Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Bryssel 9. maaliskuuta 2007

Monipuolisuutta Euroopan TV- ja tilausmediatarjontaan: komissio valmistelee uutta direktiiviä audiovisuaalipalveluista

Komissio julkisti tänään uuden tarkistetun direktiiviehdotuksen, jolla nykyaikaistetaan vanha "Televisio ilman rajoja" -direktiivi. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat ehdotuksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen päässeet komission kanssa laajaan yhteisymmärrykseen Euroopan audiovisuaalialan tulevasta lainsäädännöstä. Uusilla, varsinkin Euroopan parlamentin peräänkuuluttamilla säännöillä vastataan tekniikan kehitykseen ja luodaan Eurooppaan tasapuoliset toimintaedellytykset uusille audiovisuaalipalveluille, joita ovat esimerkiksi tilausvideopalvelut, mobiili-TV ja digitelevision välityksellä tarjottavat audiovisuaalipalvelut. Eurooppalaiset TV-tuotantoyhtiöt ja elokuvantekijät voivat entistä joustavammin tuottaa digitaalista sisältöä ja tuoda sitä mainosrahoituksen turvin vapaasti kuluttajien saataville. Uusi direktiivi lujittaa Euroopan audiovisuaalialan perusarvoja, joihin kuuluvat kulttuurinen monimuotoisuus, alaikäisten suojelu, kuluttajansuoja, tiedotusvälineiden moniarvoisuus sekä rotuun ja uskontoon perustuvan vihanlietsonnan torjunta. Komission esityksellä pyritään myös varmistamaan, että media-alan kansalliset sääntelyviranomaiset ovat täysin riippumattomia. Uutta direktiiviä koskeva ehdotus menee seuraavaksi neuvoston ja Euroopan parlamentin toiseen käsittelyyn.

"Euroopan parlamentin kunnianhimoisen työn ja EU:n puheenjohtajamaa Saksan viime kuukausien tinkimättömien pyrkimysten ansiosta käsillämme on nyt uusi säännöstö, jonka avulla Eurooppaan voidaan luoda entistä kilpailukykyisempiä, monipuolisempia ja moniarvoisempia audiovisuaalipalveluja," sanoo tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding. "Uskon vahvasti, että pääsemme poliittiseen yhteisymmärrykseen uudesta audiovisuaalidirektiivistä toukokuun loppuun mennessä. Sen myötä Eurooppaan saadaan viimeistään vuoden 2008 loppuun mennessä luotua täysin avoimet sisämarkkinat audiovisuaalipalvelujen tarjoajille ja kuluttajille."

Komissio teki ehdotuksen vuodelta 1989 olevan vanhan "Televisio ilman rajoja" -direktiivin uudistamiseksi 13. joulukuuta 2005 (ks. IP/05/1573 ja MEMO/06/208). Sittemmin asia on edennyt nopeasti Euroopan parlamentissa ja ministerineuvostossa. Uudella direktiivillä pyritään tukemaan Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä tuomalla sisämarkkinoiden mahdollisuudet kaikkien audiovisuaalipalvelujen ulottuville jakelutekniikasta riippumatta. Lisäksi siinä otetaan käyttöön perinteistä televisiotoimintaa koskevia entistä joustavampia sääntöjä, joiden avulla ala pystyy vastaamaan teknologian ja markkinoiden kehitykseen ja muuttuviin katselutottumuksiin.

Uuden direktiivin kulmakiven muodostaa ns. alkuperämaaperiaate, joka oli keskeisessä asemassa myös entisessä vuoden 1989 direktiivissä. Periaate on ollut avainasemassa 1980-luvun jälkeisessä rajat ylittävien satelliittitelevisiolähetysten ja yleiseurooppalaisten televisiokanavien kehityksessä. Tulevaisuudessa periaatteen avulla varmistetaan lisäksi, että muillekin kuin perinteisille televisiolähetysyhtiöille (esim. tilauspohjaisten elokuvien, uutisten ja urheilulähetysten tai matkaviestimeen tilattavien audiovisuaalisisältöjen tarjoajille) riittää, että ne noudattavat sijoittautumismaansa lainsäädäntöä sen sijaan, että ne joutuisivat ottamaan toiminnassaan huomioon 27 EU-maan kansallisen lainsäädännön eroavaisuudet.

Uusi direktiivi lisää myös tiedotusvälineiden moniarvoisuutta EU:n 27 jäsenvaltiossa, koska sillä avataan kansallisia mediamarkkinoita muista EU-maista tulevalle kilpailulle ja helpotetaan tilauspohjaisen sisällön entistä monipuolisempaa tarjontaa rajojen yli Euroopassa.

Uudessa direktiivissä televisiomainonnan säännöt ovat vähemmän yksityiskohtaisia kuin vuoden 1989 direktiivissä. Nykyinen José Manuel Barroson johtama komissio on eri aloilla pyrkinyt sääntelyn laadun parantamiseen. Näin ollen lähetysyhtiöt ja elokuvantekijät voivat direktiivin mukaan itse päättää mainosten sijoittelusta lähetyksissä sen sijaan, että asiasta päätettäisiin etukäteen Brysselistä käsin. Mainosten kokonaismäärä rajataan edelleen 12 minuuttiin tunnissa. Elokuvissa, lastenohjelmissa, ajankohtaisohjelmissa ja uutislähetyksissä mainoskatkojen välin on oltava vähintään puoli tuntia. "Mainonnan uudet muodot, kuten tuotesijoittelu, voivat olla televisioyhtiöille ja koko audiovisuaalialalle huomattavia tulonlähteitä," sanoo komissaari Reding. "Olen iloinen siitä, että sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat tukeneet komission kantaa tässä asiassa. Meidän on tuettava eurooppalaisen elokuvan kilpailukykyä, mutta kiellettävä samalla selkeästi tuotesijoittelu lastenohjelmissa, uutisissa, dokumenttiohjelmissa ja ajankohtaisohjelmissa."

Lisäksi uudessa direktiivissä vahvistetaan uudelleen yhteiset poliittiset tavoitteet, jotka ovat olleet Euroopan audiovisuaalipolitiikan ytimessä vuodesta 1989. Direktiivissä edellytetään jäsenvaltioilta tarvittavia toimia alaikäisten suojelemiseksi, eurooppalaisten teosten ja riippumattomien audiovisuaalituotantojen tukemiseksi sekä uskontoon tai rotuun liittyvää vihaa lietsovan sisällön ehkäisemiseksi. Lisäksi siinä kannustetaan alaa itsesääntelyyn ja korostetaan elinkeinoelämän ja viranomaisten harjoittamaa yhteissääntelyä (ks. IP/07/138).

Yksi direktiivin toisessa käsittelyssä tarkasteltavista avoimista kysymyksistä on komission ehdotus varmistaa, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat riippumattomia valtionjohdosta ja kaikista audiovisuaalipalvelujen tarjoajista ja että ne toimivat puolueettomasti ja avoimesti. Komissio pitää media-alan viranomaisten riippumattomuutta keskeisenä kysymyksenä demokratian ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden kannalta (ks. IP/07/52). Ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti tuki voimakkaasti tätä näkemystä.

Taustaa

Komissio antoi 13. joulukuuta 2005 ehdotuksen "Televisio ilman rajoja" -direktiivin tarkistamiseksi audiovisuaalipalveluissa tapahtuneiden huomattavien teknologia- ja markkinamuutosten vuoksi (ks. IP/05/1573 ja MEMO/06/208). Neuvoteltuaan alustavasti komission ehdotuksesta toukokuussa 2006 neuvosto hyväksyi 13. marraskuuta 2006 pääpiirteissään luonnoksen uudistetuksi audiovisuaalidirektiiviksi. EU:n puheenjohtajamaan valmistelema ja neuvoston hyväksymä kompromissiehdotus vastaa keskeisiltä osiltaan komission ehdotusta. Euroopan parlamentti sai direktiivin ensimmäisen käsittelyn päätökseen 13. joulukuuta 2006. Parlamentin kanta on jo varsin lähellä komission ehdotusta ja neuvoston kannattamaa lähestymistapaa. Berliinissä tasoitettiin 12. helmikuuta 2007 epävirallisessa neuvoston kokouksessa tietä neuvoston yhteiselle kannalle, joka on määrä vahvistaa 24. toukokuuta 2007.

Lisätietoa:

Uuden audiovisuaalidirektiivin sisältö (alustava versio) on nähtävillä osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm.

"Televisio ilman rajoja" -direktiivin uudistamiseen liittyvä lehdistömateriaali löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343.


Side Bar