Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Briuselis, 2007 m. kovo 9 d.

Europos televizijos ir užsakomųjų paslaugų įvairovės skatinimas. Komisija deda pagrindus naujajai „Garso ir vaizdo be sienų“ direktyvai

Šiandien Komisija pristato konsoliduotą modernizuotos „Televizijos be sienų“ direktyvos tekstą. Po pirmojo Europos Parlamento ir Tarybos svarstymo aiškiai pritariama Komisijos siūlomai Europos garso ir vaizdo sektoriaus teisinei sistemai. Naujosiomis taisyklėmis, kurių ypač pageidavo Europos Parlamentas, atsižvelgiama į technologijų plėtrą ir siekiama sudaryti vienodas sąlygas Europoje teikti atsirandančias garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas (užsakomųjų vaizdo programų, mobiliosios televizijos ir skaitmeninės televizijos garso ir vaizdo paslaugas). Europos televizijos ir filmų kūrėjams bus suteikta daugiau laisvės kurti skaitmeninio turinio produktus ir juos platinti vartotojams nemokamai, nes jie uždirbs iš reklamos. Naujojoje direktyvoje dar kartą patvirtinama, kas yra Europos garso ir vaizdo modelio pagrindas: kultūrų įvairovė, nepilnamečių apsauga, vartotojų apsauga, žiniasklaidos pliuralizmas, kova su rasine ir religine neapykanta. Komisija taip pat siūlo užtikrinti nacionalinių žiniasklaidos reguliavimo institucijų savarankiškumą. Dabar naujosios direktyvos konsoliduotą tekstą antrą kartą svarstys Europos Parlamentas ir Taryba.

„Europos Parlamentui atlikus sudėtingą darbą ir pastaruosius mėnesius pirmininkaujančiai Vokietijai įdėjus daug pastangų beveik sukurta Europos konkurencingesnio, įvairesnio, pliuralistinio žiniasklaidos sektoriaus teisinė sistema, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Esu tikra, kad politinį susitarimą dėl naujosios „Garso ir vaizdo be sienų“ direktyvos pavyks pasiekti iki gegužės pabaigos. Tuomet Europos vidaus rinka iš tiesų taps atvira garso ir vaizdo paslaugų tiekėjams ir vartotojams – vėliausiai iki 2008 m.“

2005 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė modernizuoti 1989 m. „Televizijos be sienų“ direktyvą (žr. IP/05/1573 ir MEMO/06/208), o Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba tai skubiai padarė. Naujosios direktyvos tikslas – padėti Europos garso ir vaizdo pramonei tapti konkurencingesnei, sudarant palankias sąlygas garso ir vaizdo žiniasklaidai naudotis vidaus rinka, nepriklausomai nuo naudojamų transliavimo technologijų. Joje taip pat pateikiamos lankstesnės tradicinio televizijos transliavimo taisyklės, kad būtų galima prisitaikyti prie technologinių ir rinkos pokyčių ir kintančių žiūrovų įpročių.

Naujosios direktyvos esmė – kilmės šalies principas, kuris buvo 1989 m. „Televizijos be sienų“ direktyvos pagrindas. Nuo devintojo dešimtmečio pabaigos šis principas atliko pagrindinį vaidmenį skatinant tarpvalstybinę palydovinę televiziją ir laipsniškai kuriant visos Europos televizijos kanalus. Ateityje šis principas taip pat užtikrins, kad garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų teikėjai (pavyzdžiui, užsakomųjų vaizdo, naujienų, sporto programų paslaugų teikėjai arba garso ir vaizdo turinio, kurį galima parsisiųsdinti į judriojo ryšio prietaisus, paslaugų teikėjai), išskyrus transliuotojus, laikytųsi tos valstybės, kurioje jie yra įsisteigę, o ne visų 27 skirtingų nacionalinių teisinių sistemų teisės aktų.

Naująja direktyva taip pat didinamas žiniasklaidos pliuralizmas 27 ES valstybėse narėse: atvėrus nacionalines žiniasklaidos rinkas kitoms valstybėms narėms, didėja konkurencija, skatinama įvairesnių televizijos, garso ir vaizdo užsakomojo turinio pasiūla iš visos Europos.

Pagal naująją direktyvą televizijos reklamos taisyklės nebus tokios išsamios kaip galiojusios nuo 1989 m. Atsižvelgiant į Barroso vadovaujamos Komisijos pastangas gerinti reguliavimą, nuspręsti, kada ir kaip reklama gali būti įterpiama į nekoduotas televizijos programas, gali transliuotojai ir filmų kūrėjai, tai neturi būti iš anksto nustatyta Briuselyje. Bendra reklamos trukmė ir toliau lieka 12 minučių per valandą. Filmuose, vaikų programose, aktualių įvykių ir naujienų programose reklama negali būti įterpiama dažniau nei kas pusvalandį. „Naujos reklaminių klipų formos, pavyzdžiui, skirtos teikti produktą į rinką, gali duoti nemažai pajamų televizijos transliuotojams ir visai garso ir vaizdo pramonei, – sakė Komisijos narė Reding. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba palaikė Komisijos požiūrį, kad turime remti Europos filmų konkurencingumą, bet drauge drausti rodyti produktų teikimo į rinką reklamą transliuojant vaikų programas, naujienas, dokumentinius filmus ir aktualių įvykių programas“.

Naujoje direktyvoje taip pat dar kartą patvirtinami bendrosios politikos tikslai, kurie sudaro Europos garso ir vaizdo politikos pagrindą nuo 1989 m. Reikia, kad valstybės narės imtųsi tinkamų nepilnamečių gynimo priemonių, skatinti Europos kūrinių ir nepriklausomą garso ir vaizdo kūrybą, taip pat drausti religinę ir rasinę neapykantą skatinantį turinį. Joje taip pat atvirai skatinamas pramonės savarankiškas reguliavimasis ir bendras valstybinio ir nevalstybinio sektoriaus tarpusavio reguliavimas (žr. IP/07/138).

Vienas iš neišspręstų klausimų, kuris bus svarstomas atrojo svarstymo metu, – Komisijos pasiūlymas garantuoti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos nepriklausytų nuo nacionalinių vyriausybių ir visų garso ir vaizdo žiniasklaidos tiekėjų, ir užtikrinti, kad jos dirbtų nešališkai ir skaidriai. Komisija mano, kad žiniasklaidos institucijų savarankiškumas yra labai svarbus demokratijos principas, lemiantis žiniasklaidos pliuralizmo užtikrinimą (žr. IP/07/52). Pirmojo svarstymo metu Europos Parlamentas tvirtai rėmė šį pasiūlymą.

Pagrindiniai faktai

2005 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė persvarstyti „Televizijos be sienų“ direktyvą, norėdama atsižvelgti į svarbius garso ir vaizdo paslaugų technologinius ir rinkos pokyčius (žr. IP/05/1573 ir MEMO/06/208). 2006 m. gegužės mėn. pirmą kartą apsvarsčiusi Komisijos pasiūlymą, Taryba 2006 m. lapkričio 13 d. susitarė dėl bendrojo požiūrio į garso ir vaizdo paslaugų direktyvos modernizavimo projektą. Pirmininkaujančios valstybės parengtas ir Tarybos patvirtintas kompromisinis variantas visiškai atitinka Komisijos pasiūlymą. 2006 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamentas baigė pirmąjį direktyvos svarstymą ir sujungė Komisijos pasiūlymą su Tarybos bendruoju požiūriu. 2007 m. vasario 12 d. Berlyne neoficialiame susitikime Taryba parengė bendrosios pozicijos dėl direktyvos priėmimo 2007 m. gegužės 24 d. pagrindą.

Išsamesnė informacija:

Konsoliduotą „Garso ir vaizdo be sienų“ direktyvos tekstą (pateiktas kaip preliminarus darbo dokumentas) galima rasti tinklavietėje:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Visą spaudai skirtą „Televizijos be sienų“ direktyvos modernizavimo paketą galima rasti:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar