Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

V Bruselu dne 9. března 2007

Zvyšování rozmanitosti evropských televizních služeb a služeb na vyžádání: Komise otevírá cestu pro novou směrnici „Audiovizuální mediální služby bez hranic“

Komise dnes zveřejnila konsolidované znění novelizované směrnice „Televize bez hranic“. Po prvním čtení v Evropském parlamentu a Radě existuje nyní obecná shoda s Komisí ohledně budoucího právního rámce pro evropské audiovizuální odvětví. Nová pravidla, která vyžadoval zejména Evropský parlament, jsou odpovědí na rozvoj technologií a vytvářejí v Evropě nové rovné podmínky pro vznikající audiovizuální mediální služby (videoslužby na vyžádání, mobilní televize, audiovizuální služby v oblasti digitální televize). Evropským televizním a filmovým tvůrcům se poskytne více flexibility na vytváření digitálního obsahu, který budou moci volně zpřístupnit spotřebitelům díky reklamě. Nová směrnice znovu potvrzuje pilíře evropského audiovizuálního modelu, kterými jsou kulturní rozmanitost, ochrana nezletilých, ochrana spotřebitele, mediální pluralita a boj proti rasové a náboženské nenávisti. Komise rovněž navrhuje, aby byla zajištěna nezávislost vnitrostátních mediálních regulačních orgánů. Konsolidované znění nové směrnice bude nyní předmětem druhého čtení v Evropském parlamentu a Radě.

„Díky ambiciózní práci Evropského parlamentu a značnému úsilí německého předsednictví během uplynulých měsíců je nyní nový evropský právní rámec pro konkurenceschopnější, rozmanitější a pluralitnější audiovizuální mediální odvětví téměř hotov“, uvedla komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Věřím, že do konce května dospějeme k politické dohodě o nové směrnici „Audiovizuální mediální služby bez hranic“. Nejpozději do konce roku 2008 tak bude evropský vnitřní trh skutečně otevřen pro poskytovatele audiovizuálních služeb a jejich zákazníky.“

Novelu směrnice „Televize bez hranic“ z roku 1989 navrhla Komise dne 13. prosince 2005 (viz IP/05/1573 a MEMO/06/208) a od té doby došlo v Evropském parlamentu a Radě ministrů k rychlému pokroku. Cílem nové směrnice je napomoci evropskému audiovizuálnímu odvětví k větší konkurenceschopnosti tím, že se všem audiovizuálním mediálním službám umožní využívat vnitřního trhu bez ohledu na použitou přenosovou technologii. Směrnice rovněž zavádí pružnější pravidla pro tradiční televizní vysílání, aby se rozvoj technologií a trhu přizpůsobil měnícím se návykům televizních diváků.

Jádrem nové směrnice je zásada země původu, která již byla základním kamenem původní směrnice „Televize bez hranic“ z roku 1989. Tato zásada sehrála klíčovou roli při podněcování přeshraničního družicového televizního vysílání a při postupném zavádění celoevropských televizních kanálů od konce 80. let. Tato zásada v budoucnu rovněž zajistí, že poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb, kteří nejsou provozovateli televizního vysílání (např. poskytovatelé služeb video na vyžádání, zpráv na vyžádání, sportovních pořadů na vyžádání nebo poskytovatelé audiovizuálního obsahu pro mobilní telefony ke stažení), budou muset dodržovat pouze právní předpisy země, ve které jsou usazeni, a nikoli 27 různých vnitrostátních právních systémů.

Otevřením vnitrostátních mediálních trhů větší hospodářské soutěži z ostatních zemí EU a podporou rozmanité nabídky televizního a audiovizuálního obsahu na vyžádání z celé Evropy přispěje nová směrnice rovněž k vyšší mediální pluralitě ve 27 členských státech.

Podle nové směrnice budou pravidla pro televizní reklamu méně podrobná, než tomu bylo od roku 1989. V souladu s úsilím Barrosovy Komise o lepší právní předpisy se v budoucnu o tom, kdy a jak přerušit volně vysílané televizní programy reklamou, již nebude rozhodovat v Bruselu, ale bude to ponecháno na provozovatelích televizních služeb a filmových tvůrcích. Celkový rozsah reklamy zůstává omezen na 12 minut za odvysílanou hodinu. Filmy, pořady pro děti, publicistické a zpravodajské pořady lze přerušit reklamou pouze jednou za každých 30 minut. „Nové formy reklamy jako umisťování produktů mohou přinášet značné příjmy televizním provozovatelům a celému audiovizuálnímu průmyslu“, uvedla komisařka Redingová. „Jsem ráda, že Evropský parlament i Rada podpořily názor Komise, že je třeba podporovat konkurenceschopnost evropského filmu a zároveň jasně vyloučit umisťování produktů do pořadů pro děti, zpravodajských, dokumentárních a publicistických pořadů.“

Nová směrnice rovněž znovu potvrzuje cíle společné politiky, které jsou od roku 1989 jádrem evropské audiovizuální politiky. Vyžaduje, aby členské státy přijaly vhodná opatření na ochranu nezletilých, na podporu evropských děl a nezávislé audiovizuální produkce a na zákaz obsahu, který by mohl podněcovat k náboženské nebo rasové nenávisti. Rovněž výslovně podporuje samoregulaci odvětví a společnou regulaci na státní i odvětvové úrovni (viz IP/07/138).

Jednou z otevřených otázek diskutovaných ve druhém čtení je návrh Komise, aby se zaručila nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů na vnitrostátních vládách a všech poskytovatelích audiovizuálních mediálních služeb a aby se zajistilo, že budou pracovat nestranně a průhledně. Komise se domnívá, že nezávislost mediálních orgánů je nezbytná pro demokracii a má klíčový význam pro zajištění mediální plurality (viz IP/07/52). Evropský parlament tento návrh v prvním čtení důrazně podpořil.

Souvislosti

Dne 13. prosince 2005 navrhla Komise revizi směrnice „Televize bez hranic“, aby se zohlednil značný rozvoj technologií a trhu v oblasti audiovizuálních služeb (viz IP/05/1573 a MEMO/06/208). Po prvním projednání návrhu Komise v květnu roku 2006 přijala Rada obecný přístup k novelizované předloze směrnice o audiovizuálních službách ze dne 13. listopadu 2006. Kompromisní návrh předsednictví, který Rada schválila, je víceméně v souladu s návrhem Komise. Evropský parlament dne 13. prosince 2006 dokončil první čtení směrnice, při kterém vyšla najevo podstatná shoda s návrhem Komise i s obecným přístupem Rady. Rada na neformálním zasedání dne 12. února 2007 v Berlíně otevřela cestu pro přijetí společného postoje ke směrnici dne 24. května 2007.

Další informace:

Konsolidované znění směrnice „Audiovizuální mediální služby bez hranic“ (v podobě předběžného pracovního dokumentu) lze nalézt na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Úplný tiskový materiál o novele směrnice „Televize bez hranic“: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar