Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Briselē, 2007. gada 9. martā

Lai veicinātu TV pakalpojumu un pakalpojumu pēc pieprasījuma daudzveidību Eiropā, Komisija gatavo jaunu direktīvu „Audiovizuālā vide bez robežām”

Komisija šodien laidusi klajā atjauninātās direktīvas „Televīzija bez robežām” konsolidēto tekstu. Pēc pirmā lasījuma Eiropas Parlamentā un Padomē tagad ir panākta vispārēja vienošanās ar Komisiju par Eiropas audiovizuālās nozares tiesisko regulējumu nākotnē. Jaunie noteikumi, kurus izstrādāt jo sevišķi aicināja Eiropas Parlaments, sasaucas ar tehnoloģiju attīstību, un ar to palīdzību Eiropā tiek radīti līdzvērtīgi nosacījumi audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem (video pēc pieprasījuma, mobilajai TV, ciparu TV audiovizuālajiem pakalpojumiem), kuri šobrīd ir tapšanas posmā. Eiropas TV raidījumu un filmu veidotājiem būs daudzveidīgākas iespējas radīt digitālo saturu, kuru tie pēc tam varēs brīvi piedāvāt patērētājiem, pateicoties reklāmai. Ar jauno direktīvu vēlreiz tiek apliecināts, ka Eiropas audiovizuālā modeļa galvenie balsti ir kultūras daudzveidība, nepilngadīgo aizsardzība, patērētāju aizsardzība, plašsaziņas līdzekļu plurālisms, rasu un reliģiskā naida apkarošana. Komisija arī ierosina nodrošināt valstu plašsaziņas līdzekļu regulatoru neatkarību. Jaunās direktīvas konsolidētais teksts tagad nonāks Eiropas Parlamentā un Padomē otrajam lasījumam.

Pateicoties Eiropas Parlamenta vērienīgajam darbam un Vācijas prezidentūras intensīvajiem pūliņiem pēdējo mēnešu laikā, jauns Eiropas tiesiskais regulējums konkurētspējīgākai, daudzveidīgākai un plurālistiskākai audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu nozarei tagad ir sasniedzams tuvākajā nākotnē,” teica informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Vivjena Redinga (Viviane Reding). „Esmu pārliecināta, ka tagad līdz maija beigām mēs panāksim politisku vienošanos par jauno direktīvu „Audiovizuālā vide bez robežām. Eiropas iekšējais tirgus ne vēlāk kā 2008. gada beigās tad kļūs patiesi atvērts audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem.

Komisija 2005. gada 13. decembrī (sk. IP/05/1573 un MEMO/06/208) ierosināja atjaunināt direktīvu „Televīzija bez robežām”, un kopš tā laika notika direktīvas strauja virzība Eiropas Parlamentā un Ministru padomē. Jaunās direktīvas mērķis ir palīdzēt Eiropas audiovizuālajai nozarei kļūt konkurētspējīgākai, dodot iespēju audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem plaši izmantot iekšējā tirgus iespējas neatkarīgi no izmantotās pārraides tehnoloģijas. Direktīvā arī paredz elastīgākus noteikumus tradicionālajai TV apraidei, lai ļautu ieviest jaunākās tehnoloģijas un sekot līdzi tirgus attīstībai un līdz ar to mainītu TV skatīšanās ieradumus.

Jaunās direktīvas pamatā ir izcelsmes valsts princips, kas bija būtisks elements jau sākotnējā 1989. gada direktīvā „Televīzija bez robežām”. Šim principam bija galvenā nozīme pārrobežu satelīttelevīzijas attīstības veicināšanā un visu Eiropu aptverošu TV kanālu pakāpeniskā izveidē kopš 20. gadsimta 80. gadu beigām. Nākotnē tas arī nodrošinās, ka audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem, kas nav apraides nodrošinātāji (piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā video pēc pieprasījuma, ziņas pēc pieprasījuma, sporta pārraides pēc pieprasījuma vai ielādējamu audiovizuālo saturu mobilajiem telefoniem), būs jāievēro atbilstība vienīgi tās valsts tiesību aktiem, kurā tie ir reģistrēti, nevis 27 dažādu valstu tiesību sistēmām.

Jaunā direktīva arī uzlabo plašsaziņas līdzekļu plurālismu 27 ES dalībvalstīs, atverot valsts plašsaziņas līdzekļu tirgu lielākai konkurencei no citām ES valstīm un veicinot TV pakalpojumu un audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma daudzveidīgu piedāvājumu no visas Eiropas.

Jaunajā direktīvā noteikumi par reklāmu TV nav tik sīki izstrādāti, kādi tie bija kopš 1989. gada. Atbilstīgi Žozē Manuela Barozu (José Manuel Barroso) vadītās Komisijas centieniem panākt labāku regulējumu lēmums par to, kad un kā ar reklāmu pārtraukt nekodētās (free-to-air) TV programmas, ir atstāts apraides nodrošinātāju un filmu veidotāju ziņā, un to vairs nenosaka Briselē. Kopējais reklāmas ilgums vēl arvien tiek ierobežots līdz 12 minūtēm katru stundu. Filmas, bērniem domātus raidījumus, aktuāliem notikumiem veltītas programmas un ziņas nedrīkst pārtraukt ar reklāmu biežāk nekā ik pēc 30 minūtēm. „Jauni reklāmas veidi, piemēram, produktu izvietošana, spēj dot ievērojamus ienākumus gan TV apraides nodrošinātājiem, gan audiovizuālajai nozarei kopumā,” teica komisāre Redinga. „Augsti jāvērtē gan Eiropas Parlamenta, gan Padomes atbalsts Komisijas viedoklim, ka šādi mums ir jāatbalsta Eiropas filmu konkurētspēja, tajā pašā laikā skaidri izslēdzot produktu izvietošanas iespēju bērniem domātos raidījumos, ziņās, dokumentālās filmās un aktuāliem notikumiem veltītās programmās.”

Ar jauno direktīvu arī vēlreiz tiek apliecināti kopējie politikas mērķi, kas bijuši Eiropas audiovizuālās politikas pamatā kopš 1989. gada. Tajā noteikts, ka dalībvalstīm jāveic attiecīgi pasākumi, lai aizsargātu nepilngadīgos, atbalstītu Eiropā radītus darbus un neatkarīgu autoru audiovizuālos darbus un aizliegtu saturu, kas varētu rosināt rasu un reliģisko naidu. Tajā arī skaidri izteikts atbalsts nozares pašregulējumam, kā arī valsts un nevalstisko dalībnieku kopīgam regulējumam (sk. IP/07/138).

Viens no atklātiem jautājumiem, kas jāapspriež otrajā lasījumā, ir Komisijas priekšlikums garantēt to, ka valstu regulatori ir neatkarīgi no valsts valdības un no visiem audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem un darbojas objektīvi un pārskatāmi. Komisija uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu iestāžu neatkarība ir būtiska demokrātijas un plašsaziņas līdzekļu plurālisma nodrošināšanai (sk. IP/07/52). Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā nepārprotami atbalstīja šo priekšlikumu.

Vispārēja informācija

Komisija 2005. gada 13. decembrī ierosināja pārskatīt direktīvu „Televīzija bez robežām”, lai ņemtu vērā tehnoloģiju un tirgus ievērojamo attīstību audiovizuālo pakalpojumu jomā (sk. IP/05/1573 un MEMO/06/208). Pēc pirmās Komisijas priekšlikuma apspriešanas 2006. gada maijā Padome 2006. gada 13. novembrī vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz atjauninātās audiovizuālo pakalpojumu direktīvas projektu. Prezidentūras sagatavotais un Padomes apstiprinātais kompromisa variants vispārēji atbilst Komisijas priekšlikumam. Eiropas Parlaments 2006. gada 13. decembrī pabeidza direktīvas pirmo lasījumu, ievērojami tuvinoties gan Komisijas priekšlikumam, gan Padomes vispārējai pieejai. Neformālā Padomes sanāksmē, kas notika 2007. gada 12. februārī Berlīnē, notika sagatavošanās kopējas nostājas pieņemšanai par direktīvu, kas paredzēta 2007. gada 24. maijā.

Papildu informācija

Direktīvas „Audiovizuālā vide bez robežām” konsolidēts teksts (kā iepriekšējs darba dokuments) pieejams tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Pilnīgs dokumentu kopums presei par direktīvas „Televīzija bez robežām” atjaunināšanu pieejams

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar