Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Brüssel, 9. märts 2007

Euroopa televisiooni- ja tellitavate teenuste mitmekesistamine: Komisjon sillutab teed uuele „Piirideta audiovisuaalteenuste” direktiivile

Komisjon avaldas täna kaasajastatud „Piirideta televisiooni” direktiivi konsolideeritud teksti. Pärast esimest lugemist Euroopa Parlamendis ja nõukogus on saavutatud komisjoniga ilmne üksmeel Euroopa audiovisuaalsektori tulevase õigusliku raamistiku suhtes. Uued eeskirjad, mida nõudis eelkõige Euroopa Parlament, on vastuseks tehnoloogia arengule ning loovad Euroopas uued võrdsed võimalused tekkivate audiovisuaalsete meediateenuste (tellitav videoteenus, mobiiltelevisioon, audiovisuaalsed teenused digitaaltelevisioonis) jaoks. Euroopa tele- ja filmitegijatel võimaldatakse paindlikumalt toota digitaalset infosisu, mida nad võivad seejärel tarbijatele vabalt kättesaadavaks teha reklaami abil. Uus direktiiv kindlustab Euroopa audiovisuaalse mudeli tugisambaid – kultuurilist mitmekesisust, alaealiste kaitset, tarbijakaitset, meediakanalite paljusust ning võitlust rassi- ja usuviha vastu. Komisjon teeb ka ettepaneku tagada riigi meediakorraldajate sõltumatus. Uue direktiivi konsolideeritud tekst läheb nüüd teisele lugemisele Euroopa Parlamendis ja nõukogus.

„Tänu Euroopa Parlamendi püüdlustele ja viimastel kuudel Saksamaa eesistumisel tehtud pingelisele tööle on Euroopa uus õiguslik raamistik konkurentsivõimelisema, mitmekesisema ja pluralistlikuma audiovisuaalse meedia sektori jaoks nüüd käeulatuses,” ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Ma olen veendunud, et saavutame poliitilise kokkuleppe „Piirideta audiovisuaalteenuste” direktiivi kohta mai lõpuks. Euroopa siseturg oleks tõeliselt avatud audiovisuaalteenuste pakkujatele ja tarbijatele hiljemalt 2008. aasta lõpuks.”

Komisjon tegi ettepaneku ajakohastada 1989. aasta „Piirideta televisiooni" direktiivi 13. detsembril 2005 (vt IP/05/1573 ja MEMO/06/208) ja sellest alates on Euroopa Parlamendis ja ministrite nõukogus sel teemal tehtud kiireid edusamme. Uue direktiiviga kavatsetakse aidata Euroopa audiovisuaaltööstusel muutuda konkurentsivõimelisemaks, lubades kõigil audiovisuaalsetel meediateenustel saada kasu siseturust, olenemata kasutatavast ülekandetehnoloogiast. Sellega kehtestatakse ka paindlikumad eeskirjad tavapärase teleringhäälingu kohandumiseks tehnoloogia ja turu arengutega ning vaatamisharjumuste muutmiseks.

Uue direktiivi keskpunktis on päritolumaa põhimõte, mis oli juba algse, 1989. aasta „Piirideta televisiooni” direktiivi nurgakivi. Sellel põhimõttel on olnud pöördeline osa piiriülese satelliittelevisiooni edendamisel ja üleeuroopaliste telekanalite järkjärgulisel rajamisel alates 1980ndate lõpust. See tagab ka, et tulevikus peavad muud audiovisuaalsete meediateenuste pakkujad kui ringhäälinguorganisatsioonid (nt tellitava videoteenuse, tellitavate päevauudiste, tellitavate spordiuudiste või mobiiltelefonidele allalaaditavate audiovisuaalmaterjalide pakkujad) järgima üksnes selle riigi õigusakte, kus nad on asutatud, mitte 27 eri riigi õigussüsteemi.

Uus direktiiv suurendab ka meediakanalite paljusust 27 ELi liikmesriigis, kuna avab siseriiklikud meediaturud konkurentsile teistest ELi riikidest ning lihtsustab tellitava televisiooni ja audiovisuaalse materjali mitmekesistatud pakkumist üle kogu Euroopa.

Uues direktiivis on telereklaami käsitlevad eeskirjad vähem üksikasjalikud, kui nad on olnud alates 1989. aastast. Kooskõlas Barroso komisjoni initsiatiiviga paremaks õigusloomeks jäetakse ringhäälinguorganisatsioonidele ja filmitegijatele õigus otsustada, millal ja kuidas teha tasuta levitatavates televisiooniprogrammides reklaamipause, mitte ei määrata seda eelnevalt kindlaks Brüsselis. Reklaami üldmaht on endiselt piiratud 12 minutiga iga tunni kohta. Filme, lastesaateid, päevakajalisi saateid ja uudistesaateid ei katkestata reklaamiga rohkem kui üks kord iga 30 minuti järel. "Uutel ärivormidel, nt tooteasetusel on tõenäosus tuua telesaadete edastajatele ja kogu audiovisuaaltööstusele olulist tulu,” ütles volinik Reding. „Ma hindan seda, et nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu toetasid komisjoni seisukohta, et meil on vaja toetada Euroopa filmi konkurentsivõimet, välistades samal ajal selgelt tooteasetuse laste-, uudiste-, dokumentaal- ning päevakajalistest saadetest.”

Uues direktiivis kinnitatakse samuti ühiseid poliitilisi eesmärke, mis moodustavad alates 1989. aastast Euroopa audiovisuaalpoliitika keskpunkti. Selles nõutakse liikmesriikidelt, et nad võtaksid asjakohaseid meetmeid alaealiste kaitsmiseks, Euroopa päritoluga teoste ja sõltumatute audiovisuaaltootjate edendamiseks ning usu- või rassiviha õhutavate materjalide keelamiseks. See soodustab selgesõnaliselt ka tööstuse isereguleerimist ja ühisreguleerimist riiklike ja valitsusväliste osalejate vahel (vt IP/07/138).

Üks teisel lugemisel arutamist vajav lahtine küsimus on komisjoni ettepanek tagada riigi reguleerivate asutuste sõltumatus riigi valitsusest ning kõigist audiovisuaalse meediateenuse pakkujatest ja tagada, et nad töötaksid erapooletult ja läbipaistvalt. Komisjon võtab arvesse, et meediaasutuste sõltumatus on oluline demokraatia jaoks ja otsustav meediakanalite paljususe tagamisel (vt IP/07/52). Esimesel lugemisel toetas Euroopa Parlament kindlalt seda ettepanekut.

Taust

Komisjon tegi 13. detsembril 2005 ettepaneku vaadata läbi „Piirideta televisiooni” direktiiv, et pöörata tähelepanu olulistele tehnoloogia ja turu arengutele audiovisuaalteenuste alal (vt IP/05/1573 ja MEMO/06/208). Pärast 2006. aasta mais komisjoni ettepanekul toimunud esimest arutelu kiitis nõukogu 13. novembril 2006 heaks audiovisuaalteenuste direktiivi ajakohastatud eelnõu üldised põhimõtted. Eesistuja poolt ettevalmistatud ja nõukogu poolt kinnitatud kompromiss kattub üldjoontes komisjoni ettepanekuga. 13. detsembril 2006 lõpetas Euroopa Parlament direktiivi esimese lugemise, näidates olulist lähenemist nii komisjoni ettepanekule kui ka nõukogu üldistele põhimõtetele. Nõukogu mitteametlikul kohtumisel 12. veebruaril 2007 Berliinis tehti ettevalmistusi ühisseisukoha vastuvõtmiseks 24. mail 2007.

Lisateave:

„Piirideta audiovisuaalteenuste” direktiivi konsolideeritud tekstiga (esialgse töödokumendi kujul) võib tutvuda järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Kõik ajakirjanduses avaldatud materjalid „Piirideta televisiooni” direktiivi ajakohastamise kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar