te helpen beter te concurreren door alle audiovisuele mediadiensten de mogelijkheid te bieden van de interne markt te profiteren, ongeacht welke transmissietechnologie ze gebruiken. Zij introduceert ook flexibelere regels voor traditionele tv-omroep om rekening te kunnen houden met technologische en marktontwikkelingen en veranderende kijkgewoonten.

Het land van oorsprong-beginsel, dat ook al de hoeksteen was van de oorspronkelijke richtlijn "Televisie zonder grenzen" van 1989, vormt de kern van de nieuwe richtlijn. Dit beginsel heeft een cruciale rol gespeeld bij de stimulering van grensoverschrijdende satelliettelevisie en de geleidelijke opkomst van pan-Europese televisiekanalen sinds het eind van de jaren 80. Het zal er in de toekomst ook voor zorgen dat aanbieders van andere audiovisuele mediadiensten dan omroepen (zoals aanbieders van video on demand, nieuws on demand en sport on demand of aanbieders van downloadbare audiovisuele inhoud voor de mobiele telefoon) alleen hoeven te voldoen aan de wetgeving van het land waar ze gevestigd zijn en niet aan 27 verschillende nationale rechtsstelsels.

De nieuwe richtlijn bevordert ook het pluralisme in de media in de 27 EU-lidstaten door de nationale mediamarkten open te stellen voor meer concurrentie uit andere EU-landen en door een gediversifieerd aanbod van tv- en audiovisuele on demand-inhoud uit heel Europa te vergemakkelijken.

Met de nieuwe richtlijn worden de regels voor tv-reclame minder gedetailleerd dan ze sinds 1989 geweest zijn. Overeenkomstig het streven van de Commissie-Barroso naar betere regelgeving wordt de beslissing over wanneer en hoe vrij te ontvangen tv-programma's door reclame mogen worden onderbroken, niet vooraf in Brussel genomen maar aan de omroepen en filmmakers overgelaten. De totale hoeveelheid reclame blijft beperkt tot 12 minuten per uur. Films, kinderprogramma's, actualiteitenprogramma's en nieuwsuitzendingen mogen niet meer dan een keer per 30 minuten door reclame worden onderbroken. "Nieuwe reclamevormen, zoals productplaatsing, kunnen significante inkomsten opleveren voor de tv-omroep en de audiovisuele sector als geheel", zegt commissaris Reding. "Ik ben blij dat zowel het Europees Parlement als de Raad zich aansluiten bij het standpunt van de Commissie dat we hier het concurrentievermogen van de Europese film een steuntje in de rug moeten geven, terwijl we tegelijkertijd productplaatsing duidelijk uitsluiten bij kinderprogramma's, nieuwsuitzendingen, documentaires en actualiteitenprogramma's."

De nieuwe richtlijn bevestigt ook de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen die sinds 1989 de kern van Europa's audiovisuele beleid hebben uitgemaakt. De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om minderjarigen te beschermen, om Europese werken en onafhankelijke audiovisuele producties te stimuleren en om inhoud te verbieden die aanzet tot religieuze of rassenhaat. Tevens roept de richtlijn expliciet op tot zelfregulering door de branche en coregulering door de staat en de privésector (zie IP/07/138).

Een van de onderwerpen die nog in tweede lezing moeten worden besproken, is het voorstel van de Commissie om te garanderen dat de nationale regelgevende instanties onafhankelijk zijn van de nationale regeringen en van alle aanbieders van audiovisuele mediadiensten en om te garanderen dat zij onpartijdig en transparant werken. De Commissie is van mening dat de onafhankelijkheid van de media-instanties essentieel is voor de democratie en van cruciaal belang is om het pluralisme in de media te waarborgen (zie IP/07/52). In eerste lezing heeft het Europees Parlement dit voorstel krachtig gesteund.

Achtergrond

Op 13 december 2005 heeft de Commissie het voorstel ingediend voor de herziening van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" in verband met significante technologische en marktontwikkelingen op het gebied van audiovisuele diensten (zie IP/05/1573 en MEMO/06/208). Na een eerste bespreking van het voorstel van de Commissie in mei 2006 heeft de Raad op 13 november 2006 een akkoord bereikt over een algemene aanpak voor een gemoderniseerde ontwerprichtlijn voor audiovisuele diensten. Het compromis dat door het Voorzitterschap is geformuleerd en door de Raad wordt gesteund, komt in grote lijnen overeen met het voorstel van de Commissie. Op 13 december 2006 heeft het Europees Parlement zijn eerste lezing van de richtlijn afgerond. Het standpunt van het Parlement bleek nauw aan te sluiten bij het voorstel van de Commissie en de algemene aanpak van de Raad. Tijdens een informele Raad op 12 februari 2007 in Berlijn is de basis gelegd voor de vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt over de richtlijn op 24 mei 2007.

Nadere informatie:

De geconsolideerde tekst van de richtlijn "Audiovisuele media zonder grenzen" (in de vorm van een voorlopig werkdocument) is te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Zie voor het volledige perspakket over de modernisering van de richtlijn "Televisie zonder grenzen":

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar