Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Bruxelles, den 9. marts 2007

Større mangfoldighed i europæisk fjernsyn: Kommissionen baner vej for et nyt direktiv om "audiovisuelle medier uden grænser"

Kommissionen har i dag udsendt en konsolideret tekst til det moderniserede direktiv om "fjernsyn uden grænser". Efter førstebehandlingen i Europa-Parlamentet og Rådet er der nu bred enighed med Kommissionen om de kommende lovrammer for den audiovisuelle sektor i Europa. De nye regler, som ikke mindst har været et ønske fra Europa-Parlamentets side, er en reaktion på den tekniske udvikling og tilrettelægger lige vilkår i Europa for nye audiovisuelle medier (selvvalgsvideo, mobil-tv, audiovisuelle tjenester på digitalfjernsyn). Film- og fjernsynsproducenter får mere smidige muligheder for at lave digitalt materiale og stille det gratis til rådighed for forbrugerne takket være reklamer. Det nye direktiv bekræfter fundamentet i den europæiske model for audiovisuelle medier: kulturel mangfoldighed, beskyttelse af mindreårige, mediepluralisme og bekæmpelse af racehad og religiøst betinget had. Kommissionen foreslår også, at landenes medietilsynsmyndigheder sikres uafhængighed. Den konsoliderede tekst til det nye direktiv skal nu til andenbehandling i Europa-Parlamentet og Rådet.

"Takket være Europa-Parlamentets ambitiøse indsats og hårdt arbejde fra det tyske formandskabs side de seneste måneder er EU's nye lovrammer for en mere konkurrencedygtig, mangfoldig og pluralistisk mediesektor nu inden for rækkevidde," siger Viviane Reding, kommissær for informationssamfundet og medier. "Jeg er sikker på, at vi får politisk enighed om det nye direktiv om "fjernsyn uden grænser" ved udgangen af maj. I så fald kan leverandørerne og forbrugerne af audiovisuelle medier for alvor agere på et åbent indre EU-marked senest ved udgangen af 2008."

Moderniseringen af 'fjernsyn uden grænser'-direktivet fra 1989 stillede Kommissionen forslag om den 13. december 2005 (se IP/05/1573 og MEMO/06/208), og siden da er der gjort hurtige fremskridt i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Det nye direktiv skal hjælpe de audiovisuelle medier i EU med at blive mere konkurrencedygtige ved at give dem mulighed for at udnytte det indre marked, uanset hvilken transmissionsteknik der bruges. Det indfører også smidigere regler for traditionel tv-spredning af hensyn til den teknologiske og markedsmæssige udvikling og ændrede seervaner.

Ligesom i det oprindelige 'fjernsyn uden grænser'-direktiv fra 1989 er oprindelseslandsprincippet kernen i det nye direktiv. Det har haft central betydning for væksten i det grænseoverskridende satellit-tv og den gradvise oprettelse af fælleseuropæiske fjernsynskanaler siden slutningen af firserne. For fremtiden vil det sikre, at også andre udbydere af audiovisuelle medier end sendevirksomheder (f.eks. leverandører af selvvalgsvideo, selvvalgsnyheder, selvvalgsprogrammer om sport eller leverandører af audiovisuelt materiale, der hentes ned til mobiltelefoner) kun skal følge lovgivningen i hjemlandet og ikke 27 forskellige nationale retssystemer.

Det nye direktiv fremmer også mediepluralismen i EU's 27 medlemsstater ved at åbne de nationale markeder for mere konkurrence fra andre EU-lande og ved at gøre det lettere at levere et mangfoldigt udbud af fjernsyns- og selvvalgsprogrammer fra hele Europa.

Det nye direktivs regler om fjernsynsreklame er mindre detaljerede, end de har været siden 1989. Barroso-kommissionens satsning på bedre regulering giver sig her udtryk i, at beslutningen om, hvornår og hvordan tv-transmitterede programmer afbrydes af reklamer, overlades til sendevirksomheder og filmproducenter, og ikke forhåndsdikteres fra Bruxelles. Den samlede mængde reklamer er stadig begrænset til 12 minutter hver time. Film, børneprogrammer, aktualitetsprogrammer og nyheder må højst afbrydes af reklamer hver halve time. "Nye reklameformer som produktplacering kan skaffe tv-sendevirksomheder og den audiovisuelle branche som helhed store indtægter", siger Viviane Reding. "Jeg er glad for, at både Europa-Parlamentet og Rådet har bakket op om Kommissionens synspunkt: her må vi støtte europæiske films konkurrencedygtighed og samtidig klart udelukke produktplacering fra børneprogrammer, nyheder, dokumentarfilm og aktualitetsprogrammer."

Det nye direktiv bekræfter også de fælles mål, der har været centrale for EU's politik på det audiovisuelle område siden 1989. Det kræver, at medlemsstaterne tager skridt til at beskytte mindreårige, fremme europæiske værker og uafhængige audiovisuelle produktioner og forbyde materiale, der kunne ophidse til racehad eller religiøst funderet had. Det tilskynder desuden branchen til selvregulering og samregulering, dvs. regulering i et samarbejde mellem statslige og ikke-statslige instanser (IP/07/138).

Et af de udestående spørgsmål, der skal drøftes under andenbehandlingen, er Kommissionen forslag om at garantere, at de nationale tilsynsmyndigheder er uafhængige af staten og af alle udbydere af audiovisuelle medier, og om at sikre, at de fungerer upartisk og gennemskueligt. Kommissionen mener, at mediemyndighedernes uafhængighed er afgørende for demokratiet og mediepluralismen (se IP/07/52). Under førstebehandlingen bakkede Europa-Parlamentet kraftigt op om dette forslag.

Sagsforløb:

Den 13. december 2005 stillede Kommissionen forslag om, at 'fjernsyn uden grænser'-direktivet skulle revideres for at tage højde for de audiovisuelle mediers kraftige teknologiske og markedsmæssige udvikling (se IP/05/1573 og MEMO/06/208). Efter en indledende drøftelse af Kommissionens forslag i maj 2006 enedes Rådet den 13. november 2006 om en overordnet linje for et moderniseret direktiv om audiovisuelle medier. Det kompromis, formandskabet har udarbejdet og Rådet tilsluttet sig, svarer i store træk til Kommissionens forslag. Den 13. december 2006 afsluttede Europa-Parlamentet sin førstebehandling af direktivforslaget, og resultatet var i høj grad sammenfaldende med Kommissionens forslag og Rådet overordnede linje. Den 12. februar 2007 lagde Rådet på et uformelt møde i Berlin grunden til en fælles holdning, der tænkes fastlagt den 24. maj 2007.

Yderligere oplysninger:

Den konsoliderede tekst til direktivet om audiovisuelle medietjenester uden grænser (et foreløbigt arbejdspapir) kan findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Hele pressematerialet om moderniseringen af 'fjernsyn uden grænser'-direktivet findes her:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar