Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/311

Брюксел, 9 март 2007 г.

Насърчаване на разнообразието на Европейските телевизионни услуги и на услугите при поискване: Комисията проправя пътя на нова директива "Аудиовизуални медии без граници"

Днес Комисията представи консолидиран текст на актуализираната директива "Телевизия без граници". След първото четене в Европейския парламент и в Съвета е налице широк консенсус с Комисията за бъдещата правна рамка за европейския аудиовизуален сектор. Новите правила, които бяха изискани най-вече от Европейския парламент, са в отговор на развитието на технологиите и създават нови условия на равнопоставеност в Европа за възникващите аудиовизуални медийни услуги (видео при поискване, мобилна телевизия, аудиовизуални услуги за дигитална телевизия). Благодарение на рекламата, европейските телевизионни и филмови производители ще получат възможности за по-голяма гъвкавост при производството на дигитално съдържание, което по-късно могат свободно да предоставят на потребителите. Новата директива затвърждава стълбовете на европейския аудиовизуален модел - културно разнообразие, защита на непълнолетните, защита на потребителите, медиен плурализъм и борба срещу расовата и религиозната омраза. Комисията също така предлага да бъде подсигурена независимостта на националните медийни регулаторни органи. Консолидираният текст на новата директива предстои да бъде разгледан на второ четене от Европейския парламент и Съвета.

"Благодарение на амбициозната работа на Европейския парламент и на големите усилия на германското председателство през изминалите месеци, новата законодателна рамка на Европа за по-конкурентоспособен, по-разнообразен и по-плуралистичен медиен сектор скоро ще бъде създадена", каза комисарят по информационното общество и медиите Вивиан Рединг. "Убедена съм, че ще постигнем политическо споразумение за новата директива "Аудиовизуални медии без граници" до края на май. Така европейският вътрешен пазар ще бъде наистина отворен за доставчиците и за потребителите на аудиовизуални услуги най-късно до края на 2008 г."

Актуализирането на директивата "Телевизия без граници" от 1989 г. бе предложено от Комисията на 13 декември 2005 г. (вж. IP/05/1573 и MEMO/06/208 ) и оттогава тя се придвижва бързо от Европейския парламент и Съвета на министрите. Новата директива има за цел да помогне на европейската аудиовизуална индустрия да стане по-конкурентоспособна, като позволи на всички доставчици на аудиовизуални медийни услуги да се възползват от вътрешния пазар независимо от използваните предавателни технологии. Освен това тя въвежда и по-гъвкави правила за традиционните телевизионни емисии, за да обхване развитието на пазара и технологиите, както и промените в навиците на зрителите.

В основата на новата директива е принципът за страна на произход, който е основополагащ елемент и в първоначалната директива "Телевизия без граници" от 1989 г. Този принцип изигра основна роля за насърчаване на трансграничната сателитна телевизия и за постепенното изграждане на паневропейски телевизионни канали от края на 80-те години насетне. И в бъдеще той ще подсигурява това доставчиците на аудиовизуални медийни услуги, различни от разпространителите на радио и телевизионни програми (например доставчиците на видео при поискване, новини при поискване, спорт при поискване или доставчиците на аудиовизуално съдържание за мобилни телефони, което може да бъде свалено от интернет), да трябва да се съобразяват само със законодателството на страната, в която те са установени, а не с 27 различни национални законодателни системи.

Новата директива също така извежда на преден план медийния плурализъм в 27-те държави-членки чрез отваряне на националните медийни пазари за повече конкуренция от други страни от ЕС, както и като благоприятства разнообразно предлагане от цяла Европа на телевизионно и аудиовизуално съдържание при поискване.

Съгласно новата директива, правилата за телевизионните реклами ще бъдат по-малко подробни, отколкото установените след 1989 г. В съответствие с усилията на Комисията с председател Барозу за по-добро регулиране, решението за това кога и как безплатните телевизионни програми да бъдат прекъсвани за реклами е оставено на разпространителите и филмовите производители и не се определя в Брюксел. Общото количество на рекламите остава ограничено до 12 минути на всеки час. Филмите, детските предавания, актуалните предавания и новините няма да могат да бъдат прекъсвани с реклами повече от веднъж на всеки 30 минути. "Новите форми на реклама, като например позиционирането на продукт, имат потенциала да осигурят значителни приходи за телевизионните разпространители и за аудиовизуалната индустрия като цяло", каза комисарят Рединг. "Оценявам това, че и Европейският парламент, и Съветът подкрепиха виждането на Комисията, че трябва да подкрепим конкурентоспособността на европейския филм, като в същото време недвусмислено изключим позиционирането на продукти по време на детски предавания, новини, документални филми и актуални предавания."

Новата директива също така затвърждава целите на общата политика, които са в основата на европейската аудиовизуална политика от 1989 г. досега. Тя изисква държавите-членки да вземат подходящи мерки за защита на непълнолетните, да насърчават европейските проекти и независимите аудиовизуални продукции, както и да забраняват съдържание, което разпалва религиозна или расова омраза. Освен това тя насърчава саморегулацията в сектора и съвместната регулация между държавни и неправителствени органи. (вж. IP/07/138).

Един от откритите въпроси, който трябва да бъде обсъден на второто четене е предложението на Комисията да се гарантира, че националните регулаторни органи са независими от националните правителства и от всички доставчици на аудиовизуални медийни услуги, както и да се подсигури, че те работят безпристрастно и прозрачно. Комисията смята, че независимостта на медийните органи е от основно значение за демокрацията и е решаваща за осигуряването на медиен плурализъм (вж. IP/07/52). На първото четене Европейският парламент изрази силна подкрепа за това предложение.

Предистория

На 13 декември 2005 г. Комисията предложи да бъде преразгледана директивата "Телевизия без граници", за да бъдат обхванати значителни технологични и пазарни развития в областта на аудиовизуалните услуги (вж. IP/05/1573 и MEMO/06/208). След първото обсъждане през май 2006 г. на предложението на Комисията, на 13 ноември 2006 г. Съветът одобри общ подход за актуализиран вариант на проекта за директива за аудиовизуалните услуги. Компромисният вариант, подготвен от председателството и одобрен от Съвета, е до голяма степен в съответствие с предложението на Комисията. На 13 декември 2006 г. завърши първото четене на директивата от Европейския парламент, показващо значително сближаване както с вижданията в предложението на Комисията, така и с общия подход на Съвета. На 12 февруари 2007 г. в Берлин неофициален Съвет подготви почвата за приемането на обща позиция по директивата на 24 май 2007 година.

За повече информация:

Консолидираният текст на директивата "Аудиовизуални медии без граници" (под формата на предварителен работен документ) е достъпен на следната интернет страница:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm

Пълният информационен пакет за медиите относно актуализацията на директивата "Телевизия без граници" е достъпен на следната интернет страница: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343


Side Bar